објавено на 31.12.2013 година

ВАЖНИ Измени на Законот за вршење на сметководствени работи!!!

 

Почитувани претплатници,

Ви ја испраќаме Најубавата Честитка по повод Новогодишните празници.

Тоа е Предлог Законот за измени и дополнување на Законот за вршење на сметководствени работи.

Овие измени го претставуваат сето она за што во изминатава година Ви зборувавме како куќа која секогаш силно и достоинствено ги брани ставовите на нашата фела. Тоа што Ви го ветивме тоа го исполнуваме и воедно му се заблагодаруваме на разбирањето на Министерството за финансии за важноста на нашата струка и нејзиното значење во Република Македонија.

Нека ни е со среќа зошто оваа измена отвори порта за сите Вас храбро и достоинствено да дојдете до она за кое што најмногу се...


ОБЈАВЕНО НА 29.12.2013 ГОДИНА

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Декември 2013 година

Согласно соопштението на ДЗС број. 4.1.13.110 од 27.12.2013 година индексот на просечната месечна исплатена нето плата по вработен....

објавено на 26.12.2013 година

Измени и дополнувања на Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството

 

Почитувани,

Сојузот на синдикати на Македонија и Организацијата на работодавачи на Македонија склучија спогодба за изменување и дополнување на Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството.

 

Со склучената спогодба се изменија неколку суштински одредби во ОКДПСОС а една од најважните измени се однесува на пропишување на правото на работникот за регрес ...

објавено на 02.12.2013 година

Aконтација за данок на добивка за месец Ноември 2013 година


Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Ноември 2013 година е 1,3%

објавено на 13.11.2013 година

*ВАЖНО* Закон за заштита од вознемирување на работно место

 

Согласно Законот за заштита од вознемирување на работно место („Сл. Весник на РМ“ бр.79/13) кој е во сила од  08.06.2013 година работодавачот е должен да ги информира и запознае работниците со мерките и постапката во врска со заштитата од вознемирување на работно место и со правата, обврските и одговорностите на работодавачот и работникот при самото вработување и во текот на работењето.

Работодавачот треба да има писмен доказ од работникот дека бил ...

ОБЈАВЕНО НА 29.11.2013 ГОДИНА

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Ноември 2013 година

Согласно соопштението на ДЗС број. 4.1.13.100 од 28.11.2013 година индексот на просечната месечна исплатена нето плата по вработен....

објавено на 01.11.2013 година

Aконтација за данок на добивка за месец Октомври 2013 година


Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Октомври 2013 година е 1,3%

објавено на 01.11.2013 година

Закон за вршење на сметководствени работи (Предлог измени и дополнувања на законот)

 

Почитувани,

Во Собраниска процедура е предлог за изменување и дополнување на Законот за вршење на сметководствени работи каде поблиску се пропишуваат начинот, условите како и предметите за полагање на испитите за сметководител и овластен сметководител.

Согласно предлог измените испитот за сметководител или овластен сметководител се состои од два дела и тоа:

Прв дел (теоретски дел), со кој се проверува теоретското знаење на кандидатите, и

Втор дел (практичен пример), со кој се проверува способноста од областа на...

објавено на 24.10.2013 година

Предлог закон за финансиска дисциплина


Почитувани,

На Електронскиот национален регистар на прописи на Република Македонија, Владата на РМ го објави долгоочекуваниот предлог закон за финансиска дисциплина.

Со овој Закон се уредува навременото исполнување на парични обврски кои произлегуваат од реализација на деловни трансакции помеѓу економските оператори од приватниот сектор

ОБЈАВЕНО НА 01.11.2013 ГОДИНА

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Октомври 2013 година

Согласно соопштението на ДЗС број. 4.1.13.91 од 29.10.2013 година индексот на просечната месечна исплатена нето плата по вработен....

1234