објавено на 03.09.2012 година

Aконтација за данок на добивка за месец Август 2012 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за  месец Август 2012 година е 2,8 %