објавено на 01.08.2012 година

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Јули 2012 година

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА ЗА МЕСЕЦ ЈУЛИ 2012

ПОДАТОЦИ ЗА НАЈНИСКА И НАЈВИСОКА ОСНОВИЦА
ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА

1

Просечна исплатени бруто плата во месецот по работник во РМ (Соопштение на ДЗС број 4.1.12.06 од 27.01.2012 година.

30.591,00

2

Најниска основица за придонеси за ПИО, здраство, дополнително здраство и за вработување (реден број 1x50%)

15.295,50

3

Придонес за задолжително ПИО на минимална основица (реден број 2x18%)

2.753,00

4

Придонес за задолжително здраствено осигурување на минимална основица (реден број 2x7,30%)

1.116,50

5

Дополнителен придонес за задолжително здраствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување на минимална основица (реден број 2x0,5%)

76,50

6

Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност (придонес за вработување) на минимална основица (реден број 2x1,2%)

183,50

7

Највисока основица за сите придонеси за ПИО, здраство, дополнително здраство и за вработување (реден број 1x6)

183.546,00

8

Придонес за задолжително ПИО на максимална основица (реден 7x18%)

33.038,50

9

Придонес за задолжително здраствено осигурување на максимална основица (реден број 7x7,3%)

13.399,00

10

Дополнителен придонес за задолжително здраствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување на максимална основица (реден број 7x0,5%)

917,50

11

Придонез за задолжително осигурување во случај на невработеност (придонес за вработување) на максимална основица (реден број 7x1,2%)

2.202,50

12

Право на пораст на платите за месец Јуни 2012 во однос на месец Мај 2012

0,00

13

Месечно даночно ослободување при пресметка на плата за 2012 година

7.470,00

 

НАДОМЕСТОЦИ

 

14

Дневница за службени патувања во земјата за приватни субјекти (реден број 24x8%)

1.672,00

15

Дневница за службени патувања во земјата за буџетски корисници (од 16 јули 2010)

0,00

16

Испратнина при одење во пензија за оние кои го применуваат Законот за исплата на плати (реден број 25x2)

41.734,00

17

Испратнина при одење во пензија за приватни претпријатија (реден број 24x2)

41.794,00

18

Јубилејна награда (реден број 24x1)

20.897,00

19

Надомест во случај на смрт на работник (реден број 24x3)

62.691,00

20

Надомест во случај на смрт на член на семејно домаќинство (реден број 24x2)

41.794,00

20.1

Буџетари - Надомест во случај на смрт на работник

30.000,00

20.2

Буџетари - Надомест во случај на смрт на член на семејно домаќинство

15.000,00

21

Надомест на трошоци за храна и трошоци за превоз до и од местото на волонтирање (15% од реден број 26)

4.590,50

22

Трошоци за исхрана за време на работа (организирана исхрана)-даночно признат расход за цели на данок на добивка (20% од реден број 28)

4.169,50

23

Регрес за годишен одмор - даночно признат расход за цели на данок на добивка (40% од реден број 27) (Податокот за регрес за годишен одмор е бруто износ во кој е содржан и персоналниот данок на доход)

12.261,00

 

ПОДАТОЦИ ОД ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

 

24

Просечна исплатена нето плата за месеците Март 2012 - Мај 2012 Соопштение на ДЗС број 4.1.12.54 од 27.07.2012 година

20.897,00

25

Просечно исплатена нето плата за месец Мај 2012 - Соопштение на ДЗС број 4.1.12.54 од 27.07.2012

20.867,00

26

Просечна месечна бруто плата по вработен во РМ исплатена во 2011 година Соопштение на ДЗС број 4.1.12.13 од 28.02.2012

30.602,00

27

Просечна исплатена бруто плата за месеците Март 2012 - Мај 2012 Соопштение на ДЗС број 4.1.12.55 од 27.07.2012

