објавено на 01.08.2012 година

Aконтација за данок на добивка за месец Јули 2012 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за  месец Јули 2012 година е 2,8 %