објавено на 01.10.2012 година

Aконтација за данок на добивка за месец Септември 2012 година


Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за  месец Септември 2012 година е 3%