објавено на 03.12.2012 година

Aконтација за данок на добивка за месец Ноември 2012 година


Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Ноември 2012 година е 3,2%