Нова референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата од 01.01.2015 до 30.06.2015 година

 

НБРМ ја објави новата референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата за периодот од 01.01.2015 до 30.06.2015 година која изнесува 3,25%.

Врз основа на тоа:

  • Стапката на казнената камата во денари помеѓу трговските договори и договорите помеѓу трговци и лица на јавното право, изнесува 13,25% и,

  • Стапката на казнената камата во денари во договорите во кои барем едно лице не е трговец, изнесува 11,25%.