објавено на 03.06.2013 година

Aконтација за данок на добивка за месец Maj 2013 година


Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Maj 2013 година е 1,1%