објавено на 26.02.2016

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2016 ГОДИНА

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.16.15 од 25.02.2016 година индексот на просечната...


објавено на 11.11.2016 година

Аконтација за данок на добивка за месец Октомври 2016 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Октомври 2016 година изнесува - 0,2%

Напомена: Поради негативниот коефициент за МДБ за месец Октомври 2016 година, аконтација за данок на добивка за овој месец ќе се пресмета како 1/12 од Годишниот данок утврден во Даночниот биланс.

објавено на 09.01.2017 година

АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Декември 2016 година изнесува (- 0,2 %)

Напомена: Поради негативниот коефициент за МДБ за месец Декември 2016 година, аконтација за данок на добивка за овој месец ќе се пресмета како 1/12 од Годишниот данок утврден во Даночниот биланс.

објавено на 09.01.2017 година

НОВО СООПШТЕНИЕ НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ - ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА ПОДНЕСЕТЕ ПРИЈАВА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ДДВ

Во соопштението од 05.01.2017 година УЈП потсетува за регистрација за ДДВ за правни и физички лица и ја објави новата брошура за Регистрација, пријавување и плаќање на данокот на додадена вредност...

објавено на 03.01.2017 година

НОВА РЕФЕРЕНТНА СТАПКА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА КАЗНЕНА КАМАТА

НБРМ ја објави новата референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата за периодот од 01.01.2017 до 30.06.2017 година која изнесува 3,75%.

 

објавено на 29.12.2016 година

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНАТА СТАПКА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Со цел да се стимулира користењето на пелети како еколошко прифатлив енергенс за греење како и употребата на печки на пелети и котли на пелети во насока на намалување на загадувањето на амбиенталниот воздух...


објавено на 29.12.2016 година

ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА ЗА 2017 ГОДИНА - НОВА ВЕРЗИЈА НА КЛИЕНТСКИ СОФТВЕР "МПИН"

Во новото Соопштение на Управата за јавни приходи од 29.12.2016 година, објавена е нова верзија на клиентски софтвер МПИН за поднесување на пресметка на плата започнувајќи од Јануари 2017 година.

 

објавено на 29.12.2016 година

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДАНОЧНАТА ПРИЈАВА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ (ОБРАЗЕЦ ДДВ - 04)

Во "Службен весник на РМ" бр.222 од 28.12.2016 година излезе Правилник со кој се пропишува формата и содржината на даночната пријава на данокот на додадена вредност (Образец ДДВ - 04)...

објавено на 23.12.2016 година

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.16.100 од 22.12.2016 година индексот на просечната...

објавено на 19.12.2016 година

ЛИЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ЗА ПДД ЗА 2017 ГОДИНА

Во Сл. Весник на РМ бр.217/16 Министерството за Финансии го објави износот на личното ослободување за 2017 година.

Согласно објавата на Министерството за финансии, личното ослободување по основ на лични примања од плата од работен однос и пензија, месечно се утврдува во износ од 7.456,00 денари и ќе почне да се користи со исплатата на јануарската плата за 2017 година.

На годишно ниво личното ослободување за персоналниот данок на доход за 2017 година изнесува 89.472,00 денари.

123 ... 7