30.652,00

28

Просечна исплатена нето плата по вработен во РМ исплатена во 2011 година Соопштение на ДЗС број 4.1.12.14 од 28.02.2012

20.847,00

Примери за пресметана плата и придонеси кога:

1) Платата на работникот е иста со Минималната основица за придонеси

Р.бр Опис Стапка Износ

1

Бруто Плата

 

15.296,00

2

Придонес за задолжително ПИО

18%

2.753

3

Придонес за задолжително здраствено осигурување

7,30%

1.117

4

Дополнителен придонес за задолжително осигурување за случај на повреда и професионално заболување

0,50%

76

5

Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност (придонес за вработување)

1,20%

184

6

Вкупни придонеси

27%

4.130

7

Вкупна доплата на придонеси

 

0

8

Бруто плата намалена за придонеси 8=1-6-7

 

11.166

9

Лично ослободување

 

7.470

10

Даночна основа за пресметка на персонален данок на доход

 

3.696

11

Персонален данок

10%

370

12

Нето плата 12=1-7-8-11

 

10.796

2) Платата на работникот е во висина на минималната плата согласно Законот за минимална плата во РМ објавен во „Сл. Весник на РМ“ број 11/2012 година односно износ од 8.050 денари (преземи закон)

Р.бр Опис Стапка Износ

1

Бруто Плата

 

12.244,00

2

Придонес за задолжително ПИО

18%

2.204

3

Придонес за задолжително здраствено осигурување

7,30%

894

4

Дополнителен придонес за задолжително осигурување за случај на повреда и професионално заболување

0,50%

61

5

Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност (придонес за вработување)

1,20%

147

6

Вкупни придонеси

27%

3.306

7

Вкупна доплата на придонеси

 

824

8

Бруто плата намалена за придонеси 8=1-6-7

 

8.114

9

Лично ослободување

 

7.470

10

Даночна основа за пресметка на персонален данок на доход

 

644

11

Персонален данок

10%

64

12

Нето плата 12=1-7-8-11

 

8.050

       
1 Доплата на Придонес за задолжително ПИО   549
2 Доплата на придонес за задолжително Здраствено осигурување   223
3 Доплата на дополнителен придонес за задолжително здраствено осигурување за случај на поверда на работа и професионално заболување   15
4 Доплата на придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност (придонес за вработување)   37
5 Вкупни Придонеси   824


3) Платата на работникот е во висина на член 10 од Законот за минимална плата во РМ  односно нето износ од 6.263 денари

Р.бр Опис Стапка Износ

1

Бруто Плата

 

10.393,00

2

Придонес за задолжително ПИО

18%

1.871

3

Придонес за задолжително здраствено осигурување

7,30%

759

4

Дополнителен придонес за задолжително осигурување за случај на повреда и професионално заболување

0,50%

52

5

Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност (придонес за вработување)

1,20%

125

6

Вкупни придонеси

27%

2.806

7

Вкупна доплата на придонеси

 

1.324

8

Бруто плата намалена за придонеси 8=1-6-7

 

6.263

9

Лично ослободување

 

7.470

10

Даночна основа за пресметка на персонален данок на доход

 

0

11

Персонален данок

10%

0

12

Нето плата 12=1-7-8-11

 

6.263

       
1 Доплата на Придонес за задолжително ПИО   882
2 Доплата на придонес за задолжително Здраствено осигурување   358
3 Доплата на дополнителен придонес за задолжително здраствено осигурување за случај на поверда на работа и професионално заболување   25
4 Доплата на придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност (придонес за вработување)   59
5 Вкупни Придонеси   1.324

Напомена: Согласно член 7 од Законот за минимална плата за непочитување на одредбите од Законот предвидени се прекршочни одредби:

Глоба во износ од 6.000 до 7.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на работодавач, ако на работникот не му исплати плата во висина утврдена според одребите на овој закон.

Глоба во износ од 3.000 до 4.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече на одговорното лице кај работодавачот.