членки на


Понуда за годишна претплата за 2015 година

Цени на горива
од 19.05.2015 година

Еуросупер БС - 95

70,50

Еуросупер БС - 98

72,50

Д-E 4 (еуродизел)

58,00

преглед на цени на горива

НАЈНОВО Е-ЗБИРКА


НОВ ПРИРАЧНИК ЗА ДДВ

 

Репрезент АПРИЛ 2015

ЛЕГИС СПИСАНИЕ

           

РЕПРЕЗЕНТ ЈАНУАРИ 1/2010


ФИНАНСИСКО ИЗВЕСТУВАЊЕ

 • НАСТАНИ ПО ПЕРИОДОТ НА ИЗВЕСТУВАЊЕ - МСС 10

ДАНОЦИ

 • ПРЕВЕНЦИЈА ОД ПРЕКРШОЧНА И КРИВИЧНА
  ОДГОВОРНОСТ НА ПРАВНИТЕ ЛИЦА ОД
  АСПЕКТ НА ЗАКОНИТЕ ЗА ДАНОЦИ

РАБОТНИ ОДНОСИ

 • НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИ ЗА РАБОТА
  НА ТЕРЕН (ТЕРЕНСКИ ДОДАТОК)
 • НОВОГОДИШЕН НАДОМЕСТОК

ОБЛИГАЦИОНИ ОДНОСИ

 • НОВ НАЧИН НА ПРЕСМЕТКА НА КАЗНЕНА (ЗАТЕЗНА)
  КАМАТА ОД 1 ФЕВРУАРИ 2010 ГОДИНА

БУЏЕТИ И БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

 • НАДОМЕСТОЦИ НА ВРАБОТЕНИТЕ КАЈ
  БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ СОГЛАСНО ЗАКОНОТ
  ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ ЗА 2010 ГОДИНА
 • ПРЕСМЕТКА НА АМОРТИЗАЦИЈА И РЕВАЛОРИЗАЦИЈА
  КАЈ БУЏЕТИТЕ И БУЏЕТСКИТЕ КОРИСНИЦИ

БАНКИ

 • УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИТЕ КАЈ БАНКИТЕ И ШТЕДИЛНИЦИТЕ

CONTENTS AND ENGLISH SUMMARIES

 

ДАНОЧЕН ПРАКТИКУМ  број 1
Прилог во Репрезент број 1/2010

 • 15-ТИ ФЕВРУАРИ 2010 ГОДИНА КРАЕН РОК ЗА
  ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
  ИСПЛАТЕНИ ПРИХОДИ ПРИ ОТКУП НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ ОД ФИЗИЧКИ ЛИЦА ОБРАЗЕЦ ПДД-ГИ/ОЗП
 • 15-ТИ ФЕВРУАРИ 2010 ГОДИНА КРАЕН РОК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА БРУТО ОСТВАРЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБВРЗНИКОТ - ОБРАЗЕЦ ПДД-ГИ
 • ГОДИШНА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА ПЕРСОНАЛЕН
  ДАНОК ЗА 2009 ГОДИНА - ОБРАЗЕЦ ПДД-ГДП
 • 15-ТИ ФЕВРУАРИ 2010 ГОДИНА КРАЕН РОК ЗА
  ДОСТАВУВАЊЕ НА ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА
  УПЛАТЕНИОТ ДАНОК ПО ЗАДРШКА - ОБРАЗЕЦ ДД-И
 • ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

РЕПРЕЗЕНТ ЈАНУАРИ 01/2011


Единицата секогаш преставува број каде што ви ги даваме сите потребни податоци за да ја изработите годишната сметка. Така како и во останатите броеви и во овој број ќе имате комплетно објаснување на образецот ПДД-ГИ, образецот ПДД-ГДП, како и...

 

 

 

 

 

 

 

 


  

логирање

                

НАЈНОВО ЛП-Прописи

Нов сметковен план

Директивите на ЕУ и Правото на друштвата

Репрезент Годишна сметка 2014 година