ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2011

ПОДАТОЦИ ЗА НАЈНИСКА И НАЈВИСОКА ОСНОВИЦА
ЗА ПРИДОНЕСИ ОД ПЛАТА

1

Просечна исплатени бруто плата во месецот по работник во РМ (Соопштение на ДЗС број 4.1.11.06 од 28.01.2011 година.

30.349,00

2

Најниска основица за придонеси за ПИО, здраство, дополнително здраство и за вработување (реден број 1x50%)

15.174,50

3

Придонес за задолжително ПИО на минимална основица (реден број 2x18%)

2.731,50

4

Придонес за задолжително здраствено осигурување на минимална основица (реден број 2x7,30%)

1.107,50

5

Дополнителен придонес за задолжително здраствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување на минимална основица (реден број 2x0,5%)

76,00

6

Придонес за задолжително осигурување во случај на невработеност (придонес за вработување) на минимална основица (реден број 2x1,2%)

182,00

7

Највисока основица за сите придонеси за ПИО, здраство, дополнително здраство и за вработување (реден број 1x4)

121.396,00

8

Придонес за задолжително ПИО на максимална основица (реден 7x18%)

21.851,50

9

Придонес за задолжително здраствено осигурување на максимална основица (реден број 7x7,3%)

8.862,00

10

Дополнителен придонес за задолжително здраствено осигурување за случај на повреда на работа и професионално заболување на максимална основица (реден број 7x0,5%)

607,00

11

Придонез за задолжително осигурување во случај на невработеност (придонес за вработување) на максимална основица (реден број 7x1,2%)

1.457,00

12

Право на пораст на платите за месец Октомври 2011 во однос на месец Септември 2011

0,15

13

Месечно даночно ослободување при пресметка на плата за 2011 година

7.316,00

 

НАДОМЕСТОЦИ

 

14

Дневница за службени патувања во земјата за приватни субјекти (реден број 24x8%)

1.663,50

15

Дневница за службени патувања во земјата за буџетски корисници (од 16 јули 2010)

0,00

16

Испратнина при одење во пензија за оние кои го применуваат Законот за исплата на плати (реден број 25x2)

41.318,00

17

Испратнина при одење во пензија за приватни претпријатија (реден број 24x2)

41.588,00

18

Јубилејна награда (реден број 24x1)

20.794,00

19

Надомест во случај на смрт на работник (реден број 24x3)

62.382,00

20

Надомест во случај на смрт на член на семејно домаќинство (реден број 24x2)

41.588,00

21

Надомест на трошоци за храна и трошоци за превоз до и од местото на волонтирање (15% од реден број 26)

4.534,00

22

Трошоци за исхрана за време на работа (организирана исхрана)-даночно признат расход за цели на данок на добивка (20% од реден број 28)

4.110,50

23

Регрес за годишен одмор - даночно признат расход за цели на данок на добивка (40% од реден број 27) (Податокот за регрес за годишен одмор е бруто износ во кој е содржан и персоналниот данок на доход)

12.211,00

 

ПОДАТОЦИ ОД ДРЖАВНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

 

24

Просечна исплатена нето плата за месеците Јули 2011 - Септември 2011 Соопштение на ДЗС број 4.1.11.81 од 28.11.2011 година

20.794,00

25

Просечно исплатена нето плата за месец Септември 2011 - Соопштение на ДЗС број 4.1.11.81 од 28.11.2011 

20.659,00

26

Просечна месечна бруто плата по вработен во РМ исплатена во 2010 година Соопштение на ДЗС број 4.1.11.13 од 28.02.2011

30.225,00

27

Просечна исплатена бруто плата за месеците Јули 2011 - Септември 2011 Соопштение на ДЗС број 4.1.11.80 од 28.11.2011

30.527,00

28

Просечна исплатена нето плата по вработен во РМ исплатена во 2010 година Соопштение на ДЗС број 4.1.11.14 од 28.02.2011

20.553,00

 

