АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2020 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Декември 2020 година е позитивен и изнесува 0,4%. Врз основа на наведеното, месечната аконтација за месец Декември 2020 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2019 година зголемена за 0,4%.