членки на


Понуда за годишна претплата за 2015 година

Цени на горива
од 19.05.2015 година

Еуросупер БС - 95

70,50

Еуросупер БС - 98

72,50

Д-E 4 (еуродизел)

58,00

преглед на цени на горива

НАЈНОВО Е-ЗБИРКА


НОВ ПРИРАЧНИК ЗА ДДВ

 

Репрезент АПРИЛ 2015

ЛЕГИС СПИСАНИЕ

           

ПРЕТПЛАТА 2015

ПРЕТПЛАТА 2015 - Секоја година се трудиме да донесеме нешто ново. 24 години го правиме тоа. Гледаме напред не забораваме што се случуваше позади нас и со искуството кое што го стекнавме се трудиме само да се подобриме за да Ви го олесниме Вам секојдневното работење. ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ - БИДЕТЕ СО НАЈДОБРИТЕ

ЕЛЕКТРОНСКА ЗБИРКА НА ПРОПИСИ

НАЈНОВА ПОНУДА - Специјална збирка на ПРОПИСИ за овластени сметководители и сметководители Е-ЗБИРКА НА ПРОПИСИ поделена на 4 главни групи: 1.ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ТАКСИ; 2.СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА; 3.ДЕЛОВНО ПРАВО И РАБОТНИ ОДНОСИ; 4.СМЕТКОВОДСТВЕНИ И РЕВИЗОРСКИ СТАНДАРДИ

Нов прирачник за ДДВ

Во новото трето изменето и дополнето издание на Прирачникот за ДДВ на 650 страни, опфатени се сите измени и дополнувања на Законот за додадена вредност, подзаконските акти донесени врз основа на овој Закон, како и донесените бројни законски прописи усогласени со Европската легислатива, кои посредно или непосредно се поврзани со данокот на додадена вредност.

објавено на 02.07.2012 година

Нова референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата за период од 01.07 - 31.12.2012 година

НБРМ ја објави новата референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата за период од 01.07.2012 до 31.12.2012 година која изнесува 3,75%

Врз основа на тоа: - Стапката на казнената камата во денари помеѓу трговските договори и договорите помеѓу трговци и лица на јавното право изнесува 13,75% и - стапката на казнената камата во денари во договорите во кои барем едно лице не е трговец изнесува 11,75%.

Каматната стапка на едномесечниот EURIBOR на крајот на првото полугодие од 2012 година изнесува 0,373%.

Соопштение на НБРМ (отвори)

 

логирање

                

НАЈНОВО ЛП-Прописи

Нов сметковен план

Директивите на ЕУ и Правото на друштвата

Репрезент Годишна сметка 2014 година