членки на


Понуда за годишна претплата за 2015 година

Цени на горива
од 19.05.2015 година

Еуросупер БС - 95

70,50

Еуросупер БС - 98

72,50

Д-E 4 (еуродизел)

58,00

преглед на цени на горива

НАЈНОВО Е-ЗБИРКА


НОВ ПРИРАЧНИК ЗА ДДВ

 

Репрезент АПРИЛ 2015

ЛЕГИС СПИСАНИЕ

           

ПРЕТПЛАТА 2015

ПРЕТПЛАТА 2015 - Секоја година се трудиме да донесеме нешто ново. 24 години го правиме тоа. Гледаме напред не забораваме што се случуваше позади нас и со искуството кое што го стекнавме се трудиме само да се подобриме за да Ви го олесниме Вам секојдневното работење. ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ - БИДЕТЕ СО НАЈДОБРИТЕ

ЕЛЕКТРОНСКА ЗБИРКА НА ПРОПИСИ

НАЈНОВА ПОНУДА - Специјална збирка на ПРОПИСИ за овластени сметководители и сметководители Е-ЗБИРКА НА ПРОПИСИ поделена на 4 главни групи: 1.ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ТАКСИ; 2.СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА; 3.ДЕЛОВНО ПРАВО И РАБОТНИ ОДНОСИ; 4.СМЕТКОВОДСТВЕНИ И РЕВИЗОРСКИ СТАНДАРДИ

Нов прирачник за ДДВ

Во новото трето изменето и дополнето издание на Прирачникот за ДДВ на 650 страни, опфатени се сите измени и дополнувања на Законот за додадена вредност, подзаконските акти донесени врз основа на овој Закон, како и донесените бројни законски прописи усогласени со Европската легислатива, кои посредно или непосредно се поврзани со данокот на додадена вредност.

 

објавено на 09.05.2015 година

Насоки за пополнување на МПИН пресметка за користење на ослободување за придонеси и персонален данок врз основa на новите мерки на вработување

 

Со измените и дополнувањата на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на РМ“, бр.56/15), предвидена е можноста работодавачот од приватниот сектор, по претходно поднесено барање до Агенцијата за вработување, да биде ослободен од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување и/или персонален данок на доход, доколку ги исполни одредени услови пропишани...


објавено на 08.05.2015 година

Aконтација за данок на добивка за месец Април 2015 година


Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Април 2015 година е - 1,6 %

Напомена: Поради негативниот коефициент за МДБ за месец Февруари 2015, аконтација на данокот на добивка за овој месец ќе се пресмета како 1/12 од Годишниот данок утврден во Даночниот биланс.

ОБЈАВЕНО НА 28.04.2015 ГОДИНА

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Април 2015 година


Согласно соопштението на ДЗС број. 4.1.15.33 од 28.04.2015 година индексот на просечната месечна исплатена

објавено на 09.04.2015 година

Постапка за работодавачите од приватен сектор за издавање на потврда од УЈП заради користење на ослободување на придонеси и персонален данок врз основа на новите мерки за вработување

Управата за јавни приходи во соопштението од 08.04.2015 година објави насоки за работодавачите од приватниот сектор за начинот на добивање на потврда заради користење на ослбодување на придонеси и персонален данок врз основа на новите мерки за вработување пропишани во измените на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност...

 

објавено на 08.04.2015 година

Aконтација за данок на добивка за месец Март 2015 година


Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Март 2015 година е - 1,7 %

Напомена: Поради негативниот коефициент за МДБ за месец Март 2015, аконтација на данокот на добивка за овој месец ќе се пресмета како 1/12 од Годишниот данок утврден во Даночниот биланс.

објавено на 03.04.2015 година

Ново соопштение на Управата за јавни приходи во однос на измените на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување

Управата за јавни приходи на 02.04.2015 година на нивната веб страна објави соопштение во однос на измените Законот за придонеси и објави нов МПИН клиентски софтвер. Во соопштението се наведуваат следниве новини. Највисока месечна основица за пресметка на придонесите од месец март 2015 година...

