Објавено на 30.07.2012 година

Закон за вршење на сметководствени работи

Почитувани,


Во „Службен весник на РМ“ број 95 од 26.07.2012 година објавен е Законот за вршење на сметководствени работи.  Законот влегува во сила осмиот ден од објавувањето односно на ден 03.08.2012 година. Со цел ваше навремено известување истиот можете да го преземете од следниов (линк)