членки на


Понуда за годишна претплата за 2015 година

Цени на горива
од 15.12.2014 година

Еуросупер БС - 95

65,50

Еуросупер БС - 98

67,00

Д-E 4 (еуродизел)

56,00

преглед на цени на горива

НАЈНОВО Е-ЗБИРКА


НОВ ПРИРАЧНИК ЗА ДДВ

 

Репрезент ДЕКЕМВРИ 2014

ЛЕГИС СПИСАНИЕ

           

ПРЕТПЛАТА 2015

ПРЕТПЛАТА 2015 - Секоја година се трудиме да донесеме нешто ново. 24 години го правиме тоа. Гледаме напред не забораваме што се случуваше позади нас и со искуството кое што го стекнавме се трудиме само да се подобриме за да Ви го олесниме Вам секојдневното работење. ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ - БИДЕТЕ СО НАЈДОБРИТЕ

ЕЛЕКТРОНСКА ЗБИРКА НА ПРОПИСИ

НАЈНОВА ПОНУДА - Специјална збирка на ПРОПИСИ за овластени сметководители и сметководители Е-ЗБИРКА НА ПРОПИСИ поделена на 4 главни групи: 1.ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ТАКСИ; 2.СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА; 3.ДЕЛОВНО ПРАВО И РАБОТНИ ОДНОСИ; 4.СМЕТКОВОДСТВЕНИ И РЕВИЗОРСКИ СТАНДАРДИ

Нов прирачник за ДДВ

Во новото трето изменето и дополнето издание на Прирачникот за ДДВ на 650 страни, опфатени се сите измени и дополнувања на Законот за додадена вредност, подзаконските акти донесени врз основа на овој Закон, како и донесените бројни законски прописи усогласени со Европската легислатива, кои посредно или непосредно се поврзани со данокот на додадена вредност.

објавено на 18.12.2014 година

Од 1 јануари намалување на прагот на регистрација за ДДВ на 1.000.000 денари

Управата за Јавни Приходи на нивната веб страна објави известување за намалување на прагот на регистрација за ДДВ на 1.000.000 денари.
Од 1 јануари 2015 година се намалува прагот за регистрација за цели на ДДВ на 1 милион денари, согласно измените на Законот за данок на додадена вредност (Службен весник на РМ бр.130/14).
Даночните обврзници кои во текот на 2014 година оствариле промет над 1 милион денари, должни се до 15 јануари 2015 година да поднесат Пријава за регистрација за данокот на додадена вредност ( образец ДДВ – 01). 

објавено на 18.12.2014 година

Предлог измена на Законот за финансиска дисциплина 

 

Почитувани комитенти
 
Ве известуваме дека на Електронскиот национален регистар на прописи на Република Македонија, Владата на РМ го објави Предлог законот за изменување и дополнување на Законот за финансиска дисциплина. Истата не е влезена во собраниска процедура на прво читање што може да доведе до дополнителни измени на предложените одредби за кои навремено ќе бидете известени... 

објавено на 17.12.2014 година

Одложување на примената на Законот за Задолжница и нови одредби во Законот

 

Почитувани,

Согласно објавениот предлог Закон за изменување и дополнување на Законот за задолжница кој е објавен на веб страната на Електронскиот регистар на прописи на РМ се донесуваат измени во делот на издавањето на задолжителна задолжница, со овозможување на фирмите да издаваат кумулативна задолжница.

Кумулативната задолжница може да се издава меѓу фирмата доверител и фирма должник кои во текот на определен временски период често влегуваат во должничко доверителски односи. ...

објавено на 15.12.2014

Задолжница од 1 јануари 2015 година


 Задолжницата согласно Законот за задолжница ("Службен весник на РМ", број 59/12) се воведе како финансиски инструмент со цел од една страна да се овозможи поефикасна заштита на доверителите од ризикот за наплата на своите побарувања, а од друга страна да се намалат долговите на домашните субјекти. Ве потсетуваме дека со донесување на последните Измени и дополнувања на Законот за задолжница ("Службен весник на РМ", број 12/14) од 1 Јануари 2015 година издавањето на задолжница е задолжително за обврски од 300.000 денари и повеќе.

објавено на 11.12.2014 година

Објавени измените на Законот за минимална плата и измените во Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување


На 05.12.2014 година во "Службен весник на РМ" бр.180/14 беа објавени измените на “Законот за минимална плата во РМ” и “Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување”.Со последните измени на “Законот за минимална плата во РМ” новите износи отпочнуваат да се применуваат со исплата на јануарската плата во соодветната тековна година.

Со последните измени на “Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување” се пролонгира рокот на примена на стапките по кои ќе се пресметуваат и плаќаат придонесите. Новите стапки ќе се применуваат почнувајќи од 1 јули 2018 година, со исплатата на плата за месец јули 2018 година.