ПОДАТОЦИ ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПЛАТА ЗА МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2011 ГОДИНА
Назив на оддел Бруто плата Вкупни придонеси Персонален данок Најниска нето плата
1 2 3 4 5 (2-3-4)
01  Растително и животинско производство, лов и услужни дејности поврзани со нив 9.646,00 4.097,00 0,00 5.549,00
02  Шумарство и искористување на шуми 13.251,00 4.097,00 184,00 8.970,00
03  Рибарство и аквакултура 9.504,00 4.097,00 0,00 5.407,00
05  Вадење на јаглен и лигнит  16.325,00 4.408,00 460,00 11.457,00
06  Вадење на сурова нафта и природен гас 1 15.170,00 4.097,00 375,50 10.697,50
07  Вадење на руди на метал 17.476,00 4.718,50 544,00 12.213,50
08  Вадење на други руди и камен 15.810,00 4.268,50 422,50 11.119,00
09  Помошни услужни дејности во рударството 8.880,00 4.097,00 0,00 4.783,00
10  Производство на прехранбени производи 11.575,00 4.097,00 16,00 7.462,00
11    Производство на пијалаци 17.332,00 4.679,50 533,50 12.119,00
12  Производство на тутунски производи 11.631,00 4.097,00 22,00 7.512,00
13  Производство на текстил 7.287,00 4.097,00 0,00 3.190,00
14  Производство на облека 7.572,00 4.097,00 0,00 3.475,00
15   Производство на кожа и слични производи од кожа 6.949,00 4.097,00 0,00 2.852,00
16  Преработка на дрво и производи од дрво  и плута, освен мебел, произв. на предмети од слама и плетарски матер. 8.623,00 4.097,00 0,00 4.526,00
17  Производство на хартија и производи од хартија 12.899,00 4.097,00 148,50 8.653,50
18  Печатење и репродукција на снимени медиуми (записи) 13.340,00 4.097,00 192,50 9.050,50
19  Производство на кокс и рафинирани нафтени производи 25.084,00 6.772,50 1.099,50 17.212,00
20  Производство на хемикалии и хемиски производи     19.777,00 5.340,00 712,00 13.725,00
21    Производство на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати 23.834,00 6.435,00 1.008,50 16.390,50
22  Производство на производи од гума и производи од пластични маси  9.279,00 4.097,00 0,00 5.182,00
23  Производство на други неметални минерални производи 17.306,00 4.672,50 531,50 12.102,00
24  Производство на метали 14.787,00 4.097,00 337,50 10.352,50
25  Производство на фабрикувани метални производи, освен машини и опрема 13.243,00 4.097,00 183,00 8.963,00
26  Производство на компјутерски, електронски и оптички производи 18.906,00 5.104,50 648,50 13.153,00
27  Производство на електрична опрема 11.449,00 4.097,00 3,50 7.348,50
28  Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место 10.000,00 4.097,00 0,00 5.903,00
29   Производство на  мотор ни возила, приколки и полуприколки 19.819,00 5.351,00 715,00 13.753,00
30  Производство на останата опрема за транспорт 20.178,00 5.448,00 741,50 13.988,50
31  Производство на мебел 8.621,00 4.097,00 0,00 4.524,00
32   Останата производствена индустрија 13.420,00 4.097,00 200,50 9.122,50
33   Поправка и инсталирање на машини и опрема 22.284,00 6.016,50 895,00 15.372,50
35  Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација 26.353,00 7.115,50 1.192,00 18.045,50
36  Собирање, обработка и снабдување со вода 14.023,00 4.097,00 261,00 9.665,00
37  Отстранување на отпадни води 9.929,00 4.097,00 0,00 5.832,00
38   Дејности за собирање, обработка и отстранување на отпад; обновување на материјали 13.205,00 4.097,00 179,00 8.929,00
39   Дејности за санација и останати услуги на управување со отпад 2 15.170,00 4.097,00 375,50 10.697,50
41  Изградба на згради 9.569,00 4.097,00 0,00 5.472,00
42   Нискоградба 12.538,00 4.097,00 112,50 8.328,50
43   Специјализирани градежни дејности 13.056,00 4.097,00 164,50 8.794,50
45   Трговија на големо и на мало со моторни возила и мотоцикли и поправка на моторни возила и мотоцикли 14.704,00 4.097,00 329,00 10.278,00
46  Трговија на големо, освен трговија со моторни возила и мотоцикли 16.576,00 4.475,50 478,50 11.622,00
47  Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли 11.620,00 4.097,00 20,50 7.502,50
