ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА ЗА ВРАБОТЕНИ КАЈ БУЏЕТИ И БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Почитувани,

Во „Службен весник на РСМ“ бр.307/20 од 23.12.2020 година е објавен Законот за извршување на Буџетот на Република Северна Македонија за 2021 година.

Со законот, на вработените кај буџетите и буџетските корисници им се враќа правото за исплата на дневница за службено патување во земјата.

Во член 15 е пропишана дневницата за службено патување во земјата, која се пресметува од часот на тргнувањето на работникот на службеното патување до часот на враќање со превозното средство и тоа:

  • дневница во висина од 700,00 денари ако службеното патување траело повеќе од 12 часа и
  • дневница во висина од 350,00 денари ако службеното патување траело од 8 до 12 часа.

Правото на дневница последен пат беше пропишано во Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2010 година.