објавено на 09.12.2014 година

Aконтација за данок на добивка за месец Ноември 2014 година


Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Ноември 2014 година е -0,8%

Напомена: Поради негативниот коефициент за МДБ за месец Ноември, аконтација на данокот на добивка за овој месец ќе се пресмета како 1/12 од Годишниот данок утврден во Даночниот биланс.

објавено на 04.12.2014 година

Воведување на нов фискален систем на опрема

 

Согласно одредбите во Законот за готовински плаќања "Службен весник на РМ" бр.31/01....115/14 ве известуваме дека по истекот на првиот рок за инсталирање на интегрираниот автоматски систем за управување и воведување на нов фискален апарат во кој обврска за воведување имаа даночните обврзници чиј промет во претходната година надминува 10.000.000 денари, заедно со обврзници кои вршат угостителска дејност и кои вршат промет на нафтени деривати на мало (бензински пумпи) а заврши на 31.10.2014 година, се наближува рокот за регистрација на нов фискален систем на опрема со GPRS уред за сите други даночни обврзници кои вршат промет во готовина и имаат регистрирано фискален апарат. Рокот за сите други даночни обврзници е 31 јануари 2015 година...

објавено на 28.11.2014 година

Нови правилници поврзани со Законот за данокот на добивка

 

Во „Службен весник на РМ“ бр.174/14 објавени се новите правилници поврзани со данокот на добивка кои имаат примена за годишната сметка за 2014 година. Сетот на објавени правилници ги опфаќа:

1. Правилник за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и начинот на одбегнување на двојното ослободување или двојното оданочување. (преземи)

2. Правилник за нормираните износи на кало, растур, крш и расипување на стоки и одделни производи утврдени за секоја соодветна гранка за даночни цели. (преземи)

3. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок на добивка по основ на воведување и користење фискален систем на опрема, односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување. (преземи)

4. Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок, односно недонесување на акт за одбивање на барањето за даночно ослободување по основ на воведување и користење фискален систем на опрема, односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување. (преземи)

5. Правилник за формата и содржината на барањето заради неодлучување по барањето за враќање на повеќе уплатениот данок. (преземи)

ОБЈАВЕНО НА 28.11.2014 ГОДИНА

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Ноември 2014 година

Согласно соопштението на ДЗС број. 4.1.14.94 од 27.11.2014 година индексот на просечната месечна исплатена нето плата по вработен....

објавено на 24.11.2014 година

Упатство за начинот и техниката на постапување со архивскиот и документарниот материјал во канцелариското и архивското работење


 Во „Службен весник на РМ“ се пропиша новото Упатство за начинот и техниката на постапување со архивскиот и документарниот материјал во канцелариското и архивското работење кое е донесено согласно измените на Законот за архивскиот материјал. Со ова упатство се пропишува начинот и техниката на постапување со архивскиот и документарниот материјал во канцелариското и архивското работење на државните органи, институции, јавните установи и служби, јавните претпријатија, единиците на локалната самоуправа и градот Скопје, правните лица и физичките лица кои вршат јавни овластувања, приватните правни лица и физичките лица кои самостојно вршат дејност (имателите).

 

Новото упатство можете да го преземете од затворениот дел на веб страната Р-Регистар кој е достапен за нашите претплатници. (отвори)

објавено на 19.12.2014 година

Нов Правилник за фискалните апарати и интегрираниот автоматски систем за управување


Во „Службен весник на РМ“ бр.168/14 е објавен нов Правилник поврзан со фискалните апарати и интегрираниот автоматски систем за управување. Во новиот правилник се утврдени:

-Техничките и функционалните карактеристики на интегрираниот автоматски систем за управување;
- Образецот на фискалната сметка;
- Образец на фискално лого;...

објавено на 02.10.2014 година

Упатство за навремено исполнување на паричните обврски и надзор над деловните трансакции помеѓу економските оператори од приватен сектор


Управата за Јавни Приходи на нивната веб страна објави ново „Упатство за навремено исполнување на паричните обврски и надзор над деловните трансакции помеѓу економските оператори од приватен сектор“

Ова упатство е донесено со цел да се информира јавноста за надлежностите и активностите на УЈП во спроведување на Законот за финансиска дисциплина, начинот и формата на поведување на постапката на надзор при неисполнување на паричните обврски помеѓу економските оператори од приватниот сектор, постапката на известување на УЈП, санкции за прекршителите...

објавено на 01.02.2014 година

Упатство за поднесување на годишната сметка во електронска форма

Почитувани,

Централниот регистар на РМ објави упатство за начинот на поднесување на годишната сметка во електронска форма. Упатството можете да го преземете на следниот линк (отвори)

 Потсетуваме согласно Законот за трговските друштва „Службен весник на РМ“ бр. 28/04...187/13 член 477 став 9, секој голем и среден трговец е должен да ја достави годишната сметка до Централниот регистар само во електронска форма.

логирање

                

НАЈНОВО ЛП-Прописи

Нов сметковен план

Директивите на ЕУ и Правото на друштвата

Репрезент Годишна сметка 2013 година