членки на

Цени на горива
од 21.10.2014 година

Еуросупер БС - 95

74,00

Еуросупер БС - 98

76,00

Д-E 4 (еуродизел)

63,00

преглед на цени на горива

НАЈНОВО Е-ЗБИРКА


НОВ ПРИРАЧНИК ЗА ДДВ

 

Репрезент ОКТОМВРИ 2014

ЛЕГИС СПИСАНИЕ

           

ЕЛЕКТРОНСКА ЗБИРКА НА ПРОПИСИ

НАЈНОВА ПОНУДА - Специјална збирка на ПРОПИСИ за овластени сметководители и сметководители Е-ЗБИРКА НА ПРОПИСИ поделена на 4 главни групи: 1.ДАНОЦИ, ПРИДОНЕСИ И ТАКСИ; 2.СМЕТКОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА; 3.ДЕЛОВНО ПРАВО И РАБОТНИ ОДНОСИ; 4.СМЕТКОВОДСТВЕНИ И РЕВИЗОРСКИ СТАНДАРДИ

ПРЕТПЛАТА ЛЕГИС 2014

Потребни Ви се Актуелни - навремени информации, стручни и практични совети? Немате пречистени текстови на законските прописи? Има само еден одговор: ЛЕГИС ПРОПИСИ НА РАФАЈЛОВСКИ КОНСАЛТИНГ

Нов прирачник за ДДВ

Во новото трето изменето и дополнето издание на Прирачникот за ДДВ на 650 страни, опфатени се сите измени и дополнувања на Законот за додадена вредност, подзаконските акти донесени врз основа на овој Закон, како и донесените бројни законски прописи усогласени со Европската легислатива, кои посредно или непосредно се поврзани со данокот на додадена вредност.

објавено на 07.08.2012 година

Пропишани нови обрасци од УЈП

Почитувани,

Согласно соопштението, УЈП воведува нови обрасци во делот на ДДВ и во делот на фискализацијата и тоа:

  • Барање за издавање на потврда за регистриран/нерегистриран ДДВ обврзник (образец ДДВ-БП)
  • Барање за враќање во поранешна состојба заради ненавремено поднесена пријава за регистрација за ДДВ (образец БВПС/ДДВ-01)

 

Целото соопштение можете да го погледнете на следниот линк

 

логирање

                

НАЈНОВО ЛП-Прописи

Нов сметковен план

Директивите на ЕУ и Правото на друштвата

Репрезент Годишна сметка 2013 година