објавено на 02.05.2012 година

Aконтација за данок на добивка за месец Април 2012 година

Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за  месец Април 2012 година е 2,9 %