објавено на 02.01.2013 година

Нова референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата од 01.01.2013 до 30.06.2013 година

НБРМ ја објави новата референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата за периодот од 01.01.2013 до 30.06.2013 година која изнесува 3,75%.

 

Врз основа на тоа:

  • Стапката на казнената камата во денари помеѓу трговските договори и договорите помеѓу трговци и лица на јавното право, изнесува 13,75% и,

  • Стапката на казнената камата во денари во договорите во кои барем едно лице не е трговец, изнесува 11,75%.

Едномесечната стапка на Еурибор објавена на 31.12.2012 година изнесува 0,109