членки на


Понуда за годишна претплата за 2015 година

Цени на горива
од 19.05.2015 година

Еуросупер БС - 95

70,50

Еуросупер БС - 98

72,50

Д-E 4 (еуродизел)

58,00

преглед на цени на горива

НАЈНОВО Е-ЗБИРКА


НОВ ПРИРАЧНИК ЗА ДДВ

 

Репрезент АПРИЛ 2015

ЛЕГИС СПИСАНИЕ

           

ПРЕТПЛАТА 2015

ПРЕТПЛАТА 2015 - Секоја година се трудиме да донесеме нешто ново. 24 години го правиме тоа. Гледаме напред не забораваме што се случуваше позади нас и со искуството кое што го стекнавме се трудиме само да се подобриме за да Ви го олесниме Вам секојдневното работење. ПРЕТПЛАТЕТЕ СЕ - БИДЕТЕ СО НАЈДОБРИТЕ

ЕЛЕКТРОНСКА ЗБИРКА НА ПРОПИСИ

НАЈНОВА ПОНУДА - Специјална збирка на ПРОПИСИ за овластени сметководители и сметководители Е-ЗБИРКА НА ПРОПИСИ поделена на 4 главни групи: 1.ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ТАКСИ; 2.СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА; 3.ДЕЛОВНО ПРАВО И РАБОТНИ ОДНОСИ; 4.СМЕТКОВОДСТВЕНИ И РЕВИЗОРСКИ СТАНДАРДИ

Нов прирачник за ДДВ

Во новото трето изменето и дополнето издание на Прирачникот за ДДВ на 650 страни, опфатени се сите измени и дополнувања на Законот за додадена вредност, подзаконските акти донесени врз основа на овој Закон, како и донесените бројни законски прописи усогласени со Европската легислатива, кои посредно или непосредно се поврзани со данокот на додадена вредност.

објавено на 31.10.2012 година

Основачко собрание на Институтот на сметководители и овластени сметководители

Почитувани,

На 3 Ноември 2012 година во просториите на Ректоратот на Универзитетот „св. Кирил и Методиј“ во Скопје со почеток од 10 часот ќе се одржи Основачко собрание на Институтот на сметководители и овластени сметководители. Согласно соопштението на Министерството за Финансии право на учество на основачкото собрание може да земат сите заинтересирани сметководители и овластени сметководители кои имаат подигнато уверение за сметководител или овластен сметководител од Министерството за Финансии до 31.10.2012 година и кои најдоцна до 01.11.2012 година до 15 часот ќе го пријават своето учество во Министерството за финансии. Пријавувањето и подигањето на материјалите за Собранието се врши лично, во просториите на Министерството на ул. Мито Хаџи-Василев Јасмин бр.50 кат 1 канцеларија бр.113 со презентирање на уверението за сметководител односно овластен сметководител.

Дневен ред на основачкото собрание:

1. Донесување на одлука за основање на Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ

2. Донесување на статут на Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ

3. Донесување на одлука за избор на претседател и членови на Надзорниот одбор на Институтот на сметководители и овластени сметководители на РМ.

 

логирање

                

НАЈНОВО ЛП-Прописи

Нов сметковен план

Директивите на ЕУ и Правото на друштвата

Репрезент Годишна сметка 2014 година