објавено на 02.07.2012 година

Нова референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата за период од 01.07 - 31.12.2012 година

НБРМ ја објави новата референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата за период од 01.07.2012 до 31.12.2012 година која изнесува 3,75%

Врз основа на тоа: - Стапката на казнената камата во денари помеѓу трговските договори и договорите помеѓу трговци и лица на јавното право изнесува 13,75% и - стапката на казнената камата во денари во договорите во кои барем едно лице не е трговец изнесува 11,75%.

Каматната стапка на едномесечниот EURIBOR на крајот на првото полугодие од 2012 година изнесува 0,373%.

Соопштение на НБРМ (отвори)