објавено на 16.01.2012 година

ИЗВЕСТУВАЊЕ НА ЦЕНТРАЛНИОТ РЕГИСТАР НА РМ ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2012 ГОДИНА

На веб страната на Централниот Регистар на Република Македонија објавено е новото Известување за начинот на доставување на годишната сметка за 2012 година за сите обврзници...

Линк до целосното известување (отвори)

Важно: На нашата веб страна во делот обрасци можете да ги преземете обрасците за годишна сметка за 2012 година прикажани одделно за сите видови субјекти.

Во табелата можете да ги преземете сите обрасци одделно за секој вид на субјект.

БуџетиБПРБС
СПД  
Буџетски корисници
БПР
БС
СПД
ДЕ
 
НепрофитниБПРБС
СПД
ДЕРР
БанкиБУ
БС
СПД
ДЕ

Нефинансиски сектор
БУ
БС
СПД
ДЕ
објаснувачки белешки
Осигурителни
БУ
БС
СПД
 ДЕ 
Вршители на  дејност                        
СПД
Пропратно писмо
Б