објавено на 04.06.2012 година

Aконтација за данок на добивка за месец Мај 2012 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за  месец Мај 2012 година е 3,1 %