членки на


Понуда за годишна претплата за 2015 година

Цени на горива
од 18.11.2014 година

Еуросупер БС - 95

72,00

Еуросупер БС - 98

73,50

Д-E 4 (еуродизел)

62,00

преглед на цени на горива

НАЈНОВО Е-ЗБИРКА


НОВ ПРИРАЧНИК ЗА ДДВ

 

Репрезент НОЕМВРИ 2014

ЛЕГИС СПИСАНИЕ

           

ПРЕТПЛАТА 2015

ПРЕТПЛАТА 2015 - Секоја година се трудиме да донесеме нешто ново. 24 години го правиме тоа. Гледаме напред не забораваме што се случуваше позади нас и со искуството кое што го стекнавме се трудиме само да се подобриме за да Ви го олесниме Вам секојдневното работење. ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ - БИДЕТЕ СО НАЈДОБРИТЕ

ЕЛЕКТРОНСКА ЗБИРКА НА ПРОПИСИ

НАЈНОВА ПОНУДА - Специјална збирка на ПРОПИСИ за овластени сметководители и сметководители Е-ЗБИРКА НА ПРОПИСИ поделена на 4 главни групи: 1.ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ТАКСИ; 2.СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА; 3.ДЕЛОВНО ПРАВО И РАБОТНИ ОДНОСИ; 4.СМЕТКОВОДСТВЕНИ И РЕВИЗОРСКИ СТАНДАРДИ

ПРЕТПЛАТА ЛЕГИС 2014

Потребни Ви се Актуелни - навремени информации, стручни и практични совети? Немате пречистени текстови на законските прописи? Има само еден одговор: ЛЕГИС ПРОПИСИ НА РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ

Нов прирачник за ДДВ

Во новото трето изменето и дополнето издание на Прирачникот за ДДВ на 650 страни, опфатени се сите измени и дополнувања на Законот за додадена вредност, подзаконските акти донесени врз основа на овој Закон, како и донесените бројни законски прописи усогласени со Европската легислатива, кои посредно или непосредно се поврзани со данокот на додадена вредност.

објавено на 28.11.2014 година

Нови правилници поврзани со Законот за данокот на добивка

 

Во „Службен весник на РМ“ бр.174/14 објавени се новите правилници поврзани со данокот на добивка кои имаат примена за годишната сметка за 2014 година. Сетот на објавени правилници ги опфаќа:

1. Правилник за начинот на пресметување и уплатување на данокот на добивка и начинот на одбегнување на двојното ослободување или двојното оданочување. (преземи)

2. Правилник за нормираните износи на кало, растур, крш и расипување на стоки и одделни производи утврдени за секоја соодветна гранка за даночни цели. (преземи)

3. Правилник за формата и содржината на барањето за издавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок на добивка по основ на воведување и користење фискален систем на опрема, односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување. (преземи)

4. Правилник за формата и содржината на барањето заради неиздавање на одобрение за намалување на пресметаниот данок, односно недонесување на акт за одбивање на барањето за даночно ослободување по основ на воведување и користење фискален систем на опрема, односно фискална апаратура и интегриран автоматски систем за управување. (преземи)

5. Правилник за формата и содржината на барањето заради неодлучување по барањето за враќање на повеќе уплатениот данок. (преземи)

ОБЈАВЕНО НА 28.11.2014 ГОДИНА

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Ноември 2014 година

Согласно соопштението на ДЗС број. 4.1.14.94 од 27.11.2014 година индексот на просечната месечна исплатена нето плата по вработен....

објавено на 24.11.2014 година

Упатство за начинот и техниката на постапување со архивскиот и документарниот материјал во канцелариското и архивското работење


 Во „Службен весник на РМ“ се пропиша новото Упатство за начинот и техниката на постапување со архивскиот и документарниот материјал во канцелариското и архивското работење кое е донесено согласно измените на Законот за архивскиот материјал. Со ова упатство се пропишува начинот и техниката на постапување со архивскиот и документарниот материјал во канцелариското и архивското работење на државните органи, институции, јавните установи и служби, јавните претпријатија, единиците на локалната самоуправа и градот Скопје, правните лица и физичките лица кои вршат јавни овластувања, приватните правни лица и физичките лица кои самостојно вршат дејност (имателите).

