објавено на 02.07.2012 година

Aконтација за данок на добивка за месец Јуни 2012 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за  месец Јуни 2012 година е 3,0 %