БАРАЊЕ ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ АКОНТАЦИИ НА ДАНОКОТ НА ЛИЧЕН ДОХОД ОСТВАРЕН ОД ВРШЕЊЕ НА САМОСТОЈНА ДЕЈНОСТ

Почитувани,

Во „Службен весник на РСМ“ бр.292/20, Министерството за финансии го објави Правилникот за формата и содржината на „Барањето за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данокот на личен доход остварен од вршење на самостојна дејност“ - ДЛД-ОМА/1.

Согласно последните измени на Законот за данокот на личен доход, обврзниците на данокот на личен доход кои остваруваат доход од самостојна дејност и кои имаат претрпено штети во своето работење поради ширење на корона - вирусот COVID-19, имаат право на ослободување од плаќање на износот на аконтациите на данокот на личен доход за месеците ноември и декември 2020 година, како и за месеците јануари и февруари 2021 година, доколку ги исполнуваат следните услови:

  1. даночниот обврзник - работодавач да не го намали бројот на вработени за времетраење на користењето на ослободувањето во однос на бројот на вработени заклучно со 30 ноември 2020 година, освен во случаите на смрт, пензионирање или отказ од страна на вработените,
  2. вкупните приходи од редовното работење на даночниот обврзник да се намалени за најмалку 30% во периодот април - септември 2020 година во однос на приходите од редовно работење во периодот април - септември 2019 година или
  3. даночниот обврзник да затворил најмалку 50% од продажните места преку кои го остварува прометот (подружници, продажни објекти).

За остварување на правото за ослободување, даночните обврзници поднесуваат Барање за ослободување од плаќање на месечните аконтации на данокот на личен доход остварен од вршење на самостојна дејност до Управата за јавни приходи најдоцна до петти наредниот месец за месецот за кој што обврзникот бара ослободување од плаќање на аконтации на данокот на личен доход за временскиот период утврден во законот.

Поднесувањето на барањето се врши преку системот „е- персонален данок“ на Управата за јавни приходи, а приемот на комплетното барање го потврдува Управата за јавни приходи, во рок од десет дена од денот на доставување на барањето.

Даночниот обврзник кој го искористил правото за ослобдување, а не ги исполнил условите, има обврска да ги плати месечните аконтации на данокот на доход од вршење на самостојна дејност што не ги платил заедно со камата пресметана согласно со Законот за даночна постапка.