49  Копнен транспорт и цевоводен транспорт  13.833,00 4.097,00 242,00 9.494,00
50 Воден Транспорт 15.170,00 4.097,00 375,50 10.697,50
51  Воздухопловен транспорт  29.494,00 7.963,50 1.421,50 20.109,00
52  Складирање и помошни дејности во превозот     20.323,00 5.487,00 752,00 14.084,00
53  Поштенски и курирски дејности  16.370,00 4.420,00 463,50 11.486,50
55 Објекти за сместување 12.425,00 4.097,00 101,00 8.227,00
56   Дејности за подготовка на оброци и служење на храна 9.026,00 4.097,00 0,00 4.929,00
58   Издавачка дејност 19.995,00 5.398,50 728,00 13.868,50
59   Филмска дејност, продукција на видео и телевизиска програма и дејности на снимање на звучни записи и музичко издаваштво 9.511,00 4.097,00 0,00 5.414,00
60 Емитување на програма 15.554,00 4.199,50 404,00 10.950,50
61 Телекомуникации 28.681,00 7.744,00 1.362,00 19.575,00
62 Компјутерско програмирање, консултантски и сродни дејности 21.328,00 5.758,50 825,50 14.744,00
63   Информативни услужни дејности 22.623,00 6.108,00 920,00 15.595,00
64  Финансискоуслужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови  27.508,00 7.427,00 1.276,50 18.804,50
65  Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжително социјално осигурув. 27.956,00 7.548,00 1.309,00 19.099,00
66  Помошни дејности кај финансиските услуги и дејностите во осигурувањето 29.681,00 8.014,00 1.435,00 20.232,00
68 Дејности во врска со недвижен имот 18.360,00 4.957,00 608,50 12.794,50
69 Правни и сметководствени дејности 29.041,00 7.841,00 1.388,50 19.811,50
70 Управувачки дејности; советување во врска со управувањето 16.152,00 4.361,00 447,50 11.343,50
71 Архитектонски дејности и инженерство; техничко испитување и анализа 16.155,00 4.362,00 447,50 11.345,50
72  Научно истражување  и развој 19.415,00 5.242,00 685,50 13.487,50
73  Маркетинг (реклама и пропаганда) и истражување на пазарот 20.459,00 5.524,00 762,00 14.173,00
74 Останати стручни, научни и технички дејности 17.487,00 4.721,50 545,00 12.220,50
75 Ветеринарни дејности 12.820,00 4.097,00 140,50 8.582,50
77 Дејности на изнајмување и давање под закуп (лизинг 14.562,00 4.097,00 315,00 10.150,00
78 Дејности на вработување 11.491,00 4.097,00 8,00 7.386,00
79 Туристички агенции, организатори на патувања (туроператори) и останати резервациски услуги, како и дејностите поврзани со нив 12.208,00 4.097,00 79,50 8.031,50
80 Заштитни и истражни дејности 8.696,00 4.097,00 0,00 4.599,00
81 Услуги поврзани со одржување на згради и дејности на уредување и одржување на животната средина и природата 10.458,00 4.097,00 0,00 6.361,00
82 Канцеларискоадминистративни и помошни дејности и деловнопомошни дејности 19.598,00 5.291,50 699,00 13.607,50
84  Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување 18.363,00 4.958,00 609,00 12.796,00
85  Образование  15.496,00 4.184,00 399,50 10.912,50
86  Дејности за здравствена заштита 16.964,00 4.580,50 507,00 11.876,50
87  Дејности на социјалната заштита со сместување 12.414,00 4.097,00 100,00 8.217,00
88  Дејности на социјалната заштита без сместување 11.867,00 4.097,00 45,50 7.724,50
90  Креативни, уметнички и забавни дејности 15.470,00 4.177,00 397,50 10.895,50
91 Библиотеки, архиви, музеи и останати културни дејности 13.889,00 4.097,00 247,50 9.544,50
92  Дејности на коцкање и обложување 12.651,00 4.097,00 124,00 8.430,00
93  Спортски, забавни и рекреативни дејности  14.413,00 4.097,00 300,00 10.016,00
94  Дејности на организации врз база на зачленување 21.034,00 5.679,00 804,00 14.551,00
95  Поправка на компјутери и предмети за лична употреба и за домаќинства 19.932,00 5.381,50 723,50 13.827,00
96  Други лични услужни дејности 10.764,00 4.097,00 0,00 6.667,00
97 Дејности на домаќинствата кои вработуваат послуга (домашен персонал) 4 15.170,00 4.097,00 375,50 10.697,50
98 Дејности на приватните домаќинства кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби 5 15.170,00 4.097,00 375,50 10.697,50
99 Дејности на екстратериторијални организации и тела 6 15.170,00 4.097,00 375,50 10.697,50

