ЛЕГИС 25 - СОДРЖИНА

ПРАВО НА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

 • Д-р Милан Недков
  ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА ОДБОРОТ НА ДИРЕКТОРИ

ОБЛИГАЦИИ

 • Горан Рафајловски
  АКРЕДИТИВИ

РАБОТНИ ОДНОСИ

 • Теофил Томановиќ
  НАДЛЕЖЕН ОРГАН КАЈ РАБОТОДАВЕЦОТ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ОДЛУКА
  СО КОЈА СЕ ОДЛУЧУВА ЗА ПРАВАТА, ОБВРСКИТЕ И ОДГОВОРНОСТИТЕ
  НА РАБОТНИКОТ И РАБОТОДАВЕЦОТ ОД РАБОТЕН ОДНОС

УПРАВНО ПРАВО

 • М-р Димитар Узунов
  ПРАВНИТЕ СРЕДСТВА И ИЗВРШУВАЊЕТО ВО УПРАВНАТА ПОСТАПКА
  СО ОСВРТ И НА СУДСКАТА ПРАКТИКА (ЧЛЕН 261-269 ОД ЗОУП)

ЦАРИНИ

 • Ванчо Лазаров
  ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА УВОЗНИТЕ ДАВАЧКИ
  ПРИ ЦАРИНЕЊЕ НА УВОЗНА СТОКА

ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

 • Марјан Фидановски
  ЗАКОН ЗА МАТИЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ОСИГУРЕНИЦИТЕ И КОРИСНИЦИТЕ НА ПРАВАТА ОД ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

УГОСТИТЕЛСКА И ТУРИСТИЧКА ДЕЈНОСТ

 • Билјана Јанура
  ЛИЦЕНЦА КАКО УСЛОВ ЗА ВРШЕЊЕ ТУРИСТИЧКА
  ДЕЈНОСТ И ОДДЕЛНИ УГОСТИТЕЛСКИ ДЕЈНОСТИ

КОМУНАЛНИ ТАКСИ

 • Марјан Фидановски
  НОВ ЗАКОН ЗА КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ

СУДСКА ПРАКТИКА

 • Марјан Фидановски
  СУДСКА ПРАКТИКА НА УСТАВНИОТ СУД НА РМ
 • М-р Димитар Узунов
  СУДСКА ПРАКТИКА НА ВРХОВНИОТ СУД НА РМ
 • Теофил Томановиќ
  СУДСКА ПРАКТИКА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД НА РМ

СВЕТСКА ПРАВНА ЛИТЕРАТУРА

 • ЕУ ГО КАЗНИ MICROSOFT

ЛЕГИС 24 - СОДРЖИНА

ПРАВО НА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

 • Д-р Милан Недков
  ИМОТНА (ГРАЃАНСКА) ОДГОВОРНОСТ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА
  ОРГАНОТ НА УПРАВУВАЊЕ НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО

ОБЛИГАЦИИ

 • Горан Рафајловски
  ЦЕСИЈА - ПРОМЕНА НА СТРАНИТЕ ВО ОБЛИГАЦИОНО ПРАВНИОТ ОДНОС

РАБОТНИ ОДНОСИ

 • Теофил Томановиќ
  МАТЕРИЈАЛЕН НАДОМЕСТОК ЗА ВРЕМЕ НА ШТРАЈК

УПРАВНО ПРАВО

 • М-р Димитар Узунов
  ПРАВНИТЕ СРЕДСТВА И ИЗВРШУВАЊЕТО ВО УПРАВНАТА ПОСТАПКА
  СО ОСВРТ И НА СУДСКАТА ПРАКТИКА (ЧЛЕН 223-293 ОД ЗОУП)

ЦАРИНИ

 • Билјана Јанура
  ДОСТАВУВАЊЕ ДОКУМЕНТИ СО ПОГРЕШНО НАВЕДЕНИ ПОДАТОЦИ
  ЗА КВАЛИТЕТ, ВИД, КОЛИЧИНА И ДРУГО И "НЕВИСТИНИТО
  ПРИКАЖУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ" КАЈ ЦАРИНСКИТЕ ПРЕКРШОЦИ

ИЗВРШНА ПОСТАПКА

 • Марјан Фидановски
  ПРЕДЛОГ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ

РАБОТНИ ОДНОСИ

 • Марјан Фидановски
  ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ И
  ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ

ПРАВНИ МИСЛЕЊА

 • МИСЛЕЊЕ НА ВРХОВНИОТ СУД

СУДСКА ПРАКТИКА

 • Марјан Фидановски
  СУДСКА ПРАКТИКА НА УСТАВНИОТ СУД НА РМ
 • М-р Димитар Узунов
  СУДСКА ПРАКТИКА НА ВРХОВНИОТ СУД НА РМ
 • Теофил Томановиќ
  СУДСКА ПРАКТИКА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД НА РМ

СВЕТСКА ПРАВНА ЛИТЕРАТУРА

 • ЗАДАДЕН УДАР НА ОДБРАНАТА НА AHOLD

ЛЕГИС 23 - СОДРЖИНА

ПРАВО НА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

 • Д-р Милан Недков
  УПРАВЕН ОДБОР И НАДЗОРЕН ОДБОР - МАРГИНАЛИИ ЗА СТАТУСОТ

ОБЛИГАЦИИ

 • Горан Рафајловски
  ДОГОВОР ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА УГОСТИТЕЛСКИ КАПАЦИТЕТИ - АЛОТМАН

УПРАВНО ПРАВО

 • М-р Димитар Узунов
  УПРАВЕН СПОР ПОИМ - ЛЕГИСЛАТИВА СО ПРОБЛЕМАТИКАТА, КОНТРАВЕРЗИТЕ, ПРАКТИКАТА И СУДСКАТА ПРАКТИКА

РАБОТНИ ОДНОСИ

 • Теофил Томановиќ
  НАДОМЕСТОК ЗА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПРЕВОЗ И
  ИСПРАТНИНА ПРИ ЗАМИНУВАЊЕ ВО ПЕНЗИЈА

ПАРНИЧНА ПОСТАПКА

 • Марјан Фидановски
  СОПАРНИЧАРИ И ТРЕТИ ЛИЦА ВО ПАРНИЦАТА

ЗАШТИТНИ ДРУШТВА

 • Марјан Фидановски
  Жарко Михајловски
  ЗГОЛЕМЕНИ БЕНЕФИЦИИ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДИЗИРАНИ ЛИЦА