 

Новото упатство можете да го преземете од затворениот дел на веб страната Р-Регистар кој е достапен за нашите претплатници. (отвори)

објавено на 19.12.2014 година

Нов Правилник за фискалните апарати и интегрираниот автоматски систем за управување


Во „Службен весник на РМ“ бр.168/14 е објавен нов Правилник поврзан со фискалните апарати и интегрираниот автоматски систем за управување. Во новиот правилник се утврдени:

-Техничките и функционалните карактеристики на интегрираниот автоматски систем за управување;
- Образецот на фискалната сметка;
- Образец на фискално лого;...

обајвено на 07.11.2014 година

Процедура за прием во задолжително социјално осигурување и плаќање на социјалните придонеси на лица кои склучиле договор на дело и/или авторски договор или друг договор за извршување на физичка и/или интелектуална работа, со кој е определен надоместок за извршената работа


ФПИОМ објави соопштение во кое ја пропиша процедурата за прием во задолжително социјално осигурување и плаќање на социјалните придонеси на пица кои склучиле договор на дело и/или авторски договор или друг договор за извршување на физичка и/или интелектуална работа, со кој е определен надоместок за извршената работа кој во нето износ е повисок од износот на минимална плата.

Напомена: Обврската за пресметка и уплата на придонеси за склучени договори на дело, авторски договори и/или други договори започнува од 01.01.2015 година

Целосното соопштение можете да го погледнете на интернет страната на Фондот за ПИОМ или на следниот линк (отвори)

објавено на 07.11.2014 година

Aконтација за данок на добивка за месец Октомври 2014 година


Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Октомври 2014 година е -0,8%

Напомена: Поради негативниот коефициент за МДБ за месец Октомври, аконтација на данокот на добивка за овој месец ќе се пресмета како 1/12 од Годишниот данок утврден во Даночниот биланс.

ОБЈАВЕНО НА 03.11.2014 ГОДИНА

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Октомври 2014 година

Согласно соопштението на ДЗС број. 4.1.14.86 од 28.10.2014 година индексот на просечната месечна исплатена нето плата по вработен....

објавено на 07.10.2014 година

Aконтација за данок на добивка за месец Септември 2014 година


Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Септември 2014 година е -0,7%

Напомена: Поради негативниот коефициент за МДБ за месец Септември, аконтација на данокот на добивка за овој месец ќе се пресмета како 1/12 од Годишниот данок утврден во Даночниот биланс.

објавено на 07.10.2014 година

31 Октомври краен рок за инсталирање на интегриран автоматски систем за управување за одредена група даночни обврзници

Почитувани,

Сакаме да ве потсетиме дека се приближува крајниот рок за инсталирање на интегриран автоматски систем за усправување и ставање во употреба на новите фискални системи на опрема.

Согласно Законот за регистрирање на готовинските плаќања „Сл. Весник на РМ“ бр.31/01...115/14 крајниот рок за инсталирање на интегрираниот автоматски систем за управување ....

објавено на 02.10.2014 година

Упатство за навремено исполнување на паричните обврски и надзор над деловните трансакции помеѓу економските оператори од приватен сектор


Управата за Јавни Приходи на нивната веб страна објави ново „Упатство за навремено исполнување на паричните обврски и надзор над деловните трансакции помеѓу економските оператори од приватен сектор“

Ова упатство е донесено со цел да се информира јавноста за надлежностите и активностите на УЈП во спроведување на Законот за финансиска дисциплина, начинот и формата на поведување на постапката на надзор при неисполнување на паричните обврски помеѓу економските оператори од приватниот сектор, постапката на известување на УЈП, санкции за прекршителите...