објавено на 31.03.2015 година

Напис за најновите измени на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување

Собранието на Република Македонија по скратена постапка го донесе Законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување ( “Службен весник на РМ” број 48/15)...

ОБЈАВЕНО НА 30.03.2015 ГОДИНА

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Март 2015 година


Согласно соопштението на ДЗС број. 4.1.15.07 од 28.01.2015 година индексот на просечната месечна исплатена нето плата по вработен....

објавено на 26.03.2015 година

Најнови измени на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување

Собранието на Република Македонија на 24.03.2015 година донесе Закон за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување.
Целта на предложените измени и дополнувања на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување е  да се пропише највисока основица за пресметка и уплата на придонесите, да се изврши допрецизирање на постојните законоски одредби во делот на основицата на која се пресметуваат и плаќаат придонесите како и да се пропишат нови одредби со кои јасно ќе се дефинира значењето на поимот друг договор..
 

објавено на 12.03.2015 година

Можност за користење на реинвестирана добивка

Во овој момент на законодавно правна комисија при Собрание на РМ, се усвои измената за правото на користење на реивнвестираната добивка. Собранието на РМ оваа измена ќе ја усвои на седницата во понеделник и од таму ве повикуваме сите што сте поднеле годишна сметка во хартиена или електронска форма да се припремите за повлекување на завршната сметка и промена на истата доколку за тоа имате можност...

објавено на 12.03.2015 година

Најнови информации за користење на реинвестираната добивка

Пратеникот од Собранието на РМ, поднесе барање за автентично толкување на одредбите од Законот за Данокот на Добивка во врска со практичното пресметување и плаќање на данокот на добивка за 2014 година односно за можноста на даночните обврзници да имаат право на даночно ослободување во 2014 година по основ на реинвестирана добивка за извршените вложувања во материјални и во нематеријални средства за развојни цели од издвоената добивка од 2013 година за инвестиции...

објавено на 09.03.2015 година

Aконтација за данок на добивка за месец Февруари 2015 година


Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Февруари 2015 година е - 2 %

Напомена: Поради негативниот коефициент за МДБ за месец Февруари 2015, аконтација на данокот на добивка за овој месец ќе се пресмета како 1/12 од Годишниот данок утврден во Даночниот биланс.

објавено на 06.03.2015 година

Обврзник за поднесување на МИ - Д/ИН во случај кога се ангажира лице преку авторска агенција


Со Законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување кој е во сила од 12.02.2015 година, обврската за доставување на „Месечен извештај за договорите за дело, авторските договори или други...

 


ОБЈАВЕНО НА 26.02.2015 ГОДИНА

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Февруари 2015 година

Согласно соопштението на ДЗС број. 4.1.15.15 од 26.02.2015 година индексот на просечната месечна исплатена нето плата по вработен....

објавено на 26.02.2015 година

Поднесување на даночни биланси ДБ и ДБ-ВП за 2014 година

 

Управата за јавни приходи го измени соопштението објавено на нивната веб страна на 24.02.2015 година. Согласно измената се избриша делот кој предвидуваше непополнување на полето АОП 34 - износ на извршени вложувања од добивката (реинвестирана добивка). За понатамошни инструкции и постапки дополнително ќе бидете известени. Соопштението Ви го даваме во прилог :

• правно лице - резидент на РМ кое остварува добивка од вршење на дејност во земјата или странство, освен правно лице кое влегува во поедноставниот даночен режим...

објавено на 20.02.2015 година

Ново соопштение за придонесите од Управата за јавни приходи и нов клиентски софтвер МПИН

Управата за јавни приходи во новото соопштение од 19.02.2015 година ги објави измените во начинот на пресметка на бруто плата и други измени во законот за придонеси од задолжително социјално осигурување како и нов клиентски софтвер МПИН.

Од месец јануари 2015 година се укинува највисоката месечна основица за пресметка на придонесите...

