ПРОГРАМА

ЗА ДВОДНЕВНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ 

Септември-Октомври БР.3/2018 - 16 ЧАСА

 

ПРВ ДЕН (8 ЧАСА / 8 БОДА)

 

Регистрација 09.00 - 09.30

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

КПУ Часови/бодови

2 часа / 2 бода

Тема

Предавач

ВОВЕД ВО ПРЕДАВАЊА

 

НОВИ ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ

·   НОВ Предлог Закон за вршење на сметководствени работи

·   Измени на Законот за превоз во патниот сообраќај - превоз за сопствени потреби

·   Нов Закон за работно време на мобилните работници во патниот сообраќај и уредите за запишување во патниот сообраќај - нов распоред на работно време, пауза и одмор,
како и пропишани исклучоци

·   Измени на Законот за градење - ставање во употреба на објекти од интерес за РМ

·   Нови Правилници согласно Законот за трговија на зелени пазари - јавно овластување, упис во Регистар на трговци и легитимација

·   Измени на Законот за заштита на потрошувачите

·   Нов нацрт Закон за акцизи

·   Нов нацрт Закон за практикантство

·   Нацрт измени на Законот за ПИО

Горан Рафајловски
Биљана Николовска

НОВ ЗАКОН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ ПЕРЕЊЕ ПАРИ И
ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ

·   Забрана за вршење на готовински плаќања во висина од 2.000 евра и повеќе,

·   Именување на овластено лице и негов заменик во секоја фирма и формирање на оддел за спречување на перење пари за фирми со над 50 вработени

·   Идентификација на вистински сопственик на клиентот како и воведување на Регистар на вистински сопственици

Горан Рафајловски
Биљана Николовска

СМЕТКОВОДСТВО

МСФИ и ажурирање на МСФИ

КПУ Часови/бодови

1 час / 1 бод

Тема

Предавач

ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ
МСС 40 И ОДДЕЛ 16 ОД МСФИ ЗА МСЕ
(практични примери)

·   Облици на вложувања - директни и индиректни

·   Признавање и вреднување:

- модел на објективна вредност

- модел на набавна вредност

·   Дополнителни вложувања

·   Промена на намена – рекласификација

·   Отуѓување

·   Презентирање во Годишна сметка и Финансиски извештаи

·   Разлики меѓу МСС 40 и Оддел 16

Вера Рафајловска

Јасмина Рафајловска

Пауза

15 минути

СМЕТКОВОДСТВО

МСФИ и ажурирање на МСФИ

КПУ Часови/бодови

1 час / 1 бод

Тема

Предавач

НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА - МСФИ 5
(практични примери)

·        Разлики меѓу нетековни (основни) средства наменети за продажба и другите тековни средства

·        Услови за признавање и вреднување

·        Нетековни средства набавени за продажба

·        Користени нетековни средства за кои е донесена одлука за продажба

·        Нетековни средства кои се чуваат за распределба на сопствениците

·        Нетековни средства од прекинато работење

·        Презентирање во Годишна сметка и Финансиски извештаи

Вера Рафајловска

Јасмина Рафајловска

ДАНОЦИ

Актуелни теми

КПУ Часови/бодови

3 часа / 3 бода

Тема

Предавач

ОДАНОЧУВАЊЕ НА КАПИТАЛНИ ДОБИВКИ
СО ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК
(практични примери)

·        Задолжителна регистрација на системот е - Персонален данок

·        Капитални добивки од продажба на:

- хартии од вредност

- недвижен имот

- учество во капитал (удел)

·        Утврдување на даночни основи, и

·        Оданочување / Ослободување

·        Поднесување на Електронска пресметка е - ППД

Стефан Рафајловски

Јасмина Рафајловска

Пауза

30 минути

СПЕЦИФИЧНОСТИ ВО ПРЕФАКТУРИРАЊЕ НА ПРОМЕТИ
ОД АСПЕКТ НА ДДВ

Вера Рафајловска

Јасмина Рафајловска

ЗАКОН ЗА ИГРИТЕ НА СРЕЌА И ЗА ЗАБАВНИТЕ ИГРИ

·       Видови игри на среќа

·       Обврски на приредувачите на игри на среќа

·       Лиценца за спроведување на игри на среќа

Ацо Димитровски

М-р Трајан Николоски

ДРУГИ ПРОФЕСИОНАЛНИ И РЕГУЛАТОРНИ ТЕЛА

Актуелни теми

КПУ Часови/бодови

0,5 час / 0,5 бод

Тема

Предавач

РЕГИСТАР НА ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ

·        Кој има обврска да ги регистрира вложувањата во недвижности

·        Постапка за упис во Регистарот

·        Законски и други последици кои произлегуваат од неисполнувањето на обврската за упис

