објавено на 16.01.2012 година

Обрасци за доставување на годишна сметка за 2012 година

БуџетиБПДБС
СПД  
Буџетски корисници
БПР
БС
СПД
ДЕ
 
НепрофитниБПРБС
СПД
ДЕРР
БанкиБУ
БС
СПД
ДЕ

Нефинансиски сектор
БУ
БС
СПД
ДЕ
објаснувачки белешки
Осигурителни
БУ
БС
СПД
 ДЕ 
Вршители на  дејност                        
СПД
Пропратно писмо
Б