Вести 2021

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за Октомври 2021 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.21.94 од 22.10.2021 година просечна исплатена бруто плата за месеците Јуни 2021 - Август 2021... ...

Повеќе

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

По повеќе од една година мислевме дека се вративме на нашиот стар живот. Започнавме малку порелаксирано да го поминуваме слободното време дружејќи се со пријателите, погледнувајќи по некој филм, релак ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Септември 2021 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Септември 2021 година е позитивен и изнесува 3,6%... ...

Повеќе

ДОПОЛНИТЕЛЕН ТЕРМИН ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ - КПУ ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА (ПРОГРАМА И ТЕМИ)

Почитувани, поради зголемен интерес за одржаните советувања, Рафајловски Консалтинг закажува уште дополнителен термин: 13 ОKТОМВРИ 2021 година (среда) со почеток во 10.00 часот... ...

Повеќе

ОНЛАЈН СОВЕТУВАЊЕ - КПУ ОКТОМВРИ 2021 ГОДИНА (ПРОГРАМА И ТЕМИ)

Рафајловски Консалтинг во месец октомври организира еднодневни онлајн советувања - континуирано професионално усовршување. За таа цел ве покануваме да присуствувате на онлајн советувањата кои ќе се од ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за Септември 2021 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.21.84 од 21.09.2021 година просечна исплатена бруто плата за месеците Мај 2021 - Јули 2021... ...

Повеќе

ОГЛАС за пополнување на слободно работно место: 1 (еден) Соработник во Ревизија

Друштвото за ревизија РАФАЈЛОВСКИ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје објавува: ...

Повеќе

ОГЛАС за ангажирање на 1 (еден) практикант

Согласно Законот за практикантство "Службен весник на РСМ" бр. 98/19 и 103/21, Друштвото за ревизија РАФАЈЛОВСКИ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје објавува: ОГЛАС за ангажирање на 1 (еден) практикант... ...

Повеќе

Измени и дополнувања на Законот за трговските друштва

Се воведува нов модел на организациона форма на трговско друштво „поедноставено друштво со ограничена одговорност - ПДОО“ со најмал износ на основна главнина од 1 евро под посебни пропишани услови... ...

Повеќе

Дополнувања на Законот за облигационите односи

Со дополнувањата се додава нов член 389-а со кој се уредува дека каматата престанува да тече кога износот на стасаната, а неисплатена договорна камата ќе го достигне износот на главнината... ...

Повеќе

Нови обрасци за упис на директни инвестиции

Со измените и дополнувањата се пропишуваат нови Обрасци „ДИН“ - Пријава за регистрација на директни инвестиции на нерезидентите во Република Северна Македонија и „ДИР“ - Пријава за регистрација на дир ...

Повеќе

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

По повеќе од една година мислевме дека се вративме на нашиот стар живот. Започнавме малку порелаксирано да го поминуваме слободното време дружејќи се со пријателите, погледнувајќи по некој филм, релак ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Август 2021 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Август 2021 година е позитивен и изнесува 3,2%. Врз основа на наведеното, месечната аконтација за месец Август 2021 година се утврдува... ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за Август 2021 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.21.74 од 20.08.2021 година просечна исплатена бруто плата за месеците Април 2021 - Јуни 2021... ...

Повеќе

Аконтација за данок на добивка за месец Јули 2021 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јули 2021 година е позитивен и изнесува 2,8%... ...

Повеќе

Укината одлуката за привремено ограничување на распределбата и исплатата на дивиденда на акционерите на банките

Народната банка на РСМ на седницата на советот одржана на ден 03.08.2021 година, донесе одлука за укинување на одлуката за привремено ограничување на распределбата и исплатата на дивиденда на акционер ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за Јули 2021 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.21.64 од 20.07.2021 година просечна исплатена бруто плата за месеците Март 2021 - Мај 2021... ...

Повеќе

Обраќање на Др. Горан Рафајловски

Сите што не успеаа да се вакцинираат во Македонија, благодарејќи на нашиот сосед се вакцинираат во Врање и во Ниш. И добро е кога луѓето имаат можност спремни и насмеани да го дочекаат летото, кое мор ...

Повеќе

Референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата од 01.07.2021-31.12.2021 година

НБРСМ ја објави новата референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата за периодот од 01.07.2021 до 31.12.2021 година која изнесува 1,25%... ...

Повеќе

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за Јуни 2021 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.21.55 од 22.06.2021 година просечна исплатена бруто плата за месеците Февруари 2021 - Април 2021... ...

Повеќе
 
scrol to top