1,2,3,4,5,6 За овие оддели (гранки) не постои официјален податок во Соопштението на ДЗС, а за цели на пресметката на платата, користен е износот од 50% на просечната исплатена месечна плата по вработен во РМ (30.340,00 денари)

PODATOCI ZA PRESMETKA NA PLATA ZA MESEC NOEMVRI 2011
Назив на оддел Бруто плата Вкупни придонеси Персонален данок Најниска нето плата
1 2 3 4 5 (2-3-4)
01  Растително и животинско производство, лов и услужни дејности поврзани со нив 9.646,00 4.097,00 0,00 5.549,00
02  Шумарство и искористување на шуми 13.251,00 4.097,00 184,00 8.970,00
03  Рибарство и аквакултура 9.504,00 4.097,00 0,00 5.407,00
05  Вадење на јаглен и лигнит  16.325,00 4.408,00 460,00 11.457,00
06  Вадење на сурова нафта и природен гас 1 15.170,00 4.097,00 375,50 10.697,50
07  Вадење на руди на метал 17.476,00 4.718,50 544,00 12.213,50
08  Вадење на други руди и камен 15.810,00 4.268,50 422,50 11.119,00
09  Помошни услужни дејности во рударството 8.880,00 4.097,00 0,00 4.783,00
10  Производство на прехранбени производи 11.575,00 4.097,00 16,00 7.462,00
11    Производство на пијалаци 17.332,00 4.679,50 533,50 12.119,00
12  Производство на тутунски производи 11.631,00 4.097,00 22,00 7.512,00
13  Производство на текстил 7.287,00 4.097,00 0,00 3.190,00
14  Производство на облека 7.572,00 4.097,00 0,00 3.475,00
15   Производство на кожа и слични производи од кожа 6.949,00 4.097,00 0,00 2.852,00
16  Преработка на дрво и производи од дрво  и плута, освен мебел, произв. на предмети од слама и плетарски матер. 8.623,00 4.097,00 0,00 4.526,00
17  Производство на хартија и производи од хартија 12.899,00 4.097,00 148,50 8.653,50
18  Печатење и репродукција на снимени медиуми (записи) 13.340,00 4.097,00 192,50 9.050,50
19  Производство на кокс и рафинирани нафтени производи 25.084,00 6.772,50 1.099,50 17.212,00
20  Производство на хемикалии и хемиски производи     19.777,00 5.340,00 712,00 13.725,00
21    Производство на основни фармацевтски производи и фармацевтски препарати 23.834,00 6.435,00 1.008,50 16.390,50
22  Производство на производи од гума и производи од пластични маси  9.279,00 4.097,00 0,00 5.182,00
23  Производство на други неметални минерални производи 17.306,00 4.672,50 531,50 12.102,00
24  Производство на метали 14.787,00 4.097,00 337,50 10.352,50
25  Производство на фабрикувани метални производи, освен машини и опрема 13.243,00 4.097,00 183,00 8.963,00
26  Производство на компјутерски, електронски и оптички производи 18.906,00 5.104,50 648,50 13.153,00
27  Производство на електрична опрема 11.449,00 4.097,00 3,50 7.348,50
28  Производство на машини и уреди, неспомнати на друго место 10.000,00 4.097,00 0,00 5.903,00
29   Производство на  мотор ни возила, приколки и полуприколки 19.819,00 5.351,00 715,00 13.753,00
30  Производство на останата опрема за транспорт 20.178,00 5.448,00 741,50 13.988,50
31  Производство на мебел 8.621,00 4.097,00 0,00 4.524,00
32   Останата производствена индустрија 13.420,00 4.097,00 200,50 9.122,50
33   Поправка и инсталирање на машини и опрема 22.284,00 6.016,50 895,00 15.372,50
35  Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација 26.353,00 7.115,50 1.192,00 18.045,50
36  Собирање, обработка и снабдување со вода 14.023,00 4.097,00 261,00 9.665,00
37  Отстранување на отпадни води 9.929,00 4.097,00 0,00 5.832,00
38   Дејности за собирање, обработка и отстранување на отпад; обновување на материјали 13.205,00 4.097,00 179,00 8.929,00
39   Дејности за санација и останати услуги на управување со отпад 2 15.170,00 4.097,00 375,50 10.697,50
41  Изградба на згради 9.569,00 4.097,00 0,00 5.472,00
42   Нискоградба 12.538,00 4.097,00 112,50 8.328,50
43   Специјализирани градежни дејности 13.056,00 4.097,00 164,50 8.794,50
45   Трговија на големо и на мало со моторни возила и мотоцикли и поправка на моторни возила и мотоцикли 14.704,00 4.097,00 329,00 10.278,00
46  Трговија на големо, освен трговија со моторни возила и мотоцикли 16.576,00 4.475,50 478,50 11.622,00
47  Трговија на мало, освен трговија со моторни возила и мотоцикли 11.620,00 4.097,00 20,50 7.502,50