Љубица Ристовска

Иван Стојанов

ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ

КПУ Часови/бодови

0,5 час / 0,5 бод

ВНЕСУВАЊЕ И ИЗНЕСУВАЊЕ НА
ЕФЕКТИВНИ СТРАНСКИ ПАРИ - ДЕВИЗИ И ДЕНАРИ

·        Услови и висина на износот на ефективни странски пари и чекови кои резидентите и нерезидентите можат да ги внесуваат во или изнесуваат од РМ

·        Услови и висина на домашни пари и чекови кои резидентите и нерезидентите можат да ги внесуваат во или изнесуваат од РМ

Љубица Ристовска

Иван Стојанов

ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

 


ВТОР ДЕН (8 ЧАСА / 8 БОДА)

Регистрација 09.00 - 09.30

СМЕТКОВОДСТВО

МСФИ и ажурирање на МСФИ

КПУ Часови/бодови

4 часа / 4 бода

Тема

Предавач

ВОВЕД ВО ПРЕДАВАЊА

 

ПРИХОДИ - МСС 18 И ОДДЕЛ 23 ОД МСФИ ЗА МСЕ
И ДРУГИ СТАНДАРДИ
(практични примери)

·        Услови за признавање

·        Приходи од:

-        продажба на производи и стока

-        извршување на услуги

-        камати

-        авторски права – тантиеми

-        дивиденда

-        државни поддршки

·        Разлики меѓу МСС 18 и Оддел 23

Јасмина Рафајловска

Вера Рафајловска

 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИ ТЕКОВИ
МСС 7 И ОДДЕЛ 7 ОД МСФИ ЗА МСЕ
(практични примери)

·        Пари и парични еквиваленти

·        Паричен тек наспроти профит

·        Непарични трансакции

·        Директен метод и Индиректен метод

·        Паричен тек од:

-        оперативни активности

-        вложувачки активности

-        финансиски активности

Јасмина Рафајловска

Вера Рафајловска

 

Пауза

15 минути

ДАНОЦИ

Актуелни теми

КПУ Часови/бодови

2 часа / 2 бода

Тема

Предавач

ПОДЕЛБА НА ПРЕТХОДНИ ДАНОЦИ ОД АСПЕКТ НА ДДВ
(практични примери)

·        Услови за одбивка

·        Поделба на претходен данок

·        Клуч за пресметување на делумни износи за одбивање

·        Формула за пресметување на процент на пропорционална одбивка

М-р Трајан Николоски

Ацо Димитровски

СПЕЦИФИЧНОСТИ ПРИ ОДАНОЧУВАЊЕ СО ДДВ НА ПРОМЕТ СО МОТОРНИ ВОЗИЛА И ПРОМЕТ СО НЕДВИЖНОСТИ

Јасмина Рафајловска

Иван Стојанов

Пауза

30 минути

УГОСТИТЕЛСТВО - НОРМАТИВЕН, СМЕТКОВОДСТВЕН И ДАНОЧЕН АСПЕКТ

·       Специфичности на угостителската дејност

·       Обврски на угостителите

·       Сметководствен аспект на евиденција на набавки и продажби

·       Калкулации при формирање на цена на производи и услуги

·       Даночен третман на угостителските услуги

Иван Стојанов

Јасмина Рафајловска

ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ

КПУ Часови/бодови

1 час / 1 бод

Тема

Предавач

ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА КОГА ПЛАТАТА СЕ ИСПЛАЌА ДВА ИЛИ ПОВЕЌЕ ПАТИ ВО МЕСЕЦОТ

Иван Стојанов

Јасмина Рафајловска

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

КПУ Часови/бодови

1 часа / 1 бода

Тема

Предавач

ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ

·        Сметање на годишен одмор

·        Времетраење на оглас за вработување

·        Можност за надоместок за исхрана за работа ноќе

·        Нови износи на испратнина за отказ-технолошки вишок

·        Воведен рок за отказ по дадено предупредување на работникот

Биљана Николовска

Горан Рафајловски

ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

 

 

Напомена: За присуство на дводневната обука за континуирано професионално усовршување се добиваат 16 часa / 16 бодови. Еден одржан час = 40 минути