објавено на 09.03.2017 година

Аконтација за данок на добивка за месец Февруари 2017

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Февруари 2017 година изнесува 1 %. Врз основа на наведеното месечната аконтација за месец Февруари 2017 година се утврдува во висина од 1/12 од годишната даночна обврска утврдена во Даночниот биланс за 2016 година зголемена за 1%.

објавено на 25.11.2016 година

ПРОГРАМА ЗА НЕРАБОТНИ ДЕНОВИ ЗА 2017 ГОДИНА

Согласно Законот за празниците на Република Македонија (Службен весник на РМ бр.21/98 и 18/07) во 2017 година неработни денови се:

објавено на 23.11.2016 година

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2016 ГОДИНА

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.16.91 од 22.11.2016 година индексот на просечната...

објавено на 07.09.2016 година

Аконтација за данок на добивка за месец Aвгуст 2016 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Август 2016 година изнесува - 0,3%

Напомена: Поради негативниот коефициент за МДБ за месец Август 2016 година, аконтација за данок на добивка за овој месец ќе се пресмета како 1/12 од Годишниот данок утврден во Даночниот биланс.

објавено на 30.03.2016 година

31 МАРТ - РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО ЗА ПРЕНЕСУВАЊЕ НА ИСКАЖАНА ЗАГУБА

Во "Законот за данокот на добивка" член 19 е пропишано право на користење на остварената загуба искажана во Билансот на успех намалена за непризнатите расходи на товар на добивката во идните пресметковни периоди...

објавено на 30.12.2015 година

СООПШТЕНИЕ НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕТО НА ГОДИШНИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2015 ГОДИНА

Управата за јавни приходи во новото соопштение од 30.12.2015 година објави инструкции за поднесување на Годишните извештаи за 2015 година.

Годишните извештаи ги поднесуваат исплатувачите кои во изминатата 2015 година...

 

објавено 30.12.2015 година

СООПШТЕНИЕ НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА ЗА 2016 ГОДИНА - НОВА ВЕРЗИЈА НА КЛИЕНТСКИ СОФТВЕР "МПИН"

Управата за јавни приходи во новото соопштение од 30.12.2015 година објави Нов клиентски софтвер МПИН за пресметка на плата за 2016 година.
Стапки на придонесите од задолжително социјално осигурување
Врз основа на член 9 од Законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурувањ...

објавено на 28.12.2015 година

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА И НАДОМЕСТОЦИ ОД РАБОТЕН ОДНОС ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2015 ГОДИНА

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.15.103 од 28.12.2015 година индексот на просечната...

објавено на 28.12.2015 година

ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ


Владата на Република Македонија, до Собранието на РМ поднесе Предлог - Закон за изменување и дополнување на Законот за вршење на сметководствени работи.

Основна цел Поради која се предлагаат измените и дополнувањата на Законот за вршење на сметководствени работи е усогласување со новиот Закон за општа управна постапка...

објавено на 21.12.2015 година

ЛИЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ЗА ПДД ЗА 2016 ГОДИНА

Во „Сл. Весник на РМ“ бр.222/15 од страна на Министерството за Финансии беше објавено личното ослободување за 2016 година.

Согласно објавата на Министерството за финансии, личното ослободување по основ на лични примања од плата од работен однос и пензија, месечно се утврдува во износ од 7.357,00 денари и ќе почне да се...

објавено на 18.12.2015 година

31 ДЕКЕМВРИ РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕ ЗА ПАУШАЛНО ОДАНОЧУВАЊЕ СО ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК

Ново соопштение на Управата за јавни приходи од 17.12.2015 година за Паушалното оданочување со персонален данок. Доколку обавувате самостојна дејност (занаетчија, верско лице и др.) и не сте во состојба да водите деловни книги или водењето на деловните книги ви го отежнува вршењето на дејноста...

објавено на 07.12.2015 година

Аконтација за данок на добивка за месец Ноември 2015 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Ноември 2015 година изнесува - 1,3%

Напомена: Поради негативниот коефициент за МДБ за месец Ноември 2015 година, аконтација за данок на добивка за овој месец ќе се пресмета како 1/12 од Годишниот данок утврден во Даночниот биланс.


објавено на 04.12.2015 година

08 Декември - Св.Климент Охридски - Неработен Ден

Согласно Законот за празниците на РМ („Сл. весник на РМ“ бр. 21/98 и 18/07), Вторник 08 Декември 2015 година - "Св.Климент Охридски" е државен празник...

објавено на 01.12.2015 година

Ден на дрвото - неработен ден

  Согласно со Заклучокот од седницата на Владата на Република Македонија одржана на 21.11.2015 година, поради спроведување...

објавено на 28.11.2015 година

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Ноември 2015 година

Согласно соопштението на ДЗС број. 4.1.15.92 од 27.11.2015 година индексот на просечнатa...

123 ... 7               

објавено на 18.11.2016 година

СОВЕТУВАЊЕ ЗА НАЈНОВИТЕ ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ СО ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА

Рафајловски Консалтинг Ве поканува на Советување за најновите Законски прописи со практични примери кои во овој период се донесени, а се важни за тековното работење...


објавено на 16.12.2016 година

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Во "Службен весник на РМ" бр.126 излезе Правилник со кој се пропишува формата и содржината на пријавата за регистрација на данокот на додадена вредност (образец ДДВ - 01)...