49  Копнен транспорт и цевоводен транспорт  13.833,00 4.097,00 242,00 9.494,00
50  Воден транспорт 3  15.170,00 4.097,00 375,50 10.697,50
51  Воздухопловен транспорт  29.494,00 7.963,50 1.421,50 20.109,00
52  Складирање и помошни дејности во превозот     20.323,00 5.487,00 752,00 14.084,00
53  Поштенски и курирски дејности  16.370,00 4.420,00 463,50 11.486,50
55 Објекти за сместување 12.425,00 4.097,00 101,00 8.227,00
56   Дејности за подготовка на оброци и служење на храна 9.026,00 4.097,00 0,00 4.929,00
58   Издавачка дејност 19.995,00 5.398,50 728,00 13.868,50
59   Филмска дејност, продукција на видео и телевизиска програма и дејности на снимање на звучни записи и музичко издаваштво 9.511,00 4.097,00 0,00 5.414,00
60 Емитување на програма 15.554,00 4.199,50 404,00 10.950,50
61 Телекомуникации 28.681,00 7.744,00 1.362,00 19.575,00
62 Компјутерско програмирање, консултантски и сродни дејности 21.328,00 5.758,50 825,50 14.744,00
63   Информативни услужни дејности 22.623,00 6.108,00 920,00 15.595,00
64  Финансискоуслужни дејности, освен осигурување и пензиски фондови  27.508,00 7.427,00 1.276,50 18.804,50
65  Осигурување, реосигурување и пензиски фондови, освен задолжително социјално осигурув. 27.956,00 7.548,00 1.309,00 19.099,00
66  Помошни дејности кај финансиските услуги и дејностите во осигурувањето 29.681,00 8.014,00 1.435,00 20.232,00
68 Дејности во врска со недвижен имот 18.360,00 4.957,00 608,50 12.794,50
69 Правни и сметководствени дејности 29.041,00 7.841,00 1.388,50 19.811,50
70 Управувачки дејности; советување во врска со управувањето 16.152,00 4.361,00 447,50 11.343,50
71 Архитектонски дејности и инженерство; техничко испитување и анализа 16.155,00 4.362,00 447,50 11.345,50
72  Научно истражување  и развој 19.415,00 5.242,00 685,50 13.487,50
73  Маркетинг (реклама и пропаганда) и истражување на пазарот 20.459,00 5.524,00 762,00 14.173,00
74 Останати стручни, научни и технички дејности 17.487,00 4.721,50 545,00 12.220,50
75 Ветеринарни дејности 12.820,00 4.097,00 140,50 8.582,50
77 Дејности на изнајмување и давање под закуп (лизинг)  14.562,00 4.097,00 315,00 10.150,00
78 Дејности на вработување 11.491,00 4.097,00 8,00 7.386,00
79 Туристички агенции, организатори на патувања (туроператори) и останати резервациски услуги, како и дејностите поврзани со нив 12.208,00 4.097,00 79,50 8.031,50
80 Заштитни и истражни дејности 8.696,00 4.097,00 0,00 4.599,00
81 Услуги поврзани со одржување на згради и дејности на уредување и одржување на животната средина и природата 10.458,00 4.097,00 0,00 6.361,00
82 Канцеларискоадминистративни и помошни дејности и деловнопомошни дејности 19.598,00 5.291,50 699,00 13.607,50
84  Јавна управа и одбрана; задолжително социјално осигурување 18.363,00 4.958,00 609,00 12.796,00
85  Образование  15.496,00 4.184,00 399,50 10.912,50
86  Дејности за здравствена заштита 16.964,00 4.580,50 507,00 11.876,50
87  Дејности на социјалната заштита со сместување 12.414,00 4.097,00 100,00 8.217,00
88  Дејности на социјалната заштита без сместување 11.867,00 4.097,00 45,50 7.724,50
90  Креативни, уметнички и забавни дејности 15.470,00 4.177,00 397,50 10.895,50
91 Библиотеки, архиви, музеи и останати културни дејности 13.889,00 4.097,00 247,50 9.544,50
92  Дејности на коцкање и обложување 12.651,00 4.097,00 124,00 8.430,00
93  Спортски, забавни и рекреативни дејности  14.413,00 4.097,00 300,00 10.016,00
94  Дејности на организации врз база на зачленување 21.034,00 5.679,00 804,00 14.551,00
95  Поправка на компјутери и предмети за лична употреба и за домаќинства 19.932,00 5.381,50 723,50 13.827,00
96  Други лични услужни дејности 10.764,00 4.097,00 0,00 6.667,00
97 Дејности на домаќинствата кои вработуваат послуга (домашен персонал) 4 15.170,00 4.097,00 375,50 10.697,50
98 Дејности на приватните домаќинства кои произведуваат разновидна стока и вршат различни услуги за сопствени потреби 5 15.170,00 4.097,00 375,50 10.697,50
99 Дејности на екстратериторијални организации и тела 6 15.170,00 4.097,00 375,50 10.697,50