членки на


Понуда за годишна претплата за 2015 година

Цени на горива
од 19.05.2015 година

Еуросупер БС - 95

70,50

Еуросупер БС - 98

72,50

Д-E 4 (еуродизел)

58,00

преглед на цени на горива

НАЈНОВО Е-ЗБИРКА


НОВ ПРИРАЧНИК ЗА ДДВ

 

Репрезент АПРИЛ 2015

ЛЕГИС СПИСАНИЕ

           

ПРЕТПЛАТА 2015

ПРЕТПЛАТА 2015 - Секоја година се трудиме да донесеме нешто ново. 24 години го правиме тоа. Гледаме напред не забораваме што се случуваше позади нас и со искуството кое што го стекнавме се трудиме само да се подобриме за да Ви го олесниме Вам секојдневното работење. ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ - БИДЕТЕ СО НАЈДОБРИТЕ

ЕЛЕКТРОНСКА ЗБИРКА НА ПРОПИСИ

НАЈНОВА ПОНУДА - Специјална збирка на ПРОПИСИ за овластени сметководители и сметководители Е-ЗБИРКА НА ПРОПИСИ поделена на 4 главни групи: 1.ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ТАКСИ; 2.СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА; 3.ДЕЛОВНО ПРАВО И РАБОТНИ ОДНОСИ; 4.СМЕТКОВОДСТВЕНИ И РЕВИЗОРСКИ СТАНДАРДИ

Нов прирачник за ДДВ

Во новото трето изменето и дополнето издание на Прирачникот за ДДВ на 650 страни, опфатени се сите измени и дополнувања на Законот за додадена вредност, подзаконските акти донесени врз основа на овој Закон, како и донесените бројни законски прописи усогласени со Европската легислатива, кои посредно или непосредно се поврзани со данокот на додадена вредност.

објавено на 28.01.2011

Бруто плата – Најниска и највисока основица за пресметување на придонеси за 2011 година

При утврдување на највисоката и најниската основица за пресметување и плаќање на придонеси за јануарска плата 2011 година, како просечна бруто плата се зема објавената бруто плата за месец ноември 2010 година, која изнесува 30.349,00 денари.

Најниската основица за пресметување и плаќање на придонесите изнесува 15.174,50 денари (50% од 30.349,00 денари).

Највисоката основица за пресметување и плаќање на придонесите изнесува 121.396,00 денари (4х30.349,00 денари).

Основиците ќе се применуваат во текот на цела 2011 година. (член 15 и 16 од Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, „Службен весник на Р.М.“, бр.62/09...166/10)

Напомена: Податокот во износ од 30.349,00 треба во МПИН пријавата да се впише во полето месечна просечна плата.

За оние колеги кои не извршиле промена односно впишување на новото лично ослободување кое ќе се применува при пресметка на платите за 2011 година истото може да го сторат на следниот начин:

1.    Кликнете на параметри за пресметка на придонеси

2.    Кликнете на Нов период (ќе ви се намести периодот за 2011 година)

3.    Во полето даночно ослободување пишете го износот од 7.316 денари

4.    Кликнете на запиши

5.    Сега можете да одите на провери и да креирате излезен фајл

Новиот клиентски софтвер на МПИН пријавата може да го превземете од сајтот на УЈП (линк)

 

логирање

                

НАЈНОВО ЛП-Прописи

Нов сметковен план

Директивите на ЕУ и Правото на друштвата

Репрезент Годишна сметка 2014 година