ОБЈАВЕНО НА 26.09.2014 ГОДИНА

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Септември 2014 година

Согласно соопштението на ДЗС број. 4.1.14.78 од 26.09.2014 година индексот на просечната месечна исплатена нето плата по вработен....

објaвено на 26.09.2014 година

Упатство за остварување на ослободување од ДДВ за проекти финансирани од странски донатори и ИПА фондови

 

На веб страната на УЈП е објавено ново Упатство кое обезбедува јасни насоки за имплементаторите на проекти и вршителите на промет на добра и услуги кон проекти финансирани од странски донатори и ИПА фондови, а со цел правилно спроведување за постапката за остварување на правото на ДДВ ослободување пропишано со член 24-а и 53-а од Законот за данокот на додадена вредност.

 

Упатството обезбедува и практични информации за ...

објавено на 16.09.2014 година

Нов предлог Закон за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност

 

Министерството за труд и социјална политика објави нов предлог Закон за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност.

Овој Закон уредува што е вршење на нерегистрирана дејност, исклучоците кои не ја опфаќаат таа забрана, соучесниците во вршењето на нерегистрирана дејност, надлежите органи за постапување при спречување и заштита на појавата на нерегистрирана дејност, инспекциски надзор над спроведувањето на овој закон, управните мерки за заштита, како и прекршочните одредби.

објавено на 30.06.2014 година

Нова референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата од 01.07.2014 до 31.12.2014 година

 

НБРМ ја објави новата референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата за периодот од 01.07.2014 до 31.12.2014 година која изнесува 3,25%.

Врз основа на тоа:

  • Стапката на казнената камата во денари помеѓу трговските договори и договорите помеѓу трговци и лица на јавното право, изнесува 13,25% и,

  • Стапката на казнената камата во денари во договорите во кои барем едно лице не е трговец, изнесува 11,25%.

Едномесечната стапка на Еурибор изнесува 0,099%

објавено на 24.06.2014 година

Теркови на Одлуки и Решенија за регрес и годишен одмор

 

Заради големиот интерес во врска со исплатата на регресот за годишен одмор, само за Вас подготвивме Одлука и Решенија за регрес и годишен одмор кои ќе ги прилагодите согласно Вашето работење.

Терковите на одлуки и решенија можете да ги симнете од затворениот дел на нашата веб страна во делот „Р-Регистар - Теркови на одлуки и решенија за регрес и годишен одмор“ 

обајвено на 12.06.2014 година

Модели на договори

 

Почитувани,

Согласно обврските од Законот за облигационите односи и Законот за финансиска дисциплина кои упатуваат на склучување на договори помеѓу субјектите од приватниот сектор за деловни трансакции кои се однесуваат на испорака на стока и давање на услуги за паричен надомест во кои ќе се утврди рокот на плаќањето, Рафајловски Консалтинг само за вас спреми можни варијанти - модели на договори. Можните варијанти - модели на договори можете да ги најдете во затворениот дел на веб страната во делот Р-Регистар кој е достапен само за нашите претплатници.

објавено на 07.04.2014 година

Пополнување на МПИН пресметка за работодавачи кои се ослободени од плаќање на придонеси по основ на вработување на невработено лице до 29 години

 

Почнувајќи од 13.03.2014 година, работодавачите од приватен сектор кои ќе вработат невработено лице до 29 години возраст со полно работно време имаат право на ослободување од плаќање на придонеси од задолжително социјално осигурување во рок од 12 месеци од вработувањето на лицето, под услови определени со член 98-б од Законот за вработувањето и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на РМ“, бр.44/14).
Работодавачите можат да го искористат ова право започнувајќи со поднесувањето на МПИН пресметките за месец Март, кои се поднесуваат до 10 Април 2014 година.

 

За да може работодавачот од приватниот сектор да поднесе МПИН пресметка, во која ќе го користи правото на ослободување од плаќање на придонеси, потребно е...