објавено на 17.02.2015 година

Известување од ФПИОМ за обврските на лицата кои остваруваат приходи врз основ на договор за дело, авторски договор и друг договор

Со законот за изменување и дополнување на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, се утврдуваат категориите на обврзниците кои од 1 јануари 2015 година имаат обврска за плаќање на придонес за пензиско и инвалидско осигурување и придонес за здравствено осигурување за приходи од извршување физичка и/или интелектуална работа врз основа на договор за дело и/или авторски договор, или друг договор со кој е определен надоместок за извршената работа.

Лицата кои се обврзници за уплата на придонесите, сами за себе (вработени, пензионери и невработени лица) се должни...

објавено на 16.02.2015 година

Aконтација за данок на добивка за месец Јануари 2015 година


Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Јануари 2015 година е - 1,1%

Напомена: Поради негативниот коефициент за МДБ за месец Јануари, аконтација на данокот на добивка за овој месец ќе се пресмета како 1/12 од Годишниот данок утврден во Даночниот биланс

објавено на 13.02.2015 година

Објавени измените на законските прописи кои се однесуваат на плаќањето и пресметката на придонесите за остварените приходи врз основа на договор за дело, авторски договор и друг договор

Во "Службен весник на РМ" бр.20 од 12.02.2015 година се објави Закон за изменување и дoполнување на законот за придонеси од задолжително социјално осигурување ( во натамошниот текст Законот). Со измените на Законот се врши значително изменување на постојните одредби во законот кои предвидуваат плаќање на придонеси за остварени надоместоци врз основа на склучени договори за дело, авторски договори и други договори...

објавено на 13.02.2015 година

Калкулатор за утврдување на основицата за пресметка на придонеси за договори за дело, авторски договори и други договори

Управата за јавни приходи во новото соопштение од 05.02.2015 на нивната веб страна објави КАЛКУЛАТОР ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТКА НА ПРИДОНЕСИ за договори за дело, авторски договори и други договори...

објавено на 30.01.2015 година

Насоки за пресметка и уплата на придонеси по основ на приходи од договор за дело, авторски договори и други договори

 

Управата за јавни приходи во новото соопштение од 30.01.2015 на нивната веб страна ги објави НАСОКИТЕ ЗА ПРЕСМЕТКА И УПЛАТА НА ПРИДОНЕСИ по основ на приходи од договор за дело, авторски договори и други договори...

објавено на 29.01.2015 година

Управата за јавни приходи објави нова верзија на клиентскиот софтвер МПИН

Управата за јавни приходи во новото соопштение од 29.01.2015 на нивната веб страна ја објави новата верзија на клиентскиот софтвер МПИН која го содржи новиот параметар. Сите обврзници кои до овој момент имаат поднесено и исплатено конечни пресметки за Јануари 2015 година, а исплатуваат плати под најниската основица или над највисоката основица за пресметка на социјалните придонеси, треба да поднесат исправки (103) на истите, со утврдениот износ на просечната плата...


објавено на 29.01.2015 година

Најчесто поставувани прашања за прием во задолжителното социјално осигурување и плаќање на социјалните придонеси

Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на РМ објави листа нанајчесто поставувани прашања поврзани со прием во задолжително социјално осигурување и плаќање на социјалните придонеси на лицата кои имаат договор за дело и/или авторски договор или друг договор за извршување на физичка и/или интелектуална работа, со кој е определен надоместокот за извршената работа во нето износ повисок од минималната плата...

ОБЈАВЕНО НА 28.01.2015 ГОДИНА

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Jануари 2015 година

Согласно соопштението на ДЗС број. 4.1.15.07 од 28.01.2015 година индексот на просечната месечна исплатена нето плата по вработен....

објавено на 28.01.2015 година

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Јануари 2015 година

Почитувани,

Согласно соопштението на Државниот завод за статистика просекот на плата што ќе се користи за пресметка на придонесите на плата и максималната и минималната основица изнесува 31.644

Максимална основица за пресметка на придонеси изнесува (31.644 x 6= 189.864)

Минимална основица за пресметка на придонеси изнесува (31.644 x 50% = 15.822)

Напомена: Придонесите за плата остануваат непроменети во однос на 2014 година. 

Напомена: Личното ослободување за 2015 година изнесува 7.320 денари.