ТРГОВИЈА

 • Билјана Јанура
  ОСВРТ КОН ЗАКОНОДАВСТВОТО ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНАТА

СУДСКА ПРАКТИКА

 • Марјан Фидановски
  СУДСКА ПРАКТИКА НА УСТАВНИОТ СУД НА РМ
 • М-р Димитар Узунов
  СУДСКА ПРАКТИКА НА ВРХОВНИОТ СУД НА РМ
 • Теофил Томановиќ
  СУДСКА ПРАКТИКА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД НА РМ

СВЕТСКА ПРАВНА ЛИТЕРАТУРА

 • РАЗРЕШЕН СПОРОТ МЕЃУ SUN И MICROSOFT
 • НЕВОЛЈИ НА НОВИОТ МЕНАЏМЕНТ НА EUROTUNNEL
 • ИСТРАЖУВАЊАТА ВО ВРСКА СО СЛУЧАЈОТ PARMALAT СЕ ФОКУСИРААТ НА ЛОКАЛНАТА ПОМОШ НА DELOITTE НА ИТАЛИЈА
 • ЕВРОПСКИ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

ЛЕГИС 22 - СОДРЖИНА

ПРАВО НА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

 • Д-р Милан Недков
  ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ - СТАТУСНИ ТЕМИ

ТРГОВИЈА

 • Горан Рафајловски
  ОСВРТ КОН НОВИТЕ ЗАКОНСКИ ИЗМЕНИ - ПРЕДЛОГ ЗАКОН ЗА ТРГОВИЈА

УПРАВНО ПРАВО

 • М-р Димитар Узунов
  УПРАВЕН СПОР ПОИМ - ЛЕГИСЛАТИВА СО ПРОБЛЕМАТИКАТА, КОНТРАВЕРЗИТЕ, ПРАКТИКАТА И СУДСКАТА ПРАКТИКА

ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

 • Марјан Фидановски
  ИЗМЕНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

РАБОТНИ ОДНОСИ

 • Теофил Томановиќ
  НАДОМЕСТОК ЗА ОДВОЕН ЖИВОТ ОД СЕМЕЈСТВОТО
  И ТЕРЕНСКИ ДОДАТОК

МЕНИЦА

 • Жарко Михајловски
  НОТИФИКАЦИЈА, РЕГРЕС И ПРИСИЛНА НАПЛАТА НА МЕНИЦА

ПРАВНИ МИСЛЕЊА

МИСЛЕЊЕ НА ВРХОВНИОТ СУД

СУДСКА ПРАКТИКА

 • Марјан Фидановски
  СУДСКА ПРАКТИКА НА УСТАВНИОТ СУД НА РМ
 • М-р Димитар Узунов
  СУДСКА ПРАКТИКА НА ВРХОВНИОТ СУД НА РМ
 • Теофил Томановиќ
  СУДСКА ПРАКТИКА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД НА РМ

СВЕТСКА ПРАВНА ЛИТЕРАТУРА

 • МЕЃУНАРОДЕН СУД НА ПРАВДАТА

ЛЕГИС 21 - СОДРЖИНА

ДАНОЦИ

 • Горан Рафајловски
  ДАНОЧНИ ПРЕКРШОЦИ И ПОСТАПКА ЗА НИВНО УТВРДУВАЊЕ

ПРАВО НА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

 • Д-р Милан Недков
  ЗАСТАРЕНОСТ НА ПОБАРУВАЊАТА И СУДСКАТА ПРАКТИКА

РАБОТНИ ОДНОСИ

 • Теофил Томановиќ
  НАДОМЕСТОЦИ И ПРИМАЊА НА РАБОТНИКОТ ОД РАБОТЕН ОДНОС

МЕНИЦА

 • Жарко Михајловски
  ПРОТЕСТ НА МЕНИЦА
 • Зорица Пулејкова
  НОТАРСКИ АКТ КАКО ИЗВРШНА ИСПРАВА

ПРАВНИ МИСЛЕЊА

 • МИСЛЕЊЕ НА ВРХОВНИОТ СУД

ИНФОРМАЦИИ

СУДСКА ПРАКТИКА

 • Марјан Фидановски
  СУДСКА ПРАКТИКА НА УСТАВНИОТ СУД НА РМ
 • М-р Димитар Узунов
  СУДСКА ПРАКТИКА НА ВРХОВНИОТ СУД НА РМ
 • Теофил Томановиќ
  СУДСКА ПРАКТИКА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД НА РМ

СВЕТСКА ПРАВНА ЛИТЕРАТУРА

 • МЕЃУНАРОДНИ ТРГОВСКИ ПРАВИЛА

  - ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕ СЕКОЈ ИЗВОЗНИК
 • СПОРЕД СВЕТСКАТА БАНКА:

  -  УНИВЕРЗАЛЕН ПРИСТАП ИМ ОДГОВАРА НА
     СИТЕ СИРОМАШНИ ЗЕМЈИ

ЛЕГИС 20 - СОДРЖИНА

ОБЛИГАЦИИ

 • Горан Рафајловски
  ДОГОВОР ЗА ПРЕВОЗ НА ПРЕДМЕТИ

ПРАВО НА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

 • Д-р Милан Недков
  АВТОНОМНО УРЕДУВАЊЕ НА ОДНОСИТЕ
  ВО АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО

РАБОТНИ ОДНОСИ

 • Теофил Томановиќ
  ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ВАЖНОСТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ДОГОВОРИ

КОМУНАЛНИ ТАКСИ

 • М-р Димитар Узунов
  КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ФИРМА

ПАРНИЧНА ПОСТАПКА

 • Марјан Фидановски
  НАДЛЕЖНОСТ И СОСТАВ НА СУДОТ ВО ПАРНИЧНАТА ПОСТАПКА

ДЕВИЗНО РАБОТЕЊЕ

 • Александра Тасева
  ТРАНСФЕР НА ПАРИ - ДОЗВОЛЕНА АКТИВНОСТ
  САМО ЗА ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ

ЦАРИНИ

 • Ванчо Лазаров
  РЕЕКСПОРТ - ПОСРЕДУВАЊЕ ВО
  НАДВОРЕШНО ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ

ПРЕКРШОЦИ

 • Марјан Фидановски
  ПРЕКРШОЧНИ САНКЦИИ

СУДСКА ПРАКТИКА

 • Марјан Фидановски
  СУДСКА ПРАКТИКА НА УСТАВНИОТ СУД НА РМ
 • М-р Димитар Узунов
  СУДСКА ПРАКТИКА НА ВРХОВНИОТ СУД НА РМ
 • Теофил Томановиќ
  СУДСКА ПРАКТИКА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД НА РМ

ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

 • РАБОТНИ ОДНОСИ

ЕВРОПСКА УНИЈА

 • КОНВЕНЦИЈА - ЕВРОПСКИ УСТАВ

  -  ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА УСВОИ
     МИСЛЕЊЕ ЗА ЕВРОПСКИОТ УСТАВ 

  -  РЕГУЛИРАЊЕ НА ЧЛЕНСТВОТО ВО ЕУ
 • ЕВРОПСКА УНИЈА - СУДСКА ПРАКТИКА

  -  СУДСКИ СПОР МЕЃУ ЕВРОПСКАТА
     КОМИСИЈА И КРАЛСТВОТО ШПАНИЈА

 

ЛЕГИС 19 - СОДРЖИНА

ПРАВО НА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

 • Д-р Милан Недков
  НОВЕЛАЦИЈА НА НОВИОТ ЗАКОН ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

ОБЛИГАЦИИ

 • Горан Рафајловски
  ДОГОВОР ЗА ГРАДЕЊЕ

КОНЦЕСИИ

 • М-р Димитар Узунов
  КОНЦЕСИСКИ ДОГОВОР, КОНЦЕСИИ ЗА ЈАВНИ УСЛУГИ И
  ПРЕСТАНОК НА КОНЦЕСИЈА

РАБОТНИ ОДНОСИ

 • Теофил Томановиќ
  НОВИНИ СОДРЖАНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
  НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС СО ОТКАЗ

ПАРИЧНА ПОСТАПКА

 • Марјан Фидановски
  ДОСТАВУВАЊЕ НА ПИСМЕНА И РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА СПИСИ

ПРЕКРШОЦИ

 • Марјан Фидановски
  ПОВЕДУВАЊЕ НА ПРЕКРШОЧНА ПОСТАПКА

ЕВРОПСКО ЗАКОНОДАВСТВО

 • М-р Димитар Узунов
  ОСВРТ НА ЗАКОНОТ ЗА ДРЖАВНАТА ПОМОШ

ДАНОЦИ

 • М-р Трајан Николоски
  ГАСЕЊЕ НА СВОЈСТВОТО НА ДАНОЧЕН ОБВРЗНИК
  И ОБВРСКИТЕ ВРЗ ОСНОВА НА ДДВ

СУДСКА ПРАКТИКА

 • Марјан Фидановски
  СУДСКА ПРАКТИКА НА УСТАВНИОТ СУД НА РМ
 • М-р Димитар Узунов
  СУДСКА ПРАКТИКА НА ВРХОВНИОТ СУД НА РМ
 • Теофил Томановиќ
  СУДСКА ПРАКТИКА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД НА РМ

ЛЕГИС 18 - СОДРЖИНА

РАБОТНИ ОДНОСИ

 • Горан Рафајловски
  ЗАКОН ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊЕТО
 • Горан Рафајловски
  ИЗМЕНИ ВО ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ И ЗАКОНОТ ЗА
  ВРАБОТУВАЊЕ И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ
 • Теофил Томановиќ
  СУДСКА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА УЧЕСНИЦИТЕ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС
 • Марјан Фидановски
  ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ

ПРАВО НА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

 • Д-р Милан Недков
  ПРАВНИ АСПЕКТИ НА РЕВИЗИЈАТА НА ГОДИШНАТА
  СМЕТКА НА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

ОБЛИГАЦИИ

 • Горан Рафајловски
  ЗАКОН ЗА ДОГОВОРЕН ЗАЛОГ

СТВАРНО ПРАВО

 • М-р Димитар Узунов
  ОТУЃУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

КОНЦЕСИИ

 • М-р Димитар Узунов
  ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ КОНЦЕСИЈА

ПАРИЧНА ПОСТАПКА

 • Марјан Фидановски
  РОКОВИ, РОЧИШТА И ВРАЌАЊЕ ВО ПОРАНЕШНА СОСТОЈБА

ЦАРИНИ

 • Ванчо Лазаров
  ПРИМЕНА НА НОВИОТ ЗАКОН ЗА ЦАРИНСКА ТАРИФА

СУДСКА ПРАКТИКА

 • Марјан Фидановски
  СУДСКА ПРАКТИКА НА УСТАВНИОТ СУД НА РМ
 • М-р Димитар Узунов
  СУДСКА ПРАКТИКА НА ВРХОВНИОТ СУД НА РМ
 • Теофил Томановиќ
  СУДСКА ПРАКТИКА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД НА РМ

ЛЕГИС 17 - СОДРЖИНА

ОБЛИГАЦИИ

 • Горан Рафајловски
  ДЕПОЗИТИ
 • Горан Рафајловски
  БАНКАРСКИ ПАРИЧНИ ДЕПОЗИТИ
 • Вера Рафајловска
  ЧЕК - ВО НОВИОТ ПЛАТЕН ПРОМЕТ
 • М-р Димитар Узунов
  ЗАТЕЗНА КАМАТА

РАБОТНИ ОДНОСИ

 • Теофил Томановиќ
  ОСТВАРУВАЊЕ НА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА
  УЧЕСНИЦИТЕ ПО ЈАВНИОТ ОГЛАС КАЈ РАБОТОДАВЕЦОТ

ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

 • Марјан Фидановски
  ПРАВА ВРЗ ОСНОВА НА ПРЕОСТАНАТА РАБОТНА СПОСОБНОСТ

КОНЦЕСИИ

 • М-р Димитар Узунов
  КОНЦЕСИЈА КАКО ЕДЕН ОД ПОВАЖНИТЕ
  ИНСТРУМЕНТИ ВО ТРАНЗИЦИЈА

ПАРИЧНА ПОСТАПКА

 • Марјан Фидановски
  СТРАНКИ, НИВНИ ЗАКОНСКИ ЗАСТАПНИЦИ И
  ПОЛНОМОШНИЦИ НА СТРАНКИТЕ

ДАНОЦИ

 • М-р Трајан Николовски
  ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРВИОТ ПРОМЕТ НА
  СТАНОВИ И СТАНБЕНИ ЗГРАДИ

ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

 • Д-р Милан Недков
  ТРГОВСКИ ДРУШТВА
 • Д-р Милан Недков
  РАБОТНИ ОДНОСИ

СУДСКА ПРАКТИКА

 • Марјан Фидановски
  СУДСКА ПРАКТИКА НА УСТАВНИОТ СУД НА РМ
 • М-р Димитар Узунов
  СУДСКА ПРАКТИКА НА ВРХОВНИОТ СУД НА РМ
 • Теофил Томановиќ
  СУДСКА ПРАКТИКА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД НА РМ

ЛЕГИС 16 - СОДРЖИНА

ДРУГИ ВИДОВИ ДРУШТВА

 • Д-р Милан Недков
  ЗАДРУГИ

ОБЛИГАЦИИ

 • Горан Рафајловски
  ДОГОВОРИ ЗА АСИГНАЦИЈА
 • Горан Рафајловски
  БАНКАРСКИ ГАРАНЦИИ
 • М-р Димитар Узунов
  ДОГОВОРНА КАЗНА

РАБОТНИ ОДНОСИ

 • Теофил Томановиќ
  ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС

ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

 • Марјан Фидановски
  ИНВАЛИДСКА И СЕМЕЈНА ПЕНЗИЈА

КОНТРОЛИ И УСЛУГИ

 • Жарко Михајловски
  ЗАКОН ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА

УПРАВЕН СПОР

 • М-р Димитар Узунов
  УПРАВЕН СПОР - ЛЕГИСЛАТИВНО И ВО ПРАКТИКА

ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

 • Д-р Милан Недков
  ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

СУДСКА ПРАКТИКА

 • Марјан Фидановски
  СУДСКА ПРАКТИКА НА УСТАВНИОТ СУД НА РМ
 • М-р Димитар Узунов
  СУДСКА ПРАКТИКА НА ВРХОВНИОТ СУД НА РМ
 • Теофил Томановиќ
  СУДСКА ПРАКТИКА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД НА РМ

ЛЕГИС 15 - СОДРЖИНА

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

 • Горан Рафајловски
  КОТАЦИЈА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА БЕРЗАТА

СТОПАНСКИ КОМОРИ

 • Д-р Милан Недков
  ЗАКОН ЗА СТОПАНСКИТЕ КОМОРИ

СТЕЧАЈ

 • Стојче Самарџиев
  ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИМОТОТ И ЈАВНИТЕ
  ДАВАЧКИ ВО УСЛОВИ НА СТЕЧАЈНА ПОСТАПКА

ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

 • Марјан Фидановски
  ОСТВАРУВАЊЕ И ГУБЕЊЕ НА ПРАВАТА ОД
  ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

РАБОТНИ ОДНОСИ

 • Теофил Томановиќ
  НАЧИН НА ЗАСНОВАЊЕ РАБОТЕН ОДНОС

АДВОКАТУРА

 • М-р Димитар Узунов
  ИЗМЕНИ ВО ПРАВНИОТ СИСТЕМ НАСТАНАТИ О ЗАКОНОТ ЗА АДВОКАТУРА

СТВАРНО ПРАВО

 • М-р Димитар Узунов
  ПОВТОРНО НОВИНИ ЗА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

ПАРНИЧНА ПОСТАПКА

 • Марјан Фидановски
  ТУЖБАТА КАКО СРЕДСТВО ЗА ПОКРЕНУВАЊЕ
  ПАРНИЧНА ПОСТАПКА

СУДСКА ПРАКТИКА

ЛЕГИС 14 - СОДРЖИНА

 

ТРГОВСКИ ДРУШТВА

 • Горан Рафајловски
  НОВИОТ ЗАКОН ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА
 • Д-р Милан Недков
  ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ НА
  ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА 

ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

 • Д-р Милан Недков
  ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА
  НА ЗАКОНОТ ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ 

ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

 • М-р Симеон Петровски
  "ОГРАБУВАЧКИ ЦЕНИ", КАКО ФОРМА НА
  АНТИКОНКУРЕНТСКО ОДНЕСУВАЊЕ НА ПАЗАРОТ

СТВАРНО ПРАВО

 • М-р Димитар Узунов
  НАЧИН, ПОСТАПКА И НАДОМЕСТОК ЗА
  ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

РАБОТНИ ОДНОСИ

 • Теофил Томановиќ
  ПРИМАРНА ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА
  РАБОТНИКОТ ОД РАБОТЕН ОДНОС  

ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

 • Марјан Фидановски
  ПРИМАРНИ ПРАВА ОД ПЕНЗИСКО И
  ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 

СУДСКА ПРАКТИКА

ДОГОВОРНА ХИПОТЕКА

 • М-р Трајан Николоски
  ДАНОК НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ ВО СЛУЧАЈ НА
  НАПЛАТА НА ДОЛГ СО ХИПОТЕКА 

НАДВОРЕШНО ТРГОВСКО РАБОТЕЊЕ

 • Ванчо Лазаров
  НОВ ЗАКОН ЗА НАДВОРЕШНО
  ТРГОВСКО РАБОТЕЊЕ

ЛЕГИС 13 - СОДРЖИНА

ТРГОВСКИ ДРУШТВА

 • Д-р Милан Недков
  СПОГОДБИ НА АКЦИОНЕРИТЕ

ЛИЗИНГ

 • Горан Рафајловски
  ЛИЗИНГ

 ОГРАНИЧУВАЊЕ НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

 • М-р Симеон Петровски
  НОВЕЛАТА НА ЗАКОНОТ ПРОТИВ
  ОГРАНИЧУВАЊАТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

СТВАРНО ПРАВО

 • М-р Димитар Узунов
  ОД НОВИНИТЕ ЗА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ 

РАБОТНИ ОДНОСИ

 • Теофил Томановиќ
  КОНЕЧНОСТА НА ОДЛУКАТА СО КОЈА СЕ
  ОДЛУЧУВА ЗА ПРАВАТА, ОБВРСКИТЕ И
  ОДГОВОРНОСТИТЕ НА РАБОТНИКОТ
 • ОДЛУЧУВАЊЕ ЗА ПРАВАТА, ОБВРСКИТЕ И
  ОДГОВОРНОСТИТЕ НА РАБОТНИКОТ БЕЗ
  ДОНЕСУВАЊЕ НА ФОРМАЛНА ОДЛУКА

ТРГОВСКИ ДРУШТВА

 • Д-р Милан Недков
  АКЦИОНЕРСКИ ДРУШТВА - ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

 • М-р Димитар Узунов
  ОПШТИ ОБЕЛЕЖЈА, ОСНОВАЊЕ И ПОДРАЧЈА
  УЧЕСТВО НА ГРАЃАНИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА
  НА РАБОТАТА НА ОРГАНИТЕ НА ОПШТИНАТА