објавено на 10.02.2014 година

Насоки за поднесување на МПИН пресметка за извршен член на одбор на директори во трговско друштво, член на управен одбор во трговско друштво и управител во трговско друштво


Почитувани,

 

Од 01 Јануари 2014 година, извршните членови на одбор на директори во трговскко друштво, член на управен одбор во трговско друштво и управител во трговско друштво имаат обврска да поднесуваат МПИН пресметка до УЈП, доколку не се осигурени по друг основ, односно не се во работен однос, не се корисници на пензија и надоместок на плата според прописите на пензиското...

објавено на 01.02.2014 година

Упатство за поднесување на годишната сметка во електронска форма

Почитувани,

Централниот регистар на РМ објави упатство за начинот на поднесување на годишната сметка во електронска форма. Упатството можете да го преземете на следниот линк (отвори)

 Потсетуваме согласно Законот за трговските друштва „Службен весник на РМ“ бр. 28/04...187/13 член 477 став 9, секој голем и среден трговец е должен да ја достави годишната сметка до Централниот регистар само во електронска форма.

објавено на 29.01.2014 година

Важно соопштение на УЈП за поднесувањето на ПДД-ГИ и другите даночни пријави


Почитувани,

 

Согласно соопштението на УЈП даночните обврзници, доколку имаат технички проблеми при поднесувањето на годишните извештаи ПДД-ГИ, ПДД-ГИ/ОЗП и ПДД-ГИ/ЗП преку системот е-Даноци, законската обврска ќе можат да ја исполнат со поднесување на истите преку е-пошта: Kontakt.COP@ujp.gov.mk и со тоа да го запазат законскиот рок. При поднесување преку е-пошта, кон меил пораката како прилози треба да се прикачат сумарниот и поединечните извештаи подготвеи во TXT формат со содржина дадена во соодветните Упатства за електронска подготовка на годишните извештаи...

објавено на 23.01.2014 година

Соопштение на ЦРМ


Почитувани,

Централниот регистар на РМ објави соопштение кое се однесува на поднесувањето на годишната сметка за 2013 година за сите видови на субјекти. Целото соопштение можете да го погледнете на следниот линк (отвори)

објавено на 14.01.2013 година

ЕЛЕКТРОНСКО ПРИЈАВУВАЊЕ И ОДЈАВУВАЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ ОД 01 ФЕВРУАРИ 2014 ГОДИНА

Согласно соопштението на ФЗО од 01 февруари 2014 година сите фирми задолжително ќе треба да ги користат електронските услуги - пријава и одјава на здравствено осигурување преку веб порталот на Фондот.

Фирмите треба да овластат лице или сметководител (сметководствена компанија) кои ќе ги спроведуваат електронските пријави во здравственото осигурување. Фирмите кои имаат потреба од пријавување и одјавување, наместо да одат во подрачните служби на Фондот за било која промена на нивни вработен сега тоа може да го направат електронски, без притоа да ги носат...

објавено на 31.12.2013 година

ВАЖНИ Измени на Законот за вршење на сметководствени работи!!!

 

Почитувани претплатници,

Ви ја испраќаме Најубавата Честитка по повод Новогодишните празници.

Тоа е Предлог Законот за измени и дополнување на Законот за вршење на сметководствени работи.

Овие измени го претставуваат сето она за што во изминатава година Ви зборувавме како куќа која секогаш силно и достоинствено ги брани ставовите на нашата фела. Тоа што Ви го ветивме тоа го исполнуваме и воедно му се заблагодаруваме на разбирањето на Министерството за финансии за важноста на нашата струка и нејзиното значење во Република Македонија.

Нека ни е со среќа зошто оваа измена отвори порта за сите Вас храбро и достоинствено да дојдете до она за кое што најмногу се...


