објавено на 01.11.2012 година

Aконтација за данок на добивка за месец Октомври 2012 година


Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за  месец Октомври 2012 година е 3,1%