објавено на 21.02.2012 година

Aконтација за данок на добивка за месец Jануари 2012 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за  месец Јануари 2012 година е 4,1 %