објавено на 03.01.2014 година

Нова тарифа за поднесување и обработка на податоци од Годишната сметка објавена од Централниот Регистар на РМ

 

Почитувани,

Централниот Регистар на РМ објави нова тарифа за користење на нивните услуги. Новата тарифа која ги опфаќа и надоместоците за поднесување и обработка на годишната сметка за сите видови на субјекти можете да ја преземете од следниот линк (преземи) или на официјалната страна на Централниот регистар www.crm.com.mk

објавено на 02.01.2014 година

Нови рокови и електронско поднесување на годишните извештаи за персонален данок за 2013 

 

Со измените во Законот за персоналниот данок на доход и Законот за даночна постапка („Службен весник на РМ“, бр. 187/13), економските субјекти имаат обврска годишните извештаи - образец ПДД-ГИ, ПДД-ГИ/ОЗП и ПДД/ГИ-ЗП задолжително да ги поднесуваат по електронски пат преку системот е-Даноци https://etax-fl.ujp.gov.mk, најдоцна до 31 јануари 2014 година.

Годишен извештај за исплатените приходи во 2013 (ПДД-ГИ)

Eкономските субјекти (правно лице, трговец-поединец, занаетчија, лица кои вршат слободни занимања и др.) кои во изминатата 2013 година извршиле исплата на приходи на физички лица/граѓани имаат обврска по електронски пат преку https://etax-fl.ujp.gov.mk да поднесат Годишен извештај (образец ПДД-ГИ), најдоцна до 31 јануари 2014 година.
Во Годишниот извештај ПДД-ГИ, економските ....

објавено на 02.01.2014 година

ЛИЧНО ОСЛОБОДУВАЊЕ ЗА ПДД ЗА 2014 ГОДИНА

Во „Сл. Весник на РМ“ бр.189/13 од страна на Министерството за Финансии беше објавено личното ослободување за 2014 година.

Согласно објавата на Министерството за финансии, личното ослободување по основ на лични примања од плата од работен однос и пензија, месечно се утврдува во износ од 7.276,00 денари и ќе почне да се користи со исплатата на јануарската плата за 2014 година.

На годишно ниво личното ослободување за персоналниот данок на доход за 2014 година изнесува 87.315,00 денари.

објавено на 01.01.2014 година

Нова референтна стапка за пресметување на стапката на казнена камата од 01.01.2014 до 30.06.2014 година

 

НБРМ ја објави новата референтна стапка за пресметување на стапката на казнената камата за периодот од 01.01.2014 до 30.06.2014 година која изнесува 3,25%.

Врз основа на тоа:

  • Стапката на казнената камата во денари помеѓу трговските договори и договорите помеѓу трговци и лица на јавното право, изнесува 13,25% и,

  • Стапката на казнената камата во денари во договорите во кои барем едно лице не е трговец, изнесува 11,25%.

Едномесечната стапка на Еурибор изнесува 0,216

објавено на 26.12.2013 година

Измени и дополнувања на Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството

 

Почитувани,

Сојузот на синдикати на Македонија и Организацијата на работодавачи на Македонија склучија спогодба за изменување и дополнување на Општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството.

 

Со склучената спогодба се изменија неколку суштински одредби во ОКДПСОС а една од најважните измени се однесува на пропишување на правото на работникот за регрес ...

објавено на 02.12.2013 година

Aконтација за данок на добивка за месец Ноември 2013 година


Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Ноември 2013 година е 1,3%

ОБЈАВЕНО НА 29.11.2013 ГОДИНА

Податоци за пресметка на плата и надоместоци од работен однос за месец Ноември 2013 година

Согласно соопштението на ДЗС број. 4.1.13.100 од 28.11.2013 година индексот на просечната месечна исплатена нето плата по вработен....

објавено на 13.11.2013 година

*ВАЖНО* Закон за заштита од вознемирување на работно место

 

Согласно Законот за заштита од вознемирување на работно место („Сл. Весник на РМ“ бр.79/13) кој е во сила од  08.06.2013 година работодавачот е должен да ги информира и запознае работниците со мерките и постапката во врска со заштитата од вознемирување на работно место и со правата, обврските и одговорностите на работодавачот и работникот при самото вработување и во текот на работењето.

