објавено на 30.08.2012 година

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Август 2012 година

Согласно соопштението на ДЗС број 4.1.12.62 од 29.08.2012 ...

објавено на 04.06.2012 година

Aконтација за данок на добивка за месец Мај 2012 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за  месец Мај 2012 година е 3,1 %

објавено на 02.07.2012 година

Aконтација за данок на добивка за месец Јуни 2012 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за  месец Јуни 2012 година е 3,0 %

објавено на 01.08.2012 година

Aконтација за данок на добивка за месец Јули 2012 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за  месец Јули 2012 година е 2,8 %

објавено на 21.02.2012 година

Aконтација за данок на добивка за месец Jануари 2012 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за  месец Јануари 2012 година е 4,1 %

објавено на 03.09.2012 година

Aконтација за данок на добивка за месец Август 2012 година


Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за  месец Август 2012 година е 2,8 %

објавено на 02.05.2012 година

Aконтација за данок на добивка за месец Април 2012 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за  месец Април 2012 година е 2,9 %

објавено на 02.03.2012 година

Aконтација за данок на добивка за месец Февруари 2012 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за  месец Февруари 2012 година е 2,2 %

Право на пораст на платите за месец Февруари 2012 година 0,25%

Објавено на 30.07.2012 година

Закон за вршење на сметководствени работи

Во „Службен весник на РМ“ број 95 од 26.07.2012 година објавен е Законот за вршење на сметководствени работи.  Законот влегува во сила осмиот ден од објавувањето односно на ден 03.08.2012 година. Со цел ваше навремено известување истиот можете да го преземете од следниов (линк)

објавено на 10.08.2012 година

Барање за добивање уверение за сметководител или овластен сметководител

Почитувани,

Министерството за финансии објави известување за начинот и постапката за поднесување барање за добивање уверение за сметководител или овластен сметководител.

Комплетното известување можете да го преземете на следниот (линк)

Барање за добивање уверение за сметководител или овластен сметководител (преземи)

123