СУДСКА ПРАКТИКА

ЛЕГИС 12 - СОДРЖИНА

ТРГОВСКИ ДРУШТВА

 • Д-р Милан Недков
  ПРЕЗЕМАЊЕ НА
  АКЦИОНЕРСКИТЕ ДРУШТВА
 • М-р Симеон Петровски
  ПРОЦЕДУРАЛНИ АСПЕКТИ НА КОНТРОЛАТА
  НА СПОЈУВАЊЕТО НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И
  ОВЛАСТУВАЊА НА МОНОПОЛСКАТА УПРАВА 

СТВАРНО ПРАВО

 • М-р Димитар Узунов
  ЗАКОН ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

 • Д-р Милан Недков
  ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊА НА
  ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

РАБОТНИ ОДНОСИ

 • М-р Димитар Узунов
  ЗАШТИТА НА ПРАВАТА НА РАБОТНИЦИТЕ

ТРГОВСКИ ДРУШТВА

 • Д-р Милан Недков
  ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ
  ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

 • М-р Димитар Узунов
  ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА НА ВЛАСТА
  И НАДЛЕЖНОСТИТЕ

БЕРЗА

 • Милчо Ќупев
  БЕРЗАНСКИ ИНДЕКСИ

СУДСКА ПРАКТИКА

ЛЕГИС 11 - СОДРЖИНА

 

 

ТРГОВСКИ ДРУШТВА

 •  Д-р Милан Недков
  ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ОСНОВНАТА ГЛАВНИНА НА АКЦИОНЕРСКОТО РУШТВО ПРЕКУ ВЛОГОВИ

 

ОБЛИГАЦИИ

·          Горан Рафајловски
АКРЕДИТИВИ

·          Димитар Узунов
СТЕКНУВАЊЕ БЕЗ ОСНОВА

 

СТВАРНО ПРАВО

 •  Димитар Узунов
  НОВА РЕГУЛАТИВА ЗА СОПСТВЕНОСТА И ДРУГИТЕ СТВАРНИ ПРАВА

РАБОТНИ ОДНОСИ

 • Теофил Томановиќ
  НАДОМЕСТОК НА ПЛАТА ЗА ВРЕМЕ НА
  ПРИВРЕМЕНО ОТСТРАНУВАЊЕ НА РАБОТНИКОТ ОД КАЈ РАБОТОДАВЕЦОТ
 • Димитар Узунов
  ЕТИЧКИ КОДЕКСИ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ И ПАРИЧНИ НАГРАДИ
 • Катарина Ношпаловска
  Стојан Трајанов
  РЕГУЛАТИВА ОД ОБЛАСТА НА ТРУДОТ НА РМ
  И НЕЈЗИНОТО УСОГЛАСУВАЊЕ СО
  РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕУ

МЕЃУНАРОДНО ПРАВО

 • Симеон Петрески
  СОРАБОТКАТА МЕЃУ МАЛИТЕ И
  СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И НЕЈЗИНИОТ
  ТРЕТМАН ВО ПРАВОТО НА КОНКУРЕНЦИЈА

 

ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

 • Д-р Милан Недков
  ОД ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

 

СУДСКА ПРАКТИКА

 • М-р Симеон Петровски
  СУДСКА ПРАКТИКА НА УСТАВНИОТ СУД НА РМ
 • Теофил Томановиќ
  СУДСКА ПРАКТИКА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД НА РМ
   

ЛЕГИС 10 - СОДРЖИНА


ТРГОВСКИ ДРУШТВА

 • Д-р Милан Недков
  ПРЕСТАНОК НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО

ОБЛИГАЦИИ

 • Горан Рафајловски
  ДОГОВОР ЗА ЛИЦЕНЦА
 • М-р Димитар Узунов
  ПРЕИНАЧУВАЊЕ ОД ПРАВОТО НА КОРИСТЕЊЕ ВО
  ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ И ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ
 • М-р Димитар Узунов
  ДОГОВОР ЗА ОРТАКЛАК (ДОГОВОР ЗА ЗАЕДНИЦА)

МЕЃУНАРОДНО ПРАВО

 • Симеон Петровски
  СПОГОДБАТА ЗА АСОЦИЈАЦИЈА МЕЃУ РМ И ЕУ И
  ПРАВОТО НА КОНКУРЕНЦИЈА

РАБОТНИ ОДНОСИ

 • Теофил Томановиќ
  КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ И НИВНОТО ПРАВНО ЗНАЧЕЊЕ

ДАНОЦИ

 • Вера Рафајловска
  ОДДЕЛНИ ЛИЧНИ ПРАМАЊА ОД АСПЕКТ НА ЗАКОНОТ
  ЗА ПЕРСОНАЛЕН ДАНОК НА ДОХОД
 • Трајан Николоски
  ОДАНОЧУВАЊЕ СО ДДВ ВО СЛУЧАЈ НА СТАТУСНА И
  ДРУГА ПРОМЕНА НА ДРУШТВОТО

СТВАРНО ПРАВО

 • М-р Димитар Узунов
  НОВА РЕГУЛАТИВА ЗА СОПСТВЕНОСТА И ДРУГИТЕ СТВАРНИ ПРАВА

БЕРЗА

 • Милчо Ќупев
  КОТАЦИЈА НА МАКЕДОНСКАТА БЕРЗА -
  ПРЕДНОСТИ, УСЛОВИ И АКТИВНОСТИ

СУДСКА ПРАКТИКА

 • М-р Симеон Петровски
  УСТАВНО - СУДСКА ПРАКТИКА НА РМ
 • М-р Димитар Узунов
  ОД СУДСКАТА ПРАКТИКА НА ВРХОВНИОТ СУД
 • Теофил Томановиќ
  ОД СУДСКАТА ПРАКТИКА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД

ЛЕГИС 9 - СОДРЖИНА


ПРАВО НА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВО

 • Д-р Милан Недков
  АКТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДРУШТВОТО

ОБЛИГАЦИИ

 • Горан Рафајловски
  ДОГОВОРИ ЗА ТРГОВСКО ЗАСТАПУВАЊЕ
 • Горан Рафајловски
  ЕКСПЕДИРАЊЕ (ШПЕДИЦИЈА)

РАБОТНИ ОДНОСИ

 • Теофил Томановиќ
  ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТА ЗА ВРШЕЊЕ НА
  РАБОТИТЕ НА РАБОТНОТО МЕСТО

ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

 • Зорица Апостоловска
  СОДРЖИНА НА ЗАКОНОТ ЗА КАПИТАЛНО
  ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ

СТВАРНО ПРАВО

 • М-р Димитар Узунов
  НОВА РЕГУЛАТИВА ЗА СОПСТВЕНОСТА И ДРУГИТЕ СТВАРНИ ПРАВА

ДАНОЧНА ПОСТАПКА

 • Цветко Мојсовски
  ДАНОЧНИ ИСТРАГИ

СУДСКА ПРАКТИКА

 • М-р Симеон Петровски
  УСТАВНО - СУДСКА ПРАКТИКА НА РМ
 • М-р Димитар Узунов
  ОД СУДСКАТА ПРАКТИКА НА ВРХОВНИОТ СУД
 • Теофил Томановиќ
  ОД СУДСКАТА ПРАКТИКА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД

СВЕТСКА ПРАВНА ЛИТЕРАТУРА

 • ПАЦИЕНТ ОД ФЛОРИДА КОЈ БОЛЕДУВА ОД РАК ПРОТИВ
  СИСТЕМОТ НА ПЛАЌАЊЕ НА РЕЦЕПТИ
 • СЛУЧАЈОТ РАСНА ДИСКРИМИНАЦИЈА НА METLIFE
 • БИТКАТА ОКОЛКУ BIG BROTHER
 • RUSSELL JONES ТУЖЕН ОД СОПСТВЕНИТЕ ПРАВНИЦИ
  ЗА НОВАТА БОНУС ШЕМА
 • ПОДНЕСЕНИ ТУЖБИ ЗА ДАДЕНИ ИНВЕСТИЦИОНИ ПРЕПОРАКИ

ЛЕГИС 8 - СОДРЖИНА


ПРАВО НА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВО

 • Горан Рафајловски
  НОВЕЛАЦИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА
 • Д-р Милан Недков
  ПРОКУРА

ОБЛИГАЦИИ

 • М-р Симеон Петровски
  ДОГОВОРОТ ЗА ФРАНШИЗИНГ И НЕГОВИОТ ТРЕТМАН ВО
  РАМКИТЕ НА ВЕРТИКАЛНИТЕ ОГРАНИЧУВАЊА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
 • М-р Димитар Узунов
  НОВИНИ ВО ОБЛИГАЦИОНИТЕ ОДНОСИ

СТВАРНО ПРАВО

 • М-р Димитар Узунов
  НОВА РЕГУЛАТИВА ЗА СОПСТВЕНОСТА И ДРУГИТЕ СТВАРНИ ПРАВА

РАБОТНИ ОДНОСИ

 • Теофил Томановиќ
  ПРОБНА РАБОТА

ЦАРИНИ

 • Менка Голубовска
  ПРИВРЕМЕН УВОЗ НА СТОКА ОД АСПЕКТ НА
  ПРИДРЖУВАЊЕ КОН ПРОПИШАНИТЕ РОКОВИ

ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

 • ОД ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

СУДСКА ПРАКТИКА

 • М-р Симеон Петровски
  УСТАВНО - СУДСКА ПРАКТИКА НА РМ
 • М-р Димитар Узунов
  ОД СУДСКАТА ПРАКТИКА НА ВРХОВНИОТ СУД
 • Теофил Томановиќ
  ОД СУДСКАТА ПРАКТИКА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД

СВЕТСКА ПРАВНА ЛИТЕРАТУРА

 • ПРАВОТО ТРЕБА ДА БИДЕ ПОПРИЈАТЕЛСКО ТВРДИ IOD
 • ТУКА НЕМА ГРНЕ ЗЛАТО
 • ЖАЛБЕНИОТ СУД ОДЛУЧИ ПРОТИВ ПОДЕЛБАTA НА MICROSOFT
 • INTER TRUST ИЗЈАВУВА ДЕКА ПАТЕНТИРАЊЕТО НА НИВНИОТ ПРОИЗВОД ГО ПОТКРЕПУВА НИВНИОТ СЛУЧАЈ ПРОТИВ MICROSOFT

ЛЕГИС 7 - СОДРЖИНА


ПРАВО НА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВО

 • Горан Рафајловски
  ЕЛЕКТРОНСКИ ЗАПИС НА АКЦИИТЕ ВО ЦЕНТРАЛНИОТ
  ДЕПОЗИТАР НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
 • Д-р Милан Недков
  КОМАНДИТНО ДРУШТВО СО АКЦИИ

ОБЛИГАЦИИ

 • М-р Димитар Узунов
  НОВИНИ ВО ОБЛИГАЦИОНИТЕ ОДНОСИ

СТВАРНО ПРАВО

 • М-р Димитар Узунов
  НОВА РЕГУЛАТИВА ЗА СОПСТВЕНОСТА И ДРУГИТЕ СТВАРНИ ПРАВА

РАБОТНИ ОДНОСИ

 • Теофил Томановиќ
  ДОДАТОК НА ПЛАТА ЗА РАБОТЕН СТАЖ

ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО

 • Станка Трајанова
  ПОВРЕДИ ПРИ РАБОТА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ
  ОД АСПЕКТ НА ПЕНЗИСКИОТ СИСТЕМ
 • Станка Трајкова
  ПАРИЧЕН НАДОМЕСТОК ЗА ТЕЛЕСНО ОШТЕТУВАЊЕ

ЦАРИНИ

 • Ванчо Лазаров
  ЦАРИНСКА ПОСТАПКА НА УВОЗ ЗАРАДИ ИЗВОЗ СО
  СИСТЕМ НА ВРАЌАЊЕ ЦАРИНА 

ДАНОЦИ

 • Цветко Мојсоски
  ИНСПЕКЦИСКИ (ДАНОЧЕН) НАДЗОР

БЕРЗА

 • Милчо Ќупев
  БЕРЗАНСКИ ЕЛЕКТРОНСКИ СИСТЕМ ЗА ТРГУВАЊЕ
  НА МАКЕДОНСКАТА БЕРЗА
   

СУДСКА ПРАКТИКА

 • М-р Симеон Петровски
  УСТАВНО - СУДСКА ПРАКТИКА НА РМ
 • М-р Димитар Узунов
  ОД СУДСКАТА ПРАКТИКА НА ВРХОВНИОТ СУД
 • Теофил Томановиќ
  ОД СУДСКАТА ПРАКТИКА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД

СВЕТСКИ ПРАВНИ ТЕКОВИ

 • АНТИТРУТОВСКИ ДВИЖЕЊА СЕ ДОБЛИЖУВААТ ДО ЕВРОПА
 • МЕНАЏЕРСКИ ТЕКОВИ

ЛЕГИС 6 - СОДРЖИНА


ПРАВО НА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВО

 • Д-р Милан Недков
  ГЛАВНА ОБВРСКА НА АКЦИОНЕРОТ

ОБЛИГАЦИИ

 • Горан Рафајловски
  ОРТАКЛУК
 • М-р Симеон Петровски
  ЗЛОУПОТРЕБА НА ДОМИНАНТНАТА ПОЗИЦИЈА НА ПАЗАРОТ
  - ФОРМА НА НАРУШУВАЊЕ НА КОНКУРЕНТСКИТЕ ПАЗАРНИ СТРУКТУРИ

РАБОТНИ ОДНОСИ

 • М-р Теофил Томановиќ
  ПРИЧИНИ ПОРАДИ КОИ МОЖЕ ДА ДОЈДЕ ДО
  РАСПОРЕДУВАЊЕ НА РАБОТНИКОТ
 • М-р Димитар Узунов
  НАМАЛУВАЊЕ НА ДРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

ИЗВРШНА ПОСТАПКА

 • М-р Димитар Узунов
  ДОКАЗНА ИЗЈАВА И ДОКАЗЕН ПОПИС НА ИМОТОТ

ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО

 • Станка Трајанова
  НАЈНОВИ ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ

ЕВРОПСКА БАНКА

 • М-р Горан Коевски
  ЕВРОПСКА БАНКА ЗА ОБНОВА И РАЗВОЈ - EBRD ПРИКАЗ НА
  СТАНДАРДИТЕ ЗА УСПЕШЕН БИЗНИС И КОРПОРАТИВНИ ПРАКТИКИ,
  ЗБИР НА УПАТСТВА, СЕПТЕМВРИ 1997

СУДСКА ПРАКТИКА

 • М-р Симеон Петровски
  УСТАВНО - СУДСКА ПРАКТИКА НА РМ
 • М-р Димитар Узунов
  ОД СУДСКАТА ПРАКТИКА НА ВРХОВНИОТ СУД
 • Теофил Томановиќ
  ОД СУДСКАТА ПРАКТИКА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД

ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

 • ОД ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

ЛЕГИС 5 - СОДРЖИНА


ПРАВО НА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВО

 • Д-р Милан Недков
  ИМОТНИТЕ ПРАВА НА АКЦИОНЕРОТ
 • Горан Рафајловски
  УЧЕСТВО ВО ДРУГИ ТРГОВСКИ ДРУШТВА
 • М-р Симеон Петровски
  СТАТУСНО - ПРАВНИТЕ АСПЕКТИ НА СПОЈУВАЊЕТО НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА СОГЛАСНО ЗАКОНОТ ПРОТИВ ОГРАНИЧУВАЊАТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

РАБОТНИ ОДНОСИ

 • Теофил Томановиќ
  ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА НА РАБОТНИКОТ ЗАРАДИ
  ПРОМЕНА НА РАБОТНО МЕСТО
 • М-р Димитар Узунов
  ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ НА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ

ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ

 • М-р Валентин Пепељугоски
  ОПШТИ ОДРЕДБИ ЗА ПРОДАЖБА НА ПРОИЗВОДИТЕ И
  УСЛУГИТЕ НА ПОТРОШУВАЧИТЕ, СПОРЕД ЗАКОНОТ ЗА
  ЗАШТИТА НА ПОТРОШУВАЧИТЕ НА РМ

ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

 • Станка Трајкова
  УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ

ДАНОЧНА ПОСТАПКА

 • Цветко Мојсовски
  ОБНОВА (ПОВТОРУВАЊЕ) НА ДАНОЧНАТА ПОСТАПКА

ОБЛИГАЦИИ

 • М-р Димитар Узунов
  ПОВТОРНО НОВИНИ ВО РЕГУЛАТИВАТА НА ХИПОТЕКАТА

ЦАРИНИ

 • Менка Голубовска
  НАЈНОВИТЕ ИЗМЕНИ НА ЦАРИНСКИОТ ЗАКОН

СУДСКА ПРАКТИКА

 • М-р Симеон Петровски
  УСТАВНО - СУДСКА ПРАКТИКА НА РМ
 • М-р Димитар Узунов
  ОД СУДСКАТА ПРАКТИКА НА ВРХОВНИОТ СУД
 • Теофил Томановиќ
  ОД СУДСКАТА ПРАКТИКА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД

ЛЕГИС 4 - СОДРЖИНА


ОБЛИГАЦИИ

 • Горан Рафајловски
  ИНВЕСТИЦИИТЕ И НИВНИТЕ МОЖНОСТИ - ЛИЗИНГ

ПРАВО НА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВО

 • Д-р Милан Недков
  ДЕМАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ
 • Д-р Горан Коевски
  АКЦИОНЕРСКИ ДОГОВОРИ И ЗДРУЖЕНИЈА

ИЗВРШНА ПОСТАПКА

 • М-р Димитар Узунов
  ОД НОВЕЛАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШНА ПОСТАПКА

ЦАРИНИ

 • Ванчо Лазаров
  СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА НА ЦАРИНЕЊЕ НА ЦАРИНСКА СТОКА

РАБОТНИ ОДНОСИ

 • Теофил Томановиќ
  ПРЕСТАНОК НА РАБОТНИОТ ОДНОС ПОРАДИ
  КРШЕЊЕ НА РАБОТНАТА ДИСЦИПЛИНА
 • М-р Димитар Узунов
  ОСНОВНО ЗА ДРЖАВНИТЕ СЛУЖБЕНИЦИ И НИВНОТО ВРАБОТУВАЊЕ

ПЕНЗИСКО И  ИНВАЛИДСКО

 • Станка Трајкова
  ПЕНЗИСКА ОСНОВА

БЕРЗА

 • Милчо Ќупев
  ДОЛЖНИЧКИ ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ - ОБВРЗНИЦИ

СУДСКА ПРАКТИКА

 • М-р Симеон Петровски
  УСТАВНО - СУДСКА ПРАКТИКА НА РМ
 • М-р Димитар Узунов
  ОД СУДСКАТА ПРАКТИКА НА ВРХОВНИОТ СУД
 • Теофил Томановиќ
  ОД СУДСКАТА ПРАКТИКА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД

ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

 • ОД ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

ЛЕГИС 3 - СОДРЖИНА


ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

 • Д-р Милан Недков
  ПРАВНИОТ СУБЈЕКТИВИТЕТ, ИМОТНАТА АВТОНОМИЈА И
  ОДГОВОРНОСТА ЗА ОБВРСКИТЕ НА ТРГОВСКОТО ДРУШТВО
 • М-р Симеон Петровски
  ПРАВНА РЕГУЛАТИВА НА НЕЛОЈАЛНАТА КОНКУРЕНЦИЈА ВО РМ

ОБЛИГАЦИИ

 • Горан Рафајловски
  ДОГОВОР ЗА ДЕЛО
 • М-р Димитар Узунов
  НОВА РЕГУЛАТИВА ЗА ХИПОТЕКАТА

РАБОТНИ ОДНОСИ

 • Теофил Томановиќ
  РОКОВИ ВО КОИ МОЖЕ ДА СЕ ВОДИ ПОСТАПКА ЗА ПРЕСТАНОК
  НА РАБОТНИКОТ ПОРАДИ КРШЕЊЕ НА РАБОТНАТА ДИСЦИПЛИНА

ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

 • Станка Трајкова
  ИНВАЛИДСКАТА ПЕНЗИЈА ВО СОСТАВ НА НОВИОТ ПЕНЗИСКИ СИСТЕМ
 • НАЈНИЗОК И НАЈВИСОК ИЗНОС

ДАНОЦИ

 • М-р Трајан Николовски
  ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОМЕТОТ НА ПАТНИЧКИТЕ АВТОМОБИЛИ

БЕРЗА

 • Милчо Ќупев
  РЕГУЛАТИВА НА ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛОТ -
  НОВИОТ ЗАКОН ЗА ХАРТИИ ЗА ВРЕДНОСТ

ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

 • ОД ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

СУДСКА ПРАКТИКА

 • М-р Симеон Петровски
  УСТАВНО - СУДСКА ПРАКТИКА НА РМ
 • М-р Димитар Узунов
  ОД СУДСКАТА ПРАКТИКА НА ВРХОВНИОТ СУД
 • Теофил Томановиќ
  ОД СУДСКАТА ПРАКТИКА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД

ЛЕГИС 2 - СОДРЖИНА


ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

 • Д-р Милан Недков
  УШТЕ ЕДНА НОВЕЛАЦИЈА ЗА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА
 • Д-р Димитар Гелев
  ЗАКОН ПРОТИВ ОГРАНИЧУВАЊЕТО НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
 • Горан Рафајловски
  ПРАВОТО НА ДОВЕРИТЕЛИТЕ ВО СТЕЧАЈНАТА ПОСТАПКА

РАБОТНИ ОДНОСИ

 • Теофил Томановиќ
  ОТСТРАНУВАЊЕ НА РАБОТНИКОТ ОД РАБОТНОТ МЕСТО
  ИЛИ ОД КАЈ РАБОТОДАВЕЦОТ
 • М-р Димитар Узунов
  ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА

ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО

 • Горан Рафајловски
  АДМИНИСТРАТИВНИ - ПРЕДВРЕМЕНИ ПЕНЗИИ
 • Зорица Апостоловска
  РЕФОРМИ ВО ПЕНЗИСКИОТ СИСТЕМ
 • Станка Трајкова
  ИЗМЕНИ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА
  ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

ЗДРАВСТВО

 • Јордан Мишковски
  ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ВО РМ

ДАНОЦИ

 • М-р Трајан Николовски
  ОДАНОЧУВАЊЕ НА ПРОМЕТОТ НА ПАТНИЧКИТЕ АВТОМОБИЛИ

БЕРЗА

 • Милчо Ќупев
  УЧЕСНИЦИ НА ПАЗАРОТ НА КАПИТАЛ И НИВНИТЕ МЕЃУСЕБНИ ОДНОСИ

СУДСКА ПРАКТИКА

 • М-р Симеон Петровски
  УСТАВНО - СУДСКА ПРАКТИКА НА РМ
 • М-р Димитар Узунов
  ОД СУДСКАТА ПРАКТИКА НА ВРХОВНИОТ СУД
 • Теофил Томановиќ
  ОД СУДСКАТА ПРАКТИКА НА АПЕЛАЦИОНИОТ СУД

ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

 • ОД ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

ЛЕГИС 1 - СОДРЖИНА


ПРАВО НА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

 • Д-р Милан Недков
  ПРИОРИТЕТНИ (ПРВЕНСТВЕНИ) АКЦИИ
 • Горан Рафајловски
  КНИГА НА УДЕЛИ
 • М-р Горан Коевски
  АКЦИИТЕ И НИВНИОТ ПРЕНОСТ

ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

 • Стојан Трајанов
  НОВИТЕ ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ
 • Стојан Трајанов
  НОВИНИ ВО ИЗМЕНИТЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ
  И ОСИГУРУВАЊЕ ВО СЛУЧАЈ НА НЕВРАБОТЕНОСТ
 • Теофил Томановиќ
  НЕКОИ ПРАШАЊА СВРЗАНИ СО ПРЕСТАНОК НА
  РАБОТНИОТ ОДНОС ПОРАДИ ЕКОНОМСКИ, ТЕХНОЛОШКИ,
  СТРУКТУРАЛНИ ИЛИ СЛИЧНИ ПРОМЕНИ
 • Зорица Апостоловска
  РЕФОРМИ ВО ПЕНЗИСКИОТ СИСТЕМ

ОБЛИГАЦИИ

 • Горан Рафајловски
  НАЧИН, ФОРМА НА УПИС И ВОДЕЊЕ НА ЗАЛОЖЕН РЕГИСТАР

ПОСТАПКИ

 • Цветко Мојсоски
  ДАНОЧНА ПОСТАПКА И ПРАВНА ЗАШТИТА
 • Менка Голубовска
  ПОСТАПКА ПРИ НЕДОСТАТОК НА ОЦАРИНЕТИ СТОКИ
 • М-р Димитар Узунов
  ВОДАЧ НИЗ ЗАКОНОТ ЗА ПАРИЧНА ПОСТАПКА - ОДНОС МЕЃУ БЗЗ И РЕВИЗИЈАТА КАКО ВОНРЕДНИ ПРАВНИ СРЕДСТВА ПО ЗПП

СУДСКА ПРАКСА

ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

 • ОД ПРИМЕНАТА НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

СВЕТСКА ЛИТЕРАТУРА

 • ДАНОК ОД ДОБИВКА