---
---

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА
ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2011ПОДАТОЦИ ЗА НАЈНИСКА И НАЈВИСОКА
ОСНОВИЦА ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА


1.

Просечна исплатена бруто плата во месецот по работник во РМ (Соопштение на ДЗС број 4.1.11.07 од 28.01.2011)
Податокот се внесува во Образецот МПИН

30.349,00


2

Минимална основица за сите придонеси за ПИО, здравство, дополнително здравство и за вработување  (реден  број 1 х 50%)

15.174,50


3

Придонес за задолжително ПИО на минимална основица (реден број 2 х 18%)

2.731,50


4

Придонес за задолжително здравствено осигурување на минимална основица (реден број 2 х 7,3%)

1.107,50


5

Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување на минимална основица (реден број 2 х 0,5%)

76,00


6

Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност (придонес за вработување) на минимална основица (реден број 2 х 1,2%)

182,00


7

Максимална основица за сите придонеси за ПИО, здравство, дополнително здравство и за вработување  (реден  број 1 х 4)

121.396,00


8

Придонес за задолжително ПИО на максимална основица (реден број 7 х 18%)

21.851,50


9

Придонес за задолжително здравствено осигурување на максимална основица (реден број 7 х 7,3%)

8.862,00


10

Дополнителен придонес за задолжително здравствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување на максимална основица (реден број 7 х 0,5%)

607,00


11

Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност (придонес за вработување) на максимална основица (реден број 7 х 1,2%)

1.457,00


12

Право на пораст на платите за месец Jануари  2011 во однос на месец Декември 2010

0,45


13

Месечно даночно ослободување при пресметка на плата за 2011 година

7.316,00НАДОМЕСТОЦИ14

Дневница за службени патувања во земјата за приватни субјекти (реден број 24 x 8%)

1.671,50


15

Дневница за службени патувања во земјата за буџетски корисници (од 16 Јули 2010 година)

0,00


16

Испратнина  при одење во пензија за оние кои го применуваат Законот за исплата на плати  (реден број 25 х 2)

42.908,00


17

Испратнина  при одење во пензија за приватни претпријатија (реден број 24 х 2)

41.782,00


18

Јубилејна награда (реден број 24 х 1)

20.891,00


19

Надомест во случај на смрт на работник (реден број 24 х 3)

62.673,00


20

Надомест во случај на смрт на член од семејно домаќинство (реден број 24 х 2)

41.782,00


21

Надомест на трошоци за храна и трошоци за превоз до и од местото на волонтирање (15% од реден број 26)

4.534,00

22

Трошоци за исхрана за време на работа (организирана исхрана) - даночно признат расход за цели на данок на добивка (20% од реден број 28)

4.110,50


23

Регрес за годишен одмор - даночно признат расход за цели на данок на добивка (40% од реден број 27)

12.275,00*ПОДАТОЦИ ОД ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА24

Просечна исплатена нето плата за месеците Октомври 2010 - Декември 2010 Соопштение на ДЗС број 4.1.11.14 од 28.02.2011

20.891,00


25

Просечна исплатена нето плата за месец Декември 2010 Соопштение на ДЗС број 4.1.11.14 од 28.02.2011

21.454,00


26

Просечна месечна бруто плата во Републиката исплатена во 2010 година по Соопштение на ДЗС број 4.1.11.13 од 28.02.2011

30.225,00


27

Просечна исплатена бруто плата за месеците Октомври 2010 - Декември 2010 по Соопштение на ДЗС број 4.1.11.13 од 28.02.2011

30.688,00


28

Просечна исплатена нето плата по вработен за 2010 година Соопштение на ДЗС 4.1.11.14 од 28.02.2011

20.553,00

 

 

* Бруто износ во кој е содржан персоналниот данок на доход

Податоци за пресметка на плати по гранки 2011

Шифра

ГРАНКА

Износ

1

2

3

01

Земјоделство, лов и соодветни услужни активности

9.668,00

02

Шумарство, искористување на шуми и соодветни услужни дејности

13.384,00

05

Улов на риба, одгледување на риби, услужни активности во рибарството

8.857,00

10

Вадење на камен, јаглен и лигнит, вадење на тресет

17.195,00

13

Вадење на руди на метал

17.438,00

14

Вадење на други руди и камен

19.621,00

15

Производство на прехранбени производи и пијалаци

13.173,00

16

Производство на тутунски производии ферментација на тутун

13.019,00

17

Производство на текстилни ткаенини

7.409,00

18

Производство на облека; доработка  и боење на крзно

7.682,00

19

Штавење и доработка на кожа, производство на куфери, рачни торби, седла, сарачки производи и обувки

7.163,00

20

Преработка на дрво, производи од дрво и плута, освен мебел, производство на предмети од слама и плетарски материјал

7.837,00

21

Производство на целулоза, хартија и производи од хартија

13.943,00

22

Издавачка дејност, печатење и репродукција на снимени медиуми

15.539,00

23

Производство на кокс, деривати на нафта и нуклеарно гориво

24.943,00

24

Производство на хемикалии и хемиски производи

36.274,00

25

Производство на производи од гума и производи од пластични маси

8.631,00

26

Производство на производи од други неметални минерали

16.526,00

27

Производство на основни метали

14.385,00

28

Производство на метални производи во металопреработувачката фаза, освен машини и уреди

11.172,00

29

Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место

11.732,00

30

Производство на канцелариски машини и компјутери

19.481,00

31

Производство на електрични машини и апарати, неспомнати на друго место

16.171,00

32

Производство на радио, телевизиска и комуникациона опрема и апарати

8.712,00

33

Производство на прецизни медицински и оптички инструменти и часовници

19.875,00

34

Производство на моторни возила, приколки и полуприколки

10.204,00

35

Производство на други сообраќајни средства

19.725,00

36

Производство на мебел и други разновидни производи, неспомнати на друго место

8.651,00

37

Рециклажа

9.136,00

40

Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и топла вода

26.092,00

41

Собирање, пречистување и дистрибуција на вода

14.194,00

45

Градежништво

11.695,00

50

Продажба, одржување и поправка на моторни возила и мотоцикли, продажба на мало на моторни горива

19.298,00

51

Трговија на големо и посредничка  трговија, освен трговија со моторни возила и мотоцикли

18.323,00

52

Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли; поправка на предмети за лична употреба и за домаќинствата

10.121,00

55

Хотели и ресторани

10.664,00

60

Копнен сообраќај, цевоводен транспорт

13.759,00

62

Воздушен сообраќај

35.147,00

63

Придружни и помошни активности во сообраќајот: активности на патничките агенции

20.824,00

64

Поштенски активности и телекомуникации

35.119,00

65

Финансиско посредување, освен осигурување и пензиски фондови

27.488,00

66

Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжителна социјална заштита

27.617,00

67

Помошни активности во финансиското посредување

37.072,00

70

Активности во врска со недвижен имот

18.931,00

71

Изнајмување на машини и опрема без ракувач и изнајмување на предмети за лична употреба и за домаќинствата

13.137,00

72

Компјутерски и сродни активности

27.157,00

73

Истражување и развој

18.916,00

74

Други деловни активности

13.648,00

75

Јавна управа и одбрана; задолжителна социјална заштита

18.232,00

80

Образование

15.792,00

85

Здравство и социјална работа

15.682,00

90

Отстранување на отпадни води и ѓубре, санитарни и слични активности

13.408,00

91

Дејност на организации врз база на зачленување

22.124,00

92

Рекреативни, спортски, културни и забавни активности

13.238,00

93

Други услужни дејности

12.307,00