објавено на 19.12.2016 година

ЛИЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ЗА ПДД ЗА 2017 ГОДИНА

Во Сл. Весник на РМ бр.217/16 Министерството за Финансии го објави износот на личното ослободување за 2017 година.

Согласно објавата на Министерството за финансии, личното ослободување по основ на лични примања од плата од работен однос и пензија, месечно се утврдува во износ од 7.456,00 денари и ќе почне да се користи со исплатата на јануарската плата за 2017 година.

На годишно ниво личното ослободување за персоналниот данок на доход за 2017 година изнесува 89.472,00 денари.

објавено на 29.12.2016 година

ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ДАНОЧНАТА ПРИЈАВА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ (ОБРАЗЕЦ ДДВ - 04)

Во "Службен весник на РМ" бр.222 од 28.12.2016 година излезе Правилник со кој се пропишува формата и содржината на даночната пријава на данокот на додадена вредност (Образец ДДВ - 04)...

објавено на 29.12.2016 година

ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА ЗА 2017 ГОДИНА - НОВА ВЕРЗИЈА НА КЛИЕНТСКИ СОФТВЕР "МПИН"

Во новото Соопштение на Управата за јавни приходи од 29.12.2016 година, објавена е нова верзија на клиентски софтвер МПИН за поднесување на пресметка на плата започнувајќи од Јануари 2017 година.

 

објавено на 29.12.2016 година

ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДОБРАТА И УСЛУГИТЕ КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ПОВЛАСТЕНАТА СТАПКА НА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Со цел да се стимулира користењето на пелети како еколошко прифатлив енергенс за греење како и употребата на печки на пелети и котли на пелети во насока на намалување на загадувањето на амбиенталниот воздух...


објавено на 03.01.2017 година

НОВА РЕФЕРЕНТНА СТАПКА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА СТАПКАТА НА КАЗНЕНА КАМАТА

НБРМ ја објави новата референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата за периодот од 01.01.2017 до 30.06.2017 година која изнесува 3,75%.

 

објавено на 09.01.2017 година

НОВО СООПШТЕНИЕ НА УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ - ПРАВНИ И ФИЗИЧКИ ЛИЦА ПОДНЕСЕТЕ ПРИЈАВА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ДДВ

Во соопштението од 05.01.2017 година УЈП потсетува за регистрација за ДДВ за правни и физички лица и ја објави новата брошура за Регистрација, пријавување и плаќање на данокот на додадена вредност...

објавено на 09.01.2017 година

АКОНТАЦИЈА ЗА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2016 ГОДИНА

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Декември 2016 година изнесува (- 0,2 %)

Напомена: Поради негативниот коефициент за МДБ за месец Декември 2016 година, аконтација за данок на добивка за овој месец ќе се пресмета како 1/12 од Годишниот данок утврден во Даночниот биланс.

објавено на 12.01.2017 година

ПРОГРАМА ЗА СОВЕТУВАЊЕ ЗА ГОДИШНА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2016 ГОДИНА

Рафајловски Консалтинг Ве поканува на Советување за годишна сметка и финансиските извештаи за 2016 година.  Тема на Советувањето ќе бидат сите Актуелности поврзани со Составување на годишна сметка и тоа за сите обврзници...

објавено на 23.01.2017 година

ПОВИК НА ИСОС ЗА ПОДИГАЊЕ НА УВЕРЕНИЈА ЗА ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ

Институтот на сметководители и овластени сметководителина Република Македонија од понеделник 23 јанауари 2017 ќе отпочне со доделување на уверенијата за овластен сметководител, по првиот јавен повик...

објавено на 23.01.2017 година 

ИНФОРМАЦИЈА ОД ИСОС ЗА ОВЛАСТЕНИ РЕВИЗОРИ КОИ ИМААТ ДОСТАВЕНО ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА УВЕРЕНИЕ ЗА ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ

Се повикуваат лицата кои се носители на уверение за овластен ревизор, а кои имаат доставено документација за стекнување со уверение за овластен сметководител...

објавено на 23.01.2017 година

НАСОКИ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИИ НА ИЗЛЕЗНИ/ВЛЕЗНИ ФАКТУРИ КАКО ПРИЛОГ НА ДДВ-04 ПРИЈАВА, ВО СЛУЧАЈ НА БАРАЊЕ ОД УЈП

Во новото соопштение од 20.01.2017 година УЈП објави насоки за доставување на евиденции на излезни/влезни фактури како прилог на ДДВ - 04 пријава.

Се известуваат ДДВ обврзниците и сметкодителите дека Управата за јавни приходи за определена група на ДДВ обврзници достави барање за информации...

објавено на 27.01.2017 година

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УПИС ВО РЕГИСТАР ЗА НОСИТЕЛИ НА УВЕРЕНИЕ ОД ИСОС

Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ на својата веб страна објави информација за упис во регистар за носители на уверение од ИСОС.

објавено на 09.03.2017 година

НОВО СООПШТЕНИЕ НА ИСОС: ПОВИК ЗА ПОДИГАЊЕ НА УВЕРЕНИЈА ПО ВТОР ПОВИК

Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија од вторник 07 март 2017 ќе отпочне со доделување на уверенијата за овластен сметководител и сметководител, по вториот јавен повик...