Вести 2021

Нов Oбразец „ДЛД-БС“ - Барање на согласност за признавање на расход од работењето на обврзникот во даночен биланс

Во „Службен весник на РСМ“ бр.303/21 објавен е Правилник за формата и содржината на Барањето на согласност за признавање на расход од работењето на обврзникот во даночен биланс „Образец ДЛД-БС“... ...

Повеќе

Измени на Образецот ДД-ДО (пресметка на данок на добивка при престанување на услови за даночно ослободување)

Во „Службен весник на РСМ“ бр.303/21 се објавија измени и дополнувања на формата и содржината на пресметката на данок на добивка при престанување на услови за даночно ослободување „Образец ДД-ДО“... ...

Повеќе

Пресметка на плата за 2022 година - нова верзија на клиентски софтвер “МПИН“

Управата за јавни приходи објави соопштение за параметрите за пресметка на платата за 2022 година и објава за новата верзија на клиентскиот софтвер - МПИН кој ќе се користи за пресметка на платата за ...

Повеќе

Лично ослободување за данок на личен доход за 2022 година

Во „Службен Весник на РСМ“ бр. 303/21, Министерството за Финансии го објави износот на личното ослободување за 2022 година ...

Повеќе

Барање за претворање на примената финансиска поддршка во грант на физички лица кои вршат самостојна дејност (ОБРАЗЕЦ Б-ПФПГ/СВД)

Во „Службен весник на РСМ“ бр.303/21 се објави Правилникот за формата и содржината на Барањето за претворање на примената финансиска поддршка во грант на физички лица кои вршат самостојна дејност Б-ПФ ...

Повеќе

Барање за претворање на финансиската поддршка за исплата на плати во грант (ОБРАЗЕЦ Б-ПФПГ)

Во „Службен весник на РСМ“ бр.303/21 се објави Правилникот за формата и содржината на Барањето за претворање на финансиската поддршка за исплата на плати во грант Б-ПФПГ ...

Повеќе

Среќна Нова 2022 година и Весели Божиќни Празници

Рафајловски Консалтинг и Рафајловски Ревизија Ви посакуваат Среќна Нова 2022 година и Весели Божиќни Празници!!! ...

Повеќе

Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата од 01.01.2022 - 30.06.2022 година

НБРСМ ја објави новата референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата за периодот од 01.01.2022 до 30.06.2022 година која изнесува 1,25%... ...

Повеќе

Правилник за определување на помошни или придружни дејности на основната дејност на работодавачот и определување на работни места во дејности кои имаат карактер на помошни и придружни работи на основната дејност на работодавачот

Во „Службен весник на РСМ“ бр.299/21 се објави Правилникот за определување на помошни или придружни дејности на основната дејност на работодавачот... ...

Повеќе

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА НЕРАБОТНИ ДЕНОВИ - РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ И РАФАЈЛОВСКИ РЕВИЗИЈА

Ве известуваме дека поради новогодишните и божиќни празници, Рафајловски Консалтинг и Рафајловски Ревизија нема да работат во периодот од 01.01.2022 - 09.01.2022 ...

Повеќе

Известување за вршење на работа во недела

Согласно измените на Законот за работните односи, Министерството за труд и социјална политика донесе Правилник... ...

Повеќе

Нова Одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка на данокот на додадена вредност

Во „Службен весник на РСМ“ бр.293/21 се објави нова Одлука за определување на добрата и услугите кои подлежат на повластена стапка (5% или 10%) на данокот на додадена вредност... ...

Повеќе

Одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2022 година

Владата на РСМ донесе одлука со која ја утврди вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2022 година. Согласно одлуката, вредноста на бодот за пресметување на платите на ...

Повеќе

Заклучно до 31.12.2021 година - ПРЕСТАНУВА ДА ВАЖИ ПРОДОЛЖЕНИОТ РОК ЗА ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Управата за јавни приходи објави соопштение во кое ги известува сите даночни обврзници регистрирани за целите на данокот на додадена вредност... ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Декември 2021 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.21.114 од 22.12.2021 година просечна исплатена бруто плата за месеците Август 2021 - Октомври 2021... ...

Повеќе

НОВО - ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ И ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА ОД 1 Јануари 2022 година НЕДЕЛА НЕРАБОТЕН ДЕН

Со измените на ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ се предвидува ден Недела да биде ден на неделен одмор за разлика од досегашното законско решение  кога како ден на неделен одмор можеше да биде друг ден во н ...

Повеќе

Објавени подзаконски акти поврзани со Законот за заштита на личните податоци

Во „Службен весник на РСМ“ бр.280/21 објавени се три подзаконски акти поврзани со Законот за заштита на личните податоци.. ...

Повеќе

Дополнување на Одлуката за определување на добрата и услуги за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен прометот од страна на друг даночен обврзник

Во „Службен весник на РСМ“, број 278/21 објавено е дополнување на Одлуката за определување на добрата и услугите за кои даночен должник е даночниот обврзник кон кого е извршен промет од страна на друг ...

Повеќе

Дополнување на одлуката за замрзнување на цените на одделни производи во трговијата на големо и мало

Владата на РСМ на седницата одржана на ден 14.12.2021 година донесе дополнувања на Одлуката за определување на највисоки цени на основни прехранбени производи во трговијата на големо и трговијата на м ...

Повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ - КПУ 22 ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА (ПРОГРАМА И ТЕМИ)

Поради големиот интерес за одржаните советувања - континуирано професионално усовршување, Рафајловски Консалтинг закажува уште една последна тематска единица за 2021 година, која ќе се одржи на 22 дек ...

Повеќе
 
scrol to top