Работодавачот треба да има писмен доказ од работникот дека бил ...

објавено на 01.11.2013 година

Закон за вршење на сметководствени работи (Предлог измени и дополнувања на законот)

 

Почитувани,

Во Собраниска процедура е предлог за изменување и дополнување на Законот за вршење на сметководствени работи каде поблиску се пропишуваат начинот, условите како и предметите за полагање на испитите за сметководител и овластен сметководител.

Согласно предлог измените испитот за сметководител или овластен сметководител се состои од два дела и тоа:

Прв дел (теоретски дел), со кој се проверува теоретското знаење на кандидатите, и

Втор дел (практичен пример), со кој се проверува способноста од областа на...

објавено на 01.11.2013 година

Aконтација за данок на добивка за месец Октомври 2013 година


Процентот на кумулативниот пораст на цени на мало за месец Октомври 2013 година е 1,3%

објавено на 24.10.2013 година

Предлог закон за финансиска дисциплина


Почитувани,

На Електронскиот национален регистар на прописи на Република Македонија, Владата на РМ го објави долгоочекуваниот предлог закон за финансиска дисциплина.

Со овој Закон се уредува навременото исполнување на парични обврски кои произлегуваат од реализација на деловни трансакции помеѓу економските оператори од приватниот сектор

објавено на 20.09.2013 година

Правилник за техничките и функционалните карактеристики на интегрираниот автоматски систем за управување, образецот на фискалната сметка ...

 

Во „Службен весник на РМ“ бр.126/13 е објавен нов Правилник со кој се пропишуваат техничките и функционалните карактеристики на интегрираниот автоматски систем за управување, образецот на фискалната сметка, образецот на фискалното лого, издавањето на документ касова сметка за сторна трансакција, формата и содржината на книгата за дневни финансиски извештаи ...

објавено на 31.07.2013 година

Правилник за нормираните износи на кало, растур, крш и расипување на стоки и одделни производи утврдени за секоја соодветна гранка за даночни цели

 
Согласно член 11 став 2 од Законот за данок на добивка од страна на Министерството за финансии пропишан е Правилникот кој ги пропишува нормираните износи на кало, растур, крш и расипување на стоки и одделни производи за секоја соодветна гранка за даночни цели објавен во „Службен весник на РМ“ бр.106/13. Нормираните износи на кало, растур, крш и расипување се изразени во процент од количината на стоката која во одреден даночен период е набавена, преработена, произведена или продадена.

Правилникот кој ги пропишува нормираните износи на кало, растур, крш и расипување на стоки и одделни производи ќе почне да се применува од 1 Јануари 2014 година.

Правилникот можете да го преземете од затворениот дел на веб страната во делот Р-Регистар (напоменуваме дека за да пристапите во затворениот дел на веб страната потребно е да се логирате со ваше корисничко име и лозинка)

Објавено на 22.07.2013 година

Закон за вршење на сметководствени работи

Согласно Одлуката на Уставниот суд на Република Македонија бр.141/12 објавена во „Сл. Весник на РМ“ бр.102/13 од 18.07.2013 година се укинува точката 5 од ставот 1 од членот 30 од Законот за вршење на сметководствени работи.

Точката 5 се однесува на тоа дека доколку сметководителот односно овластениот сметководител е осуден со правосилна судска пресуда во врска со работењето се брише од соодветниот регистар.

Оваа точка е спротивна на уставното начело дека „секое лице е невино се додека не се докаже спротивното“.

објавено на 12.07.2013 година

Измени и дополнувања на законот за задолжително социјално осигурување

Со последните измени на Законот се наметна обврската придонесите од задолжително социјално осигурување да плаќаат лицата кои врз ниедна основа не се осигурани, а вршат функции.

Оваа измена произлезе од податоците кои ги издаде Агенцијата за вработување а кои покажуваат дека од 58.672 управители, 10.636 или 18% немаат ...

објавено на 12.04.2013 година

Поедноставена постапката за доставување на пријави за прекувремена работа, ноќна смена, работа на државни празници ...

