ПРЕГЛЕД НА КОЕФИЦИЕНТИ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈА НА ДОЛГОРОЧНИ СРЕДСТВА ЗА 2020 ГОДИНА

Почитувани,

Во прилог Ви ги доставуваме коефициентите за ревалоризација за 2020 година со цел да ги информираме непрофитните организации и буџетите и буџетските корисници кои имаат обврска да пресметуваат ревалоризација.

Преглед на коефициенти за ревалоризација за 2020 година (преземи)