објавено 01.09.2011 год. 

АКОНТАЦИЈА НА ДАНОК НА ДОБИВКА ЗА МЕСЕЦ AВГУСТ 2011 ГОДИНА 

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за  месец Август 2011 година е 3,8 %.

1