20 ГОДИНИ СО ВАС: ТРАДИЦИЈА, КВАЛИТЕТ И ВРВНА СТРУЧНОСТ! 

ПО­ЧИ­ТУ­ВА­НИ КО­МИ­ТЕН­ТИ

Почитувани Господа

Ви ја доставувам следната понуда за полугодишна претплата за 2012 година за која сметам дека ќе биде почеток на долга и плодна соработка во повеќе области.

Понудата за полугодишна претплата за 2012 година го вклучува следното:

1.    Претплата за 6 стручни списанија Репрезент, во кој ги обработуваме најновите законски прописи кои се однесуваат на буџетското сметководство, буџетското планирање, изработка на финансиски планови и програми, даночни финансии, плати и други надоместоци, царини, менаџмент, работните односи, законските прописи од областа на даноците – данок на додадена вредност, данок на добивка, персонален данок на доход, даноците на имот и акцизите и друго.

2. Специјално издание Репрезент за подготовка на годишната сметка за 2012 година со посебен осврт за изготвување на Годишна сметка на Буџетите и Буџетските корисници и на единиците на локална самоуправа.

3. Р-Регистар со 16 Дополнувања, со пластични корици кој е поделен на 7 дела и тоа: Прописи, камати, коефициенти и стапки; плати; надоместоци; уплатни сметки и шифри за  плаќање; курсни листи и други корисни информации.

4. Мултимедијално CD за Електронски Р-Регистар кој го вклучувате веднаш по извршената претплата. Ние ви даваме шифра и тој може постојано да се ажурира. Тоа значи дека во секој момент ќе ги имате сите податоци што ви се потребни.

5. On-line пристап на нашата интернет страна каде може да се добијат повеќе информации од различни области.

6. Мултимедијално CD со сите списанија, во електронска форма кој го добивате на крајот на годината.

7. Консултации за економски и правни совети со врвни стручњаци од областа на буџетското сметководство, финансиите и даноците.

8. Консултации и правни совети од областа на деловното право, работните односи, облигационите односи. Советодавни и консултантски услуги од областа на трговските друштва од областа на пензиско и инвалидско осигурување и здравствена заштита.

9. Бесплатна достава на сите печатени материјали кои се дел од оваа понуда на бараната адреса на нашите клиенти.

Цената на полугодишната претплата изнесува 8.000,00 денари со вклучен ДДВ што претставува многу конкурентна цена, за услугата и квалитетот на услугата која ќе ви биде дадена.

Доколку Ви се потребни дополнителни информации за нашата понуда Ве молиме да ни се обратите или да ја посетите нашата веб страница www.rafajlovski.com.mk.

Се надеваме дека нашата понуда ќе биде прифатена од Ваша страна и со тоа ќе оствариме долгорочна соработка.

Рафајловски Консалтинг ДОО

Само со нас ќе ги постигнете очекувањата!

Д-р. Горан Рафајловски