објавено на 28.01.2011

Бруто плата – Најниска и највисока основица за пресметување на придонеси за 2011 година

При утврдување на највисоката и најниската основица за пресметување и плаќање на придонеси за јануарска плата 2011 година, како просечна бруто плата се зема објавената бруто плата за месец ноември 2010 година, која изнесува 30.349,00 денари.

Најниската основица за пресметување и плаќање на придонесите изнесува 15.174,50 денари (50% од 30.349,00 денари).

Највисоката основица за пресметување и плаќање на придонесите изнесува 121.396,00 денари (4х30.349,00 денари).

Основиците ќе се применуваат во текот на цела 2011 година. (член 15 и 16 од Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, „Службен весник на Р.М.“, бр.62/09...166/10)

Напомена: Податокот во износ од 30.349,00 треба во МПИН пријавата да се впише во полето месечна просечна плата.

За оние колеги кои не извршиле промена односно впишување на новото лично ослободување кое ќе се применува при пресметка на платите за 2011 година истото може да го сторат на следниот начин:

1.    Кликнете на параметри за пресметка на придонеси

2.    Кликнете на Нов период (ќе ви се намести периодот за 2011 година)

3.    Во полето даночно ослободување пишете го износот од 7.316 денари

4.    Кликнете на запиши

5.    Сега можете да одите на провери и да креирате излезен фајл

Новиот клиентски софтвер на МПИН пријавата може да го превземете од сајтот на УЈП (линк)