објавено на 21.01.2015 година

Автентични толкувања на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување 

 

Во "Службен весник на РМ" бр.8 од 16.01.2015 година се објавени две Автентични толкувања нa членови од Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување (Службен весник на РМ, бр.142/08...188/14) со кои се појаснува плаќањето на придонесите за лица кои остваруваат приходи од извршување на физичка и/или интелектуална работа врз основа на договор за дело и/или авторски договор или друг договор. Толкувањата на одредбите се достапни како што се усвоени од Собранието на Република Македонија и ќе можете да ги преземете...

објавено на 13.01.2015 година

Насоки за пополнување на Годишен извештај (Образец ПДД-ГИ) за исплатувачи кои се ослободени од плаќање на придонеси по основ на вработување на невработено лице до 29 години

Управата за Јавни Приходи на нивната веб страна објави насоки за пополнување на Образецот ПДД-ГИ за исплатувачи кои се ослободени од плаќање на придонеси по поснов на вработување на невработено лице до 29 години.
Исплатувачите кои во 2014 година користеле ослободување од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување по член 98-б од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност (Службен весник на РМ, бр.37/97...113/14), исплатите по овој основ треба да ги искажат на реден број 3.1-г  - Плата и надоместоци на плата од работен однос и исплата по основ на деловна успешност на работодавачот кој има ослободување... 

објавено на 08.01.2015 година

Aконтација за данок на добивка за месец Декември 2015 година


Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Декември 2014 година е - 0,9%

Напомена: Поради негативниот коефициент за МДБ за месец Декември, аконтација на данокот на добивка за овој месец ќе се пресмета како 1/12 од Годишниот данок утврден во Даночниот биланс

објавено на 08.01.2015 година

SKIBOR каматни стапки за пресметка на камата за заеми дадени на поврзани лица

 

Рафајловски Консалтинг само за Вас нашите претплатници (во затворениот дел) го објави прегледот на SKIBOR каматните стапки за период од 01.01.2014 -31.12.2014 година, кои ќе Ви бидат од помош при пресметување на каматите за дадени заеми на поврзани лица. Прегледот е официјален и преземен од НБРМ...


објавено на 05.01.2015 година

Нова референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата од 01.01.2015 до 30.06.2015 година

 

НБРМ ја објави новата референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата за периодот од 01.01.2015 до 30.06.2015 година која изнесува 3,25%.

Врз основа на тоа:

  • Стапката на казнената камата во денари помеѓу трговските договори и договорите помеѓу трговци и лица на јавното право, изнесува 13,25% и,

  • Стапката на казнената камата во денари во договорите во кои барем едно лице не е трговец, изнесува 11,25%.

објавено на 05.01.2015 година

Правилник за формата и содржината на Годишните извештаи ПДД-ГИ/ОЗП и ПДД-ГИ/ОЦО 

 

Во “Службен весник на РМ”, бр.201 од 31.12.2014 година се донесе новиот Правилник за формата и содржината на образецот на Годишниот извештај за исплатени приходи при откуп на земјоделски производи од физички лица и на образецот на Годишниот извештај за исплатени приходи при откуп на корисен цврст отпад од физички лица...

објавено на 05.01.2015 година

Месечен извештај за износот на бруто надоместокот утврден во договор за дело, авторскиот договор или друг договор 

 

Во "Службен весник на РМ" бр.201 од 31.12.2014 година се донесе Правилник со кој се пропиша формата и содржината на месечниот извештај за износот на бруто надоместокот утврден во договор за дело, авторски договор или друг договор, исплатениот нето надоместок и пресметаните придонеси. Правните лица исплатувачи се должни до Управата за јавни приходи да доставуваaт Месечен извештај (образец "МИ-Д/ИН") за износот на бруто надоместокот утврден со договорот за дело, авторскиот договор или друг договор, исплатениот нето надоместок, пресметаниот придонес за задолжително пензиско и инвалидско осигурување и пресметаниот придонес за задолжително здравствено осигурување за лицата... 

