објавено на 17.10.2012 година


Објавени нови Правилници врз основа на Законот за вршење на сметководствени работи

 

Почитувани,

Во „Сл. Весник на РМ. бр. 127/12“ од 15.10.2012 година, објавени се нови Правилници кои се донесени врз основа на Законот за вршење на сметководствени работи:

1. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање лиценца за работа и за формата и содржината на лиценцата за работа на трговец поединец - сметководител, трговец поединец - овластен сметководител и друштво за вршење на сметководствени работи (отвори)
  1. 2. Правилник за формата и содржината на барањето за полагање испит за стекнување со статус на сметководител или овластен сметководител, како и формата и содржината на уверението за сметководител, односно овластен сметководител.(отвори)
  2. 3. Правилник за формата и содржината на барањето за упис во регистарот на трговци поединци - сметководители, регистарот на трговци поединци - овластени сметководители и регистарот на друштва за вршење сметководствени работи.(отвори)
  3. 4. Правилник за формата и содржината на барањето за упис во регистарот на сметководители и регистарот на овластени сметководители.(отвори)