 

Согласно соопштението на Министерството за труд и социјална политика се поедноставува постапката за поднесување на пријави за прекувремена работа, ноќна смена, работа на државни празници итн. кои работодавачите задолжително треба да ги доставуваат до Државниот инспекторат за труд.

Објавените пријави испечатени, пополнети со потребните податоци, со потпис и печат на правниот субјект и скенирани треба да бидат испратени до Инспекторот за труд на Е-mail адресата ...


објавено на 22.02.2013 година

ТЕРКОВИ НА ОДЛУКИ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДОБИВКАТА И ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБАТА

Почитувани,

Со цел да Ви излеземе во пресрет на Вашите потреби и да Ви го олесниме тековното работење, Рафајловски Консалтинг само за Вас нашите коминтенти, изработи теркови на одлуки кои електронски можете да ги преземете од делот Р-Регистар/Теркови на нашата веб страна.

Во наредниот период оваа категорија ќе се дополнува со други теркови на одлуки, упатства, политики итн.

Важно: Електронското издание на Репрезентот за составување на годишна сметка за 2012 година е веќе достапно во делот Е-репрезент/Репрезенти 2012 година.

објавено на 08.02.2013 година

ТЕРК НА ДОГОВОР ЗА ВРШЕЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ РАБОТИ

Почитувани,

Тимот на Рафајловски Консалтинг изработи терк на договор за вршење на сметководствени работи кој задолжително согласно Законот за вршење на сметководствени работи треба да го склучите во писмена форма.

Теркот на договорот можете да го најдете во делот (Р-Регистар - Договор за вршење на сметководствени работи) кој е достапен само за нашите претплатници кои пристапуваат со корисничко име и лозинка.

објавено на 31.10.2012 година

Основачко собрание на Институтот на сметководители и овластени сметководители

Почитувани,

На 3 Ноември 2012 година во просториите на Ректоратот на Универзитетот „св. Кирил и Методиј“ во Скопје со почеток од 10 часот ќе се одржи Основачко собрание на Институтот на сметководители и овластени сметководители. Согласно соопштението на Министерството за Финансии право на учество на основачкото собрание може да земат сите заинтересирани сметководители и овластени сметководители кои имаат подигнато уверение за сметководител или овластен сметководител од ...
 

објавено на 17.10.2012 година

Објавени нови Правилници врз основа на Законот за вршење на сметководствени работи

 

Во „Сл. Весник на РМ. бр. 127/12“ од 15.10.2012 година, објавени се нови
Правилници кои се донесени врз основа на Законот за вршење на сметководствени работи:

1. Правилник за формата и содржината на барањето за добивање лиценца за работа и за формата и содржината на лиценцата за работа на трговец поединец - сметководител, трговец поединец - овластен сметководител и друштво за вршење на сметководствени работи (отвори)
2. Правилник за формата и содржината на барањето за полагање испит за стекнување со статус на сметководител или овластен сметководител, како и формата и содржината на уверението за сметководител, односно овластен сметководител.(отвори)
3. Правилник за формата и содржината на барањето за упис во регистарот на трговци поединци - сметководители, регистарот на трговци поединци - овластени сметководители и регистарот на друштва за вршење сметководствени работи.(отвори)
4. Правилник за формата и содржината на барањето за упис во регистарот на сметководители и регистарот на овластени сметководители.(отвори)

Објавено на 30.07.2012 година

Закон за вршење на сметководствени работи

Во „Службен весник на РМ“ број 95 од 26.07.2012 година објавен е Законот за вршење на сметководствени работи.  Законот влегува во сила осмиот ден од објавувањето односно на ден 03.08.2012 година. Со цел ваше навремено известување истиот можете да го преземете од следниов (линк)

логирање

                

НАЈНОВО ЛП-Прописи

Нов сметковен план

Директивите на ЕУ и Правото на друштвата

Репрезент Годишна сметка 2013 година