објавено на 30.12.2014 година

Нов Извештај за задржан данок на додадена вредност во постапка на присилна наплата и присилно извршување

 

Во "Службен весник на РМ", бр.198 од 29.12.2014 година се донесе новиот Правилник за формата и содржината на извештајот за задржан данок на додадена вредност во постапка на присилна наплата и присилно извршување. Извештајот се изготвува на образец "ДДВ - ПНПИ" во електронска форма и ќе се применува од 1 ЈАНУАРИ 2015 ГОДИНА.

објавено на 29.12.2014 година

Лично ослободување за ПДД за 2015 година

Во „Сл. Весник на РМ“ бр.195/14 од страна на Министерството за Финансии беше објавено личното ослободување за 2015 година.

Согласно објавата на Министерството за финансии, личното ослободување по основ на лични примања од плата од работен однос и пензија, месечно се утврдува во износ од 7.320,00 денари и ќе почне да се користи со исплатата на јануарската плата за 2015 година.

На годишно ниво личното ослободување за персоналниот данок на доход за 2015 година изнесува 87.840,00 денари.

ОБЈАВЕНО НА 29.12.2014 ГОДИНА

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Декември 2014 година

Согласно соопштението на ДЗС број. 4.1.14.104 од 29.12.2014 година индексот на просечната месечна исплатена нето плата по вработен....

објавено на 24.12.2014 година

Нови уплатни сметки за плаќање на јавните давачки

 

Ве известуваме дека во “Службен весник на РМ” бр.186 на 17.12.2014 година објавено е Упатството за изменување на упатството за начинот на евидентирање, распоредување и поврат на јавните приходи. Изменети се уплатните сметки и пропишани се нови уплатни сметки за плаќање на јавните давачки. Упатството е во сила од 18 ДЕКЕМВРИ 2014 ГОДИНА.


објавено на 24.12.2014 година

31 Јануари - Рок за доставување на извештајот за исплатени приходи по основ на вршење на откуп на цврст отпад

 

Ве известуваме дека согласно член 77, став 5 од Законот за персоналниот данок на доход (“Службен весник на РМ” бр.80/93...13/14) исплатувачите кои во 2014 година вршеа откуп на корисен цврст отпад од физички лица кои не се трговци поединци се должни до Управата за јавни приходи да  достават Годишен извештај за исплатените приходи НАЈДОЦНА ДО 31 ЈАНУАРИ 2015 ГОДИНА.

објавено на 18.12.2014 година

Од 1 јануари намалување на прагот на регистрација за ДДВ на 1.000.000 денари

Управата за Јавни Приходи на нивната веб страна објави известување за намалување на прагот на регистрација за ДДВ на 1.000.000 денари.
Од 1 јануари 2015 година се намалува прагот за регистрација за цели на ДДВ на 1 милион денари, согласно измените на Законот за данок на додадена вредност (Службен весник на РМ бр.130/14).
Даночните обврзници кои во текот на 2014 година оствариле промет над 1 милион денари, должни се до 15 јануари 2015 година да поднесат Пријава за регистрација за данокот на додадена вредност ( образец ДДВ – 01). 

објавено на 18.12.2014 година

Предлог измена на Законот за финансиска дисциплина 

 

Почитувани комитенти
 
Ве известуваме дека на Електронскиот национален регистар на прописи на Република Македонија, Владата на РМ го објави Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за финансиска дисциплина. Истата не е влезена во собраниска процедура на прво читање што може да доведе до дополнителни измени на предложените одредби за кои навремено ќе бидете известени... 

објавено на 17.12.2014 година

Одложување на примената на Законот за Задолжница и нови одредби во Законот

 

Почитувани,

Согласно објавениот предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжница кој е објавен на веб страната на Електронскиот регистар на прописи на РМ се донесуваат измени во делот на издавањето на задолжителна задолжница, со овозможување на фирмите да издаваат кумулативна задолжница.

Кумулативната задолжница може да се издава меѓу фирмата доверител и фирма должник кои во текот на определен временски период често влегуваат во должничко доверителски односи. ...

