ОБЈАВЕНО НА 25.01.2018

 

 

 

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА МЕСЕЦ ЈАНУАРИ 2018 ГОДИНА

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.18.06 од 23.01.2018 година индексот на просечната...

 

ОБЈАВЕНО НА 01.02.2018 ГОДИНА

ИЗВЕСТУВАЊЕ ОД ИСОС 

Почитувани,
Институтот на сметководители и овластени сметководители објави известување во врска со новата веб страна на Институтот... 

ОБЈАВЕНО НА 26.01.2018 ГОДИНА

 ГОДИШНА ОБВРСКА ЗА ДОСТАВА НА СПИСОК  НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА И ДОКАЗ ЗА ГОДИШНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД ШТЕТА ДО ИНСТИТУТОТ

Ве потсетуваме дека согласно член 23 од Законот за вршење на сметководствени работи „Службен весник на РМ“ бр.95/12...193/17, трговецот - поединец - сметковoдител, трговецот поединец...

ОБЈАВЕНО НА 24.01.2018

 ПРОГРАМА ЗА ЕДНОДНЕВНО ПРОФЕСИОНАЛНО УСОВРШУВАЊЕ ФЕВРУАРИ БР.1/2018 - 8 ЧАСА

ОБЈАВЕНО НА 23.01.2018 ГОДИНА

ПРОСЕЧНА ПЛАТА ПО РАБОТНИК ВО РМ - ПОДАТОК ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПРИДОНЕСИ И МАКСИМАЛНА И МИНИМАЛНА ОСНОВИЦА

Согласно соопштението на Државниот завод за статистика просекот на плата што ќе се користи за пресметка на придонесите на плата и максималната и минималната основица во 2018 година изнесува 34.079 денари...  

ОБЈАВЕНО НА 10.01.2018 ГОДИНА

АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Декември 2017 година изнесува 3.2 %. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Декември 2017 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2016 година зголемена за 3.2%

 

ОБЈАВЕНО НА 05.01.2018

 

 

 

 

 ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.17.101 од 22.12.2017 година индексот на просечната...

ОБЈАВЕНО НА 03.01.2018 ГОДИНА

РЕФЕРЕНТНА СТАПКА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА КАЗНЕНА КАМАТА ОД 01.01.2018-30.06.2018 ГОДИНА

Почитувани,НБРМ ја објави новата референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата за...

 

 

ОБЈАВЕНО НА 03.01.2018 ГОДИНА

ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА ЗА 2018 ГОДИНА - НОВА ВЕРЗИЈА НА КЛИЕНТСКИ СОФТВЕР “МПИН“

Врз основа на член 9 од Законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување („Службен весник на РМ“,бр.180/2014), стапките по кои... 

 

 

ОБЈАВЕНО НА 03.01.2018 ГОДИНА

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ 

Почитувани,Во „Службен весник на РМ“ број 193/17 од 27.12.2017 година се објавија измените и дополнувањата на Законот за вршење на сметководствени работи...

123 ... 10