Изработка на студии, програми и бизнис планови

Брзиот развој на економските текови сe повеќе ги поттикнува компаниите да ангажираат надворешни стручни кадри од различни области. Рафајловски консалтинг за тие потреби, како независна реномирана куќа сe повеќе се вклучува во контролата и развојот на компаниите во Република Македонија. За тие потреби изработуваме студии, програми и бизнис планови врз основа на кои ќе се утврди начинот на развој на компанијата, како и начинот за контрола на нејзината успешност.