Нов износ на минимална плата за период Април 2020 - Март 2021 година

Почитувани,

Во „Службен весник на РСМ“ бр.75/20 Министерството за труд и социјална политика го објави новиот износ на Минимална плата согласно Законот за минимална плата кој ќе се исплаќа за период Април 2020 заклучно со платата за месец Март 2021 година.

Износот на минималната плата во бруто износ изнесува 21.776 денари.

Врз основа на тоа износот на минималната нето плата изнесува:

Р. бр.

Опис

Стапка

Износ

1

Бруто плата

 

21.776

2

Придонеси за задолжително ПИО

18,8%

4.094

3

Придонеси за задолжително здравствено осигурување

7,5%

1.633

4

Дополнителен придонес за задолжително осигурување во случај повреда и професионално заболување

0.5%

109

5

Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност (придонес за вработување)

1,2%

261

6

Вкупни придонеси

28%

6.097

7

Бруто плата намалена за придонеси (7=1-6)

 

15.679

8

Лично ослободување

 

8.228

9

Даночна основа за пресметка на данок на личен доход

 

7.451

10

Данок на личен доход

10%

745

11

Нето плата (11=1-6-10)

 

14.934