РЕПРЕЗЕНТ БРОЈ 4/2020

Почитувани претплатници,

Како што и претходно Ви најавивме, со цел да го намалиме користењето на хартија и да го намалиме ризикот од ширење на коронавирусот, списанието Репрезент ќе го испраќаме по електронски пат.

За таа цел во прилог Ви го доставуваме Репрезентот бр.4/2020 поделен по содржина:

  1. Писмо од главниот уредник (преземи)
  2. Содржина (преземи)
  3. Мерки за превенција и зашитата од ширење на коронавирусот COVID-19, како и мерки за справување со последиците по економијата (преземи)
  4. Минимална плата за 2020 (преземи)
  5. Утврдување на плата на вработените во услови на прогласена вонредна состојба (преземи)
  6. Дивиденда и друга распределба од добивка за 2019 година (преземи)
  7. Анализа и толкување на финансиските извештаи (преземи)
  8. Промет кон даночни обврзници резиденти во странство, кој не е предмет на оданочување со ДДВ - Пополнување на поле 07 од Образец ДДВ-04 (преземи)
  9. Пресметка на данок на моторни возила согласно новите законски решенија (преземи)
  10. Нов грански колективен договор за органите на државната управа, стручната служба на владата на РСМ, судовите, јавните обвинителства, државното правобранителство, општините, агенциите, фондовите и другите органи основани од Собранието на РСМ (преземи)