објавено на 15.12.2014

Задолжница од 1 јануари 2015 година


 Задолжницата согласно Законот за задолжница ("Службен весник на РМ", број 59/12) се воведе како финансиски инструмент со цел од една страна да се овозможи поефикасна заштита на доверителите од ризикот за наплата на своите побарувања, а од друга страна да се намалат долговите на домашните субјекти. Ве потсетуваме дека со донесување на последните Измени и дополнувања на Законот за задолжница ("Службен весник на РМ", број 12/14) од 1 Јануари 2015 година издавањето на задолжница е задолжително за обврски од 300.000 денари и повеќе.

објавено на 11.12.2014 година

Објавени измените на Законот за минимална плата и измените во Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување


На 05.12.2014 година во "Службен весник на РМ" бр.180/14 беа објавени измените на “Законот за минимална плата во РМ” и “Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување”.Со последните измени на “Законот за минимална плата во РМ” новите износи отпочнуваат да се применуваат со исплата на јануарската плата во соодветната тековна година.

Со последните измени на “Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување” се пролонгира рокот на примена на стапките по кои ќе се пресметуваат и плаќаат придонесите. Новите стапки ќе се применуваат почнувајќи од 1 јули 2018 година, со исплатата на плата за месец јули 2018 година.

објавено на 09.12.2014 година

Aконтација за данок на добивка за месец Ноември 2014 година


Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Ноември 2014 година е -0,8%

Напомена: Поради негативниот коефициент за МДБ за месец Ноември, аконтација на данокот на добивка за овој месец ќе се пресмета како 1/12 од Годишниот данок утврден во Даночниот биланс.

објавено на 04.12.2014 година

Воведување на нов фискален систем на опрема

 

Согласно одредбите во Законот за готовински плаќања "Службен весник на РМ" бр.31/01....115/14 ве известуваме дека по истекот на првиот рок за инсталирање на интегрираниот автоматски систем за управување и воведување на нов фискален апарат во кој обврска за воведување имаа даночните обврзници чиј промет во претходната година надминува 10.000.000 денари, заедно со обврзници кои вршат угостителска дејност и кои вршат промет на нафтени деривати на мало (бензински пумпи) а заврши на 31.10.2014 година, се наближува рокот за регистрација на нов фискален систем на опрема со GPRS уред за сите други даночни обврзници кои вршат промет во готовина и имаат регистрирано фискален апарат. Рокот за сите други даночни обврзници е 31 јануари 2015 година...

објавено на 28.11.2014 година

Нови правилници поврзани со Законот за данокот на добивка

 

Во „Службен весник на РМ“ бр.174/14 објавени се новите правилници поврзани со данокот на добивка кои имаат примена за годишната сметка за 2014 година. Сетот на објавени правилници ги опфаќа:

1. Правилник за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и начинот на одбегнување на двојното ослободување или двојното оданочување. (преземи)

2. Правилник за нормираните износи на кало, растур, крш и расипување на стоки и одделни производи утврдени за секоја соодветна гранка за даночни цели. (преземи)

3. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок на добивка по основ на воведување и користење фискален систем на опрема, односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување. (преземи)

4. Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок, односно недонесување на акт за одбивање на барањето за даночно ослободување по основ на воведување и користење фискален систем на опрема, односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување. (преземи)

5. Правилник за формата и содржината на барањето заради неодлучување по барањето за враќање на повеќе уплатениот данок. (преземи)

објавено на 01.02.2014 година

Упатство за поднесување на годишната сметка во електронска форма

Почитувани,

Централниот регистар на РМ објави упатство за начинот на поднесување на годишната сметка во електронска форма. Упатството можете да го преземете на следниот линк (отвори)

 Потсетуваме согласно Законот за трговските друштва „Службен весник на РМ“ бр. 28/04...187/13 член 477 став 9, секој голем и среден трговец е должен да ја достави годишната сметка до Централниот регистар само во електронска форма.

логирање

                

НАЈНОВО ЛП-Прописи

Нов сметковен план

Директивите на ЕУ и Правото на друштвата

Репрезент Годишна сметка 2014 година