Објавено на 28.11.2012 година

Нов Прирачник за ДДВ

  • Повеќегодишната практика како и промените во окружувањето ја наметнаа потребата од посебно елаборирање со практични примери да се дадат одговори на голем број нови прашања

  • Новото трето дополнето издание на Прирачникот е усогласеноо со сите нови законски прописи кои непосредно или посредно се поврзани со данокот на додадена вредност

  • Наменет е за сите правни лица независно каква дејност вршат, за сите вршители на дејност, подружници на странски правни лица, профитни установи, здруженија на граѓани, ревизори, сметководители, вештаци, студенти и ученици.

  • Одлично помагало за полагање на испит за стекнувањето на звање овластен сметководител и сметководител