ОБЈАВЕН ВО: "Службен весник на РМ", број 44/99;
ИЗМЕНИ ВО: "Службен весник на РМ", број 59/99 (исправка);
"Службен весник на РМ", број 86/99;
"Службен весник на РМ", број 11/00 (исправка);
У. бр. 154/99, 164/99, 235/99 и 37/00 во 93/00,
"Службен весник на РМ", број 8/01,
"Службен весник на РМ", број 21/03,
У. бр. 189/03 во "Службен весник на РМ", број 17/04;
"Службен весник на РМ", број 19/04;
Види чл.180 од Законот...13/06;
"Службен весник на РМ", број 33/06; 45/06 (исправка);
101/06; 114/2007; 103/08; 114/09; 133/09; 95/10;102/10
"Службен весник на РМ", број 24/11
"Службен весник на РМ", број 135/11
"Службен весник на РМ", број 135/11-
"Службен весник на РМ", број 155/12
"Службен весник на РМ", број 12/14
"Службен весник на РМ", број 112/14
"Службен весник на РМ", број 130/14; "Службен весник на РМ", број 177/14 (пречистен текст)
"Службен весник на РМ", број 15/15; 129/15; 225/15;
"Службен весник на РМ", број 23/16