обајвено на 31.03.2012 година

Почитувани,

Со измената на Правилникот за формата и содржината на годишните, полугодишните, тримесечните и тековните извештаи, резимето од годишните извештаи, материјали за акционерски собранија на А.Д со посебни обврски за известување кои се водат во Регистарот на Комисијата за хартии од вредност објавен во („Службен весник на РМ„ бр.31/12) се пропиша обврската сите овие Акционерски друштва да доставуваат неревидирани годишни консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи за 2011 година до Комисијата за хартии од вредност најдоцна во рок од 5 работни дена од денот на нивното изготвување во рокот предвиден со член 477 односно член 506 од Законот за трговски друштва. Крајниот рок за поднесување на неревидираните консолидирани и неконсолидирани финансиски извештаи до Комисијата е 6 април 2012 година.