Почитувани комитенти,

Почитувани колеги, вистина е дека во ова време не ни останува ништо друго, освен да го дадеме сопствениот максимум за да го завршиме периодов кој ни го покажува нашето вистинско наличје, успешноста да се справиме со сите проблеми, да ги надминеме, и повторно покрај се да ја завршиме својата работа професионално и предадеме Годишната сметка.

Како и Вие, така и ние Рафајловски Консалтинг се трудиме да го дадеме сопствениот максимум, да Ви одговориме на сите прашања, да ги одржиме online советувањата, да Ви ја испратиме книгата која најмногу Ви значи за подготвување и изработка на Годишната сметка.

Но, тука животот не застанува. Мораме да погледнеме и што потоа, а потоа да продолжиме со редовните обработувања на новите законски измени како и отворање на новата година во друштвата чие сметководство го водиме.

Бројот 2 Рапрезент го отвораме со написот за обврската за пријавување во Регистарот на вистинските сопственици, операција која можеше да ја спроведе сам Централниот регистар на Република Северна Македонија, но зошто би го направил тоа кога не има нас да му ги подготвиме повторно сите податоци и да му ги предадеме.

Понатаму продолжуваме со сметководството и обврската за подготвување на финансиските извештаи, извештајот за паричните текови согласно МСС 7, Оддел 7 од МСФИ за МСЕ и на крајот завршуваме со настани по периодот на известување кои се обработени во Меѓународниот Сметководствен Стандард број 10, Оддел 32 од МСФИ за МСЕ.

Од областа на даноците ја обработуваме темата оданочување на доход од закуп и подзакуп што го остваруваат физичките лица, а продолжуваме со плати и надоместоци како и пресметка на плата за 2021 година.

Од областа на правото ја обработуваме прокурата која е специфичен вид на трговско полномошно со кое прокуристот всушност добива обврска на Управител на друштвото.

За банките и штедилниците ја обработуваме темата на утврдување на поврзаните лица и нивните лимити на изложеност, додека кај буџетите и буџетсктие корисници ја разработуваме темата на остварување на правото на надоместоци на трошоци поврзани со работата.

Почитувани колеги, во ова време да Ви посакам добро здравје, успешна работа и што полесно да ги завршите обврските кои Ве очекуваат и со успех.

 

Со почит,